Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

Bedömning av lärande och kunnande

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

Värdegrunden för den grundläggande utbildningen samt skolans verksamhetskultur utgör grunden då man i skolan handleder eleven i gott uppförande samt undervisar dem i kunskaper och färdigheter som anknyter till uppförande. Detta är en del av skolans fostrande uppdrag.

Det centrala är att fostra eleverna att:

 • Aktivt och positivt bidra till en positiv verksamhetskultur

 • Handla rätt och med respekt mot sig själv och andra i sin omgivning

 • Följa regler och ta ansvar för sina egna handlingar

 • Respektera och förhålla sig positiva till olikheter

 • Respektera de mänskliga rättigheterna

Eleven förväntas följa kommunens och skolans ordningsstadga samt trivselregler.

Elevens uppförande bedöms verbalt i årkurserna 1-3 och enligt sifferskalan 4-10 i årskurserna 4-9. Bedömningen av uppförandet genomförs som ett samarbete mellan de lärare som undervisar eleven. I årskurserna 7-9 ansvarar klassföreståndaren för att bedöma uppförandet i samarbete med övriga lärare som undervisar eleven. Klassföreståndaren gör en helhetsbedömning av elevens uppförande.

Målen för uppförande grundar sig på skolans verksamhetskultur och kommunens ordningsstadga. Eleven ska få respons om sitt uppförande i relation till målen.

I åk 1-3 bedöms uppförandet i en bilaga med skalan utmärkt, bra, nöjaktigt och bör övas.

Målen för bedömningen är:

Du följer skolans och klassens regler

Du tar ansvar för ditt skolarbete

Du ger arbetsro åt andra

Du kan samarbeta med andra

Du tar ansvar för dina och andras saker

I årskurs 4-9 används följande kriterier. Kriterierna och ordningsstadgan ska årligen gås igenom med eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om dessa.

Hänsyn och respekt

Följa regler

Ansvar för skolklimat och -miljö

10

9

(Enstaka avvikelser)

Eleven är lyhörd, ansvarsfull och pålitlig och har en positiv attityd.

Eleven respekterar andra.

Eleven vill inverka positivt på atmosfären i klassen.

Eleven har en mångsidig förmåga att växelverka och samarbeta.

Eleven följer regler och instruktioner och hjälper till att skapa och strävar efter en trygg och god skolvardag genom sitt eget beteende.

Eleven har ett gott språkbruk.

Eleven upprätthåller och främjar arbetsron.

Eleven använder sitt omdöme i olika situationer och lärmiljöer samt uppmuntrar andra att uppföra sig exemplariskt.

Eleven behärskar sina egna känslor och sitt eget uppförande samt agerar ansvarsfullt.

8

Eleven är artig, vänlig och visar mestadels respekt och tolerans mot andra elever och vuxna.

Eleven har förmåga att växelverka smidigt och är samarbetsvillig.

Eleven följer regler och instruktioner.

Elevens språkbruk är sakligt.

Eleven upprätthåller arbetsron.

Eleven använder sitt omdöme i olika situationer och lärmiljöer.

Eleven styr sina känslor och behärskar sitt eget uppförande.

7

Eleven förhåller sig i växlande mån respektfullt till vuxna och andra elever.

Eleven har ibland svårt med växelverkan och samarbete med andra.

Eleven uppträder upprepade gånger ovänligt och intolerant mot andra.

Eleven har tidvis svårt att följa regler och instruktioner.

Skolk kan förekomma sporadiskt.

Eleven vistas utan lov utanför skolområdet sporadiskt.

Elevens språkbruk är tidvis osakligt.

Eleven stör tidvis arbetsron och undervisningen.

Eleven hjälper inte till att främja den goda atmosfären i klassen med sitt eget uppförande.

Eleven är tidvis oaktsam mot skolmiljön.

6

Eleven uppträder ovänligt och intolerant mot andra och har tidvis en negativ attityd.

Eleven har ofta svårt med växelverkan och samarbete.

Eleven nonchalerar regler och instruktioner samt tillrättavisningar.

Skolk förekommer upprepade gånger.

Eleven avlägsnar sig vid upprepade tillfällen olovligen från skolområdet.

Elevens språkbruk är ofta osakligt.

Eleven har ofta svårt att ge arbetsro och stör undervisningen.

Eleven nonchalerar medvetet sitt eget ansvar för skolmiljön.

Eleven har utsatt skolmiljön för förstörelse av något slag.

5

Eleven har en negativ attityd.

Eleven förhåller sig frekvent respektlöst mot omgivningen.

Eleven har upprepade utmaningar med växelverkan och samarbete.

Man har upprepade gånger vidtagit disciplinära åtgärder mot eleven p.g.a. beteendet mot andra i omgivningen.

Eleven bryter upprepat och medvetet mot gemensamt överenskomna regler och instruktioner.

Elevens språkbruk är upprepat osakligt.

Skolan har vid ett flertal tillfällen vidtagit disciplinära åtgärder p.g.a. skolk och brott mot skolans regler.

Eleven stör frekvent arbetsron och undervisningen.

Eleven förstör skolmiljön.

Ordningsregler

Korsholms kommun, årskurserna 1-6

Syftet med ordningsreglerna är att alla elever ska känna sig trygga i skolan samt behandlas på ett jämlikt sätt. Ordningsreglerna gäller under lektioner, raster och verksamhet som är godkänd i skolans läsårsplan, t.ex. utfärder och tävlingar. Ordningsreglerna gäller också då eleverna är på skolans område innan den första lektionen börjar och efter att den sista lektionen slutat.

Elevernas rättigheter och skyldigheter

Eleverna har rätt till en avgiftsfri grundläggande utbildning och till en trygg studiemiljö. Eleverna ska enligt lag behandlas lika och jämlikt oberoende av t.ex. religion, språk, kön, kultur eller hälsotillstånd. (1)

Eleven är skyldig att delta i undervisningen tills läroplikten är genomförd .

 • Jag bidrar till att skapa en trygg studiemiljö för alla (2).

 • Jag ger alla arbetsro.

 • Jag mobbar inte, diskriminerar eller behandlar andra kränkande.

 • Jag tar hand om min egen, andras och skolans egendom.

 • Jag deltar i undervisningen om jag inte har fått tillstånd till frånvaro (3).

 • Jag kommer i tid till lektionen.

 • Jag följer instruktioner och överenskomna regler.

 • Jag behandlar andra elever och skolans personal med respekt.

 • Jag håller mig innanför skolans område under dagen om jag inte fått tillstånd att lämna det.

 • Jag fuskar, plagierar eller ljuger inte.

 • Jag använder inte elektroniska apparater så att de stör undervisningen. Mobiltelefonen bör vara på ljudlöst läge och på anvisad plats under lektionstid, med undantag för om läraren gett instruktioner om annat.

 • Jag tar inte med mig förbjudna eller farliga föremål eller ämnen till skolan.

 • Jag skräpar inte ner eller förstör.

 1. Finlands grundlag (731/1999) 16 §, 6§, 7§, 10 §

 2. Lagen om grundläggande utbildning 29 §

 3. Lag om grundläggande utbildning 25 §, 26 §, 35 §

När det gäller rätten att granska elevers saker eller omhänderta följs 36 § mom d-g i Lagen om grundläggande utbildning.

Skolans rektor och lärare är också skyldiga att meddela om trakasserier, mobbning eller våld som skett i skolan eller under skolvägen och som kommit till hens kännedom till vårdnadshavare för den elev som gjort sig skyldig till detta och för den elev som utsatts för detta.

Ordningsreglerna är godkända i svenska sektionen. Elevkåren har deltagit i arbetet med ordningsreglerna.

De disciplinära åtgärder som följer när ordningsreglerna bryts beskrivs i planen för disciplinära åtgärder.

Skolan informerar årligen elever och vårdnadshavare om skolans ordningsregler samt om disciplinära åtgärder. Till ordningsreglerna bifogas också information om kriterier för bedömningen av uppförande.

------

Ordningsregler

Korsholms kommun , årskurserna 7-9

Syftet med ordningsreglerna är att främja den interna ordningen i skolan, ostörda studier samt trygghet och trivsel i skolan . Ordningsreglerna gäller under lektioner, raster och verksamhet som är godkänd i skolans läsårsplan, t.ex. utfärder och tävlingar. Ordningsreglerna gäller också då eleverna är på skolans område innan den första lektionen börjar och efter att den sista lektionen slutat.

Elevernas rättigheter och skyldigheter

Eleverna har rätt till en avgiftsfri grundläggande utbildning och till en trygg studiemiljö. Eleverna ska enligt lag behandlas lika och jämlikt oberoende av t.ex. religion, språk, kön, kultur eller hälsotillstånd. (1)

Eleven är skyldig att delta i undervisningen tills läroplikten är genomförd .

 • Jag bidrar till att skapa en trygg studiemiljö för alla (2).

 • Jag ger alla arbetsro.

 • Jag mobbar inte, diskriminerar eller behandlar andra kränkande.

 • Jag tar hand om min egen, andras och skolans egendom.

 • Jag deltar i undervisningen om jag inte har fått tillstånd till frånvaro (3).

 • Jag kommer i tid till lektionen.

 • Jag följer instruktioner och överenskomna regler.

 • Jag behandlar andra elever och skolans personal med respekt.

 • Jag håller mig innanför skolans område under dagen om jag inte fått tillstånd att lämna det.

 • Jag använder inte ytterkläder i klassrummet eller i matsalen.

 • Jag fuskar, plagierar eller ljuger inte.

 • Jag använder inte elektroniska apparater så att de stör undervisningen. Mobiltelefonen bör vara på ljudlöst läge och på anvisad plats under lektionstid, med undantag för om läraren gett instruktioner om annat.

 • Jag tar inte med mig förbjudna eller farliga föremål eller ämnen till skolan. Till dessa hör t.ex. alkohol, tobaksprodukter, narkotika och vapen.

 • Jag skräpar inte ner eller förstör.

 1. Finlands grundlag (731/1999) 16 §, 6§, 7§, 10 §

 2. Lagen om grundläggande utbildning 29 §

 3. Lag om grundläggande utbildning 25 §, 26 §, 35

När det gäller att rätt att granska elevers saker eller omhänderta följs 36 § mom d-g i Lagen om grundläggande utbildning.

Skolans rektor och lärare är också skyldiga att meddela om trakasserier, mobbning eller våld som skett i skolan eller under skolvägen och som kommit till hens kännedom till vårdnadshavare för den elev som gjort sig skyldig till detta och för den elev som utsatt för detta.

Ordningsreglerna är godkända i svenska sektionen. Elevkåren har deltagit i arbetet med ordningsreglerna.

De disciplinära åtgärder som följer när ordningsreglerna bryts beskrivs i planen för disciplinära åtgärder.

Skolan informerar årligen elever och vårdnadshavare om skolans ordningsregler samt om disciplinära åtgärder. Till ordningsreglerna bifogas också information om kriterier för bedömningen av uppförande.

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Om det finns risk för att elevens hela prestation under läsåret underkänns i något läroämne, ska eleven och vårdnadshavaren informeras om saken under läsåret och man ska komma överens om åtgärder för att stödja lärandet. Informationen ska ges i god tid så att eleven har möjlighet att visa prov på sitt kunnande. Det är klassläraren tillsammans med rektor och eventuellt speciallärare som besluter om eventuell kvarstanning. En elev kan också kvarstanna, trots att eleven inte har underkända prestationer, om det anses ändamålsenligt med tanke på elevens skolframgång. Eleven och vårdnadshavare ska i sådana fall ges möjlighet att höras innan beslutet fattas.

Studier enligt ett eget studieprogram

I Korsholm är det utbildningsanordnaren (bildningsdirektör) som tar beslut om en elev kan läsa enligt eget studieprogram.

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Valfria konst- och färdighetsämnen bedöms som en del av respektive konst- och färdighetsämne och för dem ges inga skilda verbala bedömningar eller vitsord i betyget.

De valfria ämnena bedöms enligt målen för de valfria ämnet. Eventuella valfria ämnen bedöms verbalt i åk 1-3 och i åk 4-9 med siffervitsord för de ämnen som omfattar minst två årsveckotimmar. De valfria ämnen som omfattar färre än 2 årsveckotimmar bedöms verbalt med anteckningen “godkänd”.

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Frågor som avgörs på lokal nivå

Riktlinjerna för bedömningen som definieras i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen ska överföras till den lokala läroplanen och följas som sådana. Också de nationella kriterierna för bedömningen i slutet av årskurs 6, såväl som kriterierna för slutbedömningen och principerna för bildandet av slutvitsord, ska överföras och följas som sådana från grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen till den lokala läroplanen.

Därtill ska utbildningsanordnaren i den lokala läroplanen precisera följande:

 • samarbetet med vårdnadshavarna i anslutning till bedömning

 • formerna för information om bedömning

 • bedömningen av uppförande och vilka mål bedömningen bygger på

 • bedömning av valfria ämnen i den utsträckning utbildningsanordnaren erbjuder sådana

 • principer och praxis om studiegången och om uppflyttning och kvarstanning

 • principer för hur verbalt omdöme och siffervitsord ges i olika läroämnen och i bedömningen av uppförande

 • slutbedömningen av valfria ämnen i den utsträckning utbildningsanordnaren erbjuder sådana

 • mellanbetyg, om utbildningsanordnaren beslutar att utfärda sådana

 • möjligheterna att avlägga särskild examen och tidpunkten för avläggande av examen.

Bedömningen i Korsholm

Årskurs

Lärandesamtal (dec-feb)

mellanbetyg

läsårsbetyg

1

x

X verbal bedömning

2

x

X verbal bedömning

3

x

X verbal bedömning

4

x

X sifferbedömning

5

x

x

X sifferbedömning

6

x

x

X sifferbedömning

7

x

x

X sifferbedömning

8

x

x

X sifferbedömning

9

x

x

Avgångsbetyg

I årskurserna 1-2 ges ett läsårsbetyg med godkänd/underkänd i alla ämnen samt en bilaga där uppförandet bedöms med en skala ( utmärkt, bra, nöjaktigt och bör övas) i olika delområden. Modersmål och matematik bedöms verbalt i bilagan i olika delområden med samma skala som uppförandet.

I årskurs 3 ges ett verbalt betyg där alla ämnen bedöms enligt samma skala som i åk 1-2 samt uppförande enligt samma skala i en bilaga.

Från årskurs 4 bedöms eleven med siffervitsord.

Samarbete med vårdnadshavare i anslutning till bedömningen

Syftet med samarbetet är att klargöra principerna för och förfaringssätten vid bedömningen för vårdnadshavarna. Eleven och vårdnadshavaren ska få tillräckligt med information om elevens lärande, kunnande, arbete och uppförande. Eleven och vårdnadshavaren har rätt att få information om grunderna för bedömningen och hur de har tillämpats i bedömningen av eleven.

Det är också viktigt att försäkra sig om att eleverna och vårdnadshavarna känner till målen, bedömningsgrunderna och kriterierna för slutbedömningen. Responsen och handledningen ska vara tillräckligt detaljerad och individuell.

I Korsholm informeras vårdnadshavare via föräldramöten, information hem samt lärandesamtalen. En del av samarbete är också lärandesamtalen som läraren planerar och genomför tillsammans med eleven och vårdnadshavarna. Elevens ålder och förutsättningar ska beaktas då man delger information om bedömning.

Lärandesamtal

Lärandesamtal görs med elev, vårdnadshavare och lärare. Tidpunkten definieras skolvis men ska ske under tidsperioden oktober – februari. Kommunen har gemensamma mallar för lärandesamtalet.

Lärandesamtalen hålls en gång per läsår (minst 20 minuter) och omfattar i åk 1-6:

 • elevens lärandeprocess och arbetsvanor

 • kunskaper och färdigheter i de olika läroämnena och uppförande – kopplat till målen i läroplanen

 • förslag på hur lärandet kan utvecklas och eleven kan förbättra sin prestation

 • information från elevens självbedömning

Fokusområden

 • framsteg i förmåga att arbeta och färdighet att lära sig

 • framsteg i läroämnena

 • eleven och vårdnadshavaren ska få en mångsidig bild av elevens skolgång och lärande

Lärandesamtal i åk 7-9 fokuserar på elevens lärande samt skolgången som helhet.

eGrunder