Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Målet med skolans bedömningskultur är att eleven kan glädjas över sitt kunnande och sina framsteg. Responsen påverkar i hög grad hurdan uppfattning eleverna bildar om sig själva som lärande individer och människor, och stärker det förtroende eleven har för sina färdigheter. Mångsidig bedömning och handledande respons är lärarens centrala pedagogiska verktyg för att stödja elevens helhetsmässiga utveckling och lärande. Elevens lärande och arbete bedöms mångsidigt. Elevens uppförande bedöms som en separat helhet. I bedömningen betonas lärprocesser i stället för enskilda prestationer. Elever och lärare diskuterar tillsammans lärprocessen och bedömningen av den. Eleverna stöds under hela lärprocessen i att iaktta, synliggöra och förstå sin egen lärprocess och sina framsteg. Eleverna förstår bedömningens grunder och olika former av bedömning och hur de själva kan påverka sin egen inlärning. Den respons eleverna får i form av bedömning stödjer deras helhetsmässiga utveckling och lärande.

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

Lärarna är bekanta med de nationella bedömningskriterierna i de olika läroämnena. Lärarna dokumenterar kontinuerligt elevernas framsteg och resultat. Diskussioner förs med eleverna och deras vårdnadshavare. Eleverna uppmuntras till muntlig kamratbedömning.  Självutvärderingen sker kontinuerligt bl.a. genom användning av portfolio, t ex med hjälp av e-portfolio (PowerPoint, One Drive och Google Classroom).

Skolan ordnar föräldramöte varje höst och presenterar bedömningsmodellen “Bedömning i den grundläggande utbildningen i Helsingfors” för föräldrarna. Samarbetet med föräldrarna sker kontinuerligt via Wilma. Provdatum och provresultat bokförs in i Wilma.

Vårdnadshavare erbjuds närvara under elevens lärandesamtal som hålls en gång per läsår.
Under vårterminen, i mars, har åk 2 och åk 6 etappsamtal och de andra årskurserna har bedömningssamtal mellan lärare och elever.

Årskurs 6 får ett mellanbetyg mot slutet av höstterminen (tidpunkten fastställs i början av läsåret).

Vid läsårets slut får eleverna läsårsbetyg.

Bedömning av lärande och kunnande

I bedömning av uppförande följs ovan beskrivna kriterier. Enhetlighet i bedömningen säkras genom diskussioner i kollegiet inför tidpunkterna för bedömning.

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

Skolan har gemensamma kriterier för bedömning av elevens uppförande, som framkommer i en skild bilaga som presenteras för elever och vårdnadshavare i början av varje läsår. Kriterierna har tagits i bruk från och med 01.08.2021.

Dessa kriterier gäller från ht 21, via direktionen 

 

Hänsyn 

Respekt och tolerans 

Språkbruk 

Ansvar för eget handlande 

Uppförande enligt  

-skolans regler och anvisningar 

-skolans seder och bruk 

Ansvar för arbetsklimat och skolmiljö  

10 

Berömligt 

Eleven bryr sig om eget och andras välmående och föregår med gott exempel. Eleven visar respekt och tolerans mot andra i skolsamfundet. 

 

Eleven använder ett föredömligt, vårdat skolspråk. 

 

 

Eleven följer dagligen skolans ordnings-och trivselregler samt följer dagligen instruktioner. 

 

Eleven tar dagligen ansvar för sina egna och skolans saker. 

 

Eleven bidrar till en snyggt städad skolmiljö och ett trevligt arbetsklimat. 

 

Eleven bidrar aktivt till att utveckla arbetsron och trivseln i skolmiljön. 

 

9 

Mycket bra 

Eleven är artig, vänlig och hjälpsam.  

 

Eleven visar hänsyn och respekt gentemot andra. 

 

Eleven använder ett vårdat skolspråk. 

Eleven följer skolans regler och givna instruktioner mycket bra. 

 

Eleven tar ansvar för sina egna och skolans saker.  

 

Eleven bidrar till en snygg skolmiljö. 

 

Eleven bidrar positivt till arbetsro och arbetsklimat i gruppen. 

8 

Bra 

Eleven uppför sig vänligt mot andra och använder oftast ett vårdat språk. 

 

Eleven förhåller sig sakligt vid tillrättavisningar. 

Eleven följer vanligtvis skolans regler och givna instruktioner. 

 

Eleven följer vanligtvis skolans arbetsrutiner och respekterar dem, så att ett gott arbetsklimat kan upprätthållas i gruppen.  

 

Eleven tar vanligtvis ansvar för sin skolmiljö. 

7 

Nöjaktigt 

Eleven uppför sig stundvis ovänligt och kränkande mot andra. Det krävs att eleven tillrättavisas för sitt opassande språk. 

 

Eleven uppträder ibland respektlöst.  

Eleven bryter ibland mot skolans regler och givna instruktioner. 

 

Eleven har stundvis svårt att ta hand om sitt eget och skolans material. 

 

Eleven har svårt att ge sig själv och andra arbetsro. 

 

Eleven är ouppmärksam i sin skolmiljö.  

6 

Borde förbättras 

Eleven uppträder ovänligt, respektlöst, arrogant eller nonchalant. 

 

Eleven använder mycket ofta ett opassande och provokativt språk. 

Eleven bryter ofta mot skolans regler och givna instruktioner.  

 

Elevens tillvägagångssätt är opålitligt och eleven behöver ständig vuxenövervakning. 

 

Eleven har mycket ofta svårt att ge sig själv och andra arbetsro och stör arbetsklimatet i gruppen. 

 

Eleven har ofta svårt att ta hand om sitt skolmaterial.  

 

Eleven tar inte hänsyn till att hålla skolmiljön städad.  

5 

Borde  

Förbättras 

Eleven uppför sig osakligt mot andra och sårar andras fysiska och psykiska integritet.  

 

Eleven använder mycket ofta ett kränkande, opassande och provokativt språk. 

 

Eleven bryter regelbundet mot skolans regler och givna instruktioner. Skolan har vid fler tillfällen vidtagit disciplinära åtgärder. 

 

Eleven bryter mot samhällets regler så att det påverkar skolsamfundet.  

 

Eleven avlägsnar sig olovligen från skolområdet under skoldagen. 

 

Eleven nonchalerar de åtgärder som vidtagits. 

Eleven påverkar gruppens möjligheter till arbetsro och ett gott arbetsklimat genom att ytterst ofta uppvisa ett störande beteende. 

 

Eleven tar inte hand om sitt skolmaterial. 

 

Eleven har upprepade gånger förstört skolans egendom. 

 

4 

Underkänd 

Eleven klarar inte av att delta i undervisningen och vägrar att samarbeta på alla nivåer. 

Eleven klarar inte av att delta i undervisningen och vägrar att samarbeta på alla nivåer. 

Eleven klarar inte av att delta i undervisningen och vägrar att samarbeta på alla nivåer. 

 

 

10 

Eleven bryr sig om eget och andras välmående och föregår med gott exempel. 

Eleven visar respekt och tolerans mot andra i skolsamfundet. 

Eleven använder ett föredömligt och vårdat skolspråk. 

Eleven tar dagligen ansvar för sina egna och skolans saker. 

Eleven bidrar till en snyggt städad skolmiljö och ett trevligt arbetsklimat. 

Eleven bidrar aktivt till att utveckla arbetsron och trivseln i skolmiljön. 

Eleven följer dagligen skolans ordnings-och trivselregler samt följer dagligen instruktioner. 

 

Eleven är artig, vänlig och hjälpsam.  

Eleven visar hänsyn och respekt gentemot andra. 

Eleven använder ett vårdat skolspråk. 

Eleven tar ansvar för sina egna och skolans saker.  

Eleven bidrar till en snygg skolmiljö. 

Eleven bidrar positivt till arbetsro och arbetsklimat i gruppen. 

Eleven följer skolans regler och givna instruktioner mycket bra. 

 

Eleven uppför sig vänligt mot andra och använder oftast ett vårdat språk. 

Eleven förhåller sig sakligt vid tillrättavisningar. 

Eleven följer vanligtvis skolans arbetsrutiner och respekterar dem, så att ett gott arbetsklimat kan upprätthållas i gruppen.  

Eleven tar vanligtvis ansvar för sin skolmiljö. 

Eleven följer vanligtvis skolans regler och givna instruktioner. 

 

Eleven uppför sig stundvis ovänligt och kränkande mot andra. Det krävs att eleven tillrättavisas för sitt opassande språk. 

Eleven uppträder ibland respektlöst. 

Eleven har stundvis svårt att ta hand om sitt eget och skolans material. 

Eleven har svårt att ge sig själv och andra arbetsro. 

Eleven är ouppmärksam i sin skolmiljö. 

Eleven bryter ibland mot skolans regler och givna instruktioner. 

 

Eleven uppträder ovänligt, respektlöst, arrogant eller nonchalant. 

Eleven använder mycket ofta ett opassande och provokativt språk. 

Eleven har mycket ofta svårt att ge sig själv och andra arbetsro och stör arbetsklimatet i gruppen. 

Eleven har ofta svårt att ta hand om sitt skolmaterial.  

Eleven tar inte hänsyn till att hålla skolmiljön städad. 

Eleven bryter ofta mot skolans regler och givna instruktioner.  

Elevens tillvägagångssätt är opålitligt och eleven behöver ständig vuxenövervakning. 

 

5  

Eleven uppför sig osakligt mot andra och sårar andras fysiska och psykiska integritet. 

Eleven använder mycket ofta ett kränkande, opassande och provokativt språk. 

Eleven påverkar gruppens möjligheter till arbetsro och ett gott arbetsklimat genom att ytterst ofta uppvisa ett störande beteende. 

Eleven tar inte hand om sitt skolmaterial. 

Eleven bryter regelbundet mot skolans regler och givna instruktioner. Skolan har vid fler tillfällen vidtagit disciplinära åtgärder. 

Eleven bryter mot samhällets regler så att det påverkar skolsamfundet. 

Eleven avlägsnar sig olovligen från skolområdet under skoldagen. 

Eleven nonchalerar de åtgärder som vidtagits. 

 

4   

Eleven vägrar att samarbeta på alla nivåer. 

Eleven klarar inte av att delta i undervisningen. 

 

 

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Studier enligt ett eget studieprogram

Skolan följer de kommunala riktlinjerna. Elever i årskurs 6 får mellanbetyg i slutet av höstterminen. Om en elev löper risk att bli underkänd i ett eller flera ämnen informeras eleven och vårdnadshavarna om detta i samband med lärandesamtalet på hösten eller senast inom februari.

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

Skolan preciserar vid behov principerna för höjning av vitsord.

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

Skolan informerar vårdnadshavarna om bedömningen under ett föräldramöte och på Wilma snarast efter skolstarten. Bedömningsmodellen “Bedömning i den grundläggande utbildningen i Helsingfors” presenteras för vårdnadshavarna. Eleverna får information om bedömningen i alla ämnen i början av läsåret. Skolan preciserar hur och när man informerar om bedömningen.

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Frågor som avgörs på lokal nivå

eGrunder