Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

I början av läsåret ges allmän information om bedömningen. Skolan informerar kontinuerligt vårdnadshavarna om elevens skolgång med hjälp av vår gemensamma digitala kommunikationskanal eller genom samtal/träffar.

Bedömning av lärande och kunnande

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Studier enligt ett eget studieprogram

Vårdnadshavare och elev ska i god tid (februari) få veta om eleven inte uppnår målen.

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

När läsåret börjar ges allmän information om bedömningen. Skolan informerar kontinuerligt vårdnadshavarna om elevens skolgång med hjälp av vår gemensamma digitala kommunikationskanal eller genom samtal/träffar. Eleverna gör en självutvärdering i september/oktober. På basen av självutvärderingen sammanställer eleven tillsammans med läraren 1-3 individuella lärandemål inför läsåret. Även vårdnadshavarna informeras om dessa mål.

Lärandesamtal hålls i december-februari. I samtalet deltar elev, vårdnadshavare och lärare. Läsårsbetyg delas ut vid skolavslutningen. Inför läsårsbetyget håller läraren ett bedömningssamtal med eleven.

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Frågor som avgörs på lokal nivå

eGrunder