Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

I vår skola diskuteras bedömning och utvärdering årligen vid flera tillfällen inom kollegiet för att förverkliga enhetliga principer. Eleverna och vårdnadshavarna informeras om skolans praxis gällande respons och bedömning av lärande vid bl.a. föräldramöten och utvecklingssamtal.

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

Vårdnadshavarna informeras om bedömningen i början av läsåret under föräldramöten och via skolans informationskanal.

Bedömning av lärande och kunnande

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Studier enligt ett eget studieprogram

Om eleven löper risk att bli underkänd i ett eller flera ämnen informeras elev och vårdnadshavare om detta senast inom februari.

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

Såväl elever som vårdnadshavare informeras om bedömningen i början av läsåret. Eleven får respons om hur lärandet framskrider under lärprocesserna.

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Frågor som avgörs på lokal nivå

eGrunder