Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Grunden för skolans bedömningskultur finns i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen består av en årsklocka för e-portfolio. Lärarna delger eleverna centrala helheter i början av läsåret och går igenom bedömningen. Läraren förser eleven med information om helheter och bedömning genom diskussion tillsammans med eleven. Detta dokumenteras enligt gemensam förståelse i elevens portfolio. Eleverna ställer upp egna ämnesvisa mål i samband med detta. Bedömning av enskilda sekvenser gås igenom vid sekvensens början och under sekvensen. Föräldrarna tar del av centrala helheter i samband med föräldramöte (åk 1–9) och genom information av ämneslärare (åk 7– 9).

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

Vårdnadshavarna informeras om elevens väg mot målen via Wilma. Wilma fungerar som informationskanal inför, under och efter en sekvens.

Bedömning av lärande och kunnande

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Studier enligt ett eget studieprogram

Skolan klargör vid behov principen för uppflyttning från årskursen och hur man kan anordna tillfällen för att uppvisa godtagbara kunskaper och färdigheter. Handledning för elever som riskerar ett underkänt vitsord sker kontinuerligt, men med särskilt fokus vid särskilda uppföljningstillfällen under läsåret. Dessa tillfällen är mellanbetyget i november/december, lärandesamtalet i januari och mitten av mars, d.v.s. mitten av vårterminen. Läraren informerar eleven och vårdnadshavarna om hur eleven kommer att ges möjlighet att visa sitt kunnande.

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

Lärarna delger eleverna centrala helheter i början av läsåret och går igenom bedömning och/eller slutprodukter för helheter. Läraren förser eleven med information om helheter och bedömning genom diskussion tillsammans med eleven. Detta dokumenteras enligt gemensam förståelse i elevens portfolio. Eleverna ställer upp egna ämnesvisa mål i samband med detta. Bedömning av enskilda sekvenser gås igenom vid sekvensens början och under sekvensen. 13 Föräldrarna tar del av centrala helheter i samband med föräldramöte (åk 1–6) eller genom information av ämneslärare (åk 7–9).

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Frågor som avgörs på lokal nivå

eGrunder