Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Ylöjärvi

Oppilaita ohjataan itsearvioinnin tekemiseen ja vertaispalautteen antamiseen työskentelyn aikana sekä sen jälkeen. Oppilaita autetaan havainnoimaan oppimistaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Oppilaita ohjataan myös tunnistamaan onnistumisiaan ja vahvuuksiaan koulutyössä. Oppilas harjoittelee ikätasonsa huomioon ottaen arvioimaan omaa oppimistaan ja opintojen edistymistään oppimisprosessin aikana.

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Ylöjärvi

Lukuvuoden alussa tiedotetaan huoltajille ja oppilaille arvioinnin periaatteet ja käytänteet. Opettajat käyvät oppilaiden kanssa jokaisessa oppiaineessa läpi arvioinnin kohteena olevat tavoitteet jokaisena lukuvuotena. Lukuvuoden aikana tiedotetaan huoltajille oppilaan opinnoista, työskentelystä ja käyttäytymisestä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Oppilaiden huoltajille tarjotaan myös mahdollisuus tulla koululle keskustelemaan lapsensa koulunkäynnistä (tai hoitaa keskustelu muita välineitä käyttäen) vähintään kerran lukuvuodessa. Tätä koulun ja kodin yhteistyömahdollisuutta tarjotaan huoltajille kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla 1–9. Nämä vanhempaintapaamiset järjestää kunkin luokan luokanopettaja/luokanvalvoja/opinto-ohjaaja.

Ylöjärvellä koulut laativat kuntakohtaisen arviointisuunnitelman pohjalta omat koulukohtaiset tarkennetut arviointisuunnitelmansa arvioinnin tueksi.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Ylöjärvi

Ylöjärven perusopetuksessa käyttäytymistä arvioidaan sääntöihin, hyviin tapoihin ja muiden huomioimiseen liittyvien tavoitteiden mukaisesti. Koulut tarkentavat käyttäytymisen arviointinsa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassaan ja lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Käyttäytymisen lukuvuosiarviointi annetaan koulukohtaisesti päätetyllä liitteellä vuosiluokilla 1–3. Vuosiluokkien 4–8 lukuvuositodistuksissa sekä vuosiluokkien 6–8 välitodistuksissa annetaan numeroarvosanat valtakunnallisen linjan mukaan. Koulut tiedottavat huoltajia käyttäytymisen arvioinnin kriteereistä.

Erinomainen 10  

 • Vaikuttaa myönteisesti luokan työskentelyyn ja työrauhaan.   

 • Noudattaa esimerkillisesti koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.   

 • Huolehtii niin omista kuin yhteisistä tehtävistä, tavaroista, tiloista ja ympäristöstä.    

 • Osoittaa aina yhteistyötaitoja.   

 • Käyttää asiallista kieltä ja suhtautuu aina koulutovereihin ja koulun henkilökuntaan asiallisesti.   

Kiitettävä 9  

 • Huolehtii omalta osaltaan työskentelyn sujumisesta ja vaikuttaa siten myönteisesti työrauhaan.   

 • Noudattaa koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.   

 • Huolehtii lähes aina niin omista kuin yhteisistä tehtävistä, tavaroista, tiloista ja ympäristöstä.    

 • Käyttäytyy yhteistyökykyisesti.   

 • Käyttää asiallista kieltä ja suhtautuu koulutovereihin ja koulun henkilökuntaan myönteisesti.   

Hyvä 8  

 • Huolehtii omalta osaltaan työskentelyn sujumisesta ja työrauhasta.   

 • Noudattaa yleensä koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.   

 • Osaa huolehtia niin omista kuin yhteisistä tehtävistä, tavaroista, tiloista ja ympäristöstä.    

 • Kykenee yhteistyöhön.   

 • Käyttää yleensä asiallista kieltä ja suhtautuu koulutovereihin ja koulun henkilökuntaan myönteisesti.  

Tyydyttävä 7  

 • Häiritsee ajoittain työskentelyä ja työrauhaa.   

 • Koulun sääntöjen ja yhteisten sopimusten noudattaminen vaihtelee.   

 • Suhtautuu toisinaan välinpitämättömästi omiin ja yhteisiin tehtäviin, tavaroihin, tiloihin ja ympäristöön.    

 • Yhteistyökyvyssä on joskus parantamisen varaa.   

 • Suhtautuu koulutovereihin ja henkilökuntaan toisinaan kielteisesti ja käyttää joskus epäasiallista kieltä. 

Kohtalainen 6  

 • Häiritsee usein työskentelyä ja työrauhaa.   

 • Rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.   

 • Suhtautuu välinpitämättömästi omiin ja yhteisiin tehtäviin, tavaroihin, tiloihin ja ympäristöön.    

 • Yhteistyökyvyssä on parantamisen varaa.   

 • Suhtautuu oppilastovereihin ja koulun henkilökuntaan usein kielteisesti käyttää usein epäasiallista kieltä.   

Välttävä 5  

 • Häiritsee luokan työskentelyä ja työrauhaa jatkuvasti.   

 • Vastustaa koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.   

 • Suhtautuu vastuuttomasti omiin ja yhteisiin tehtäviin, tavaroihin, tiloihin ja ympäristöön. 

 • Yhteistyökyvyssä on paljon parantamisen varaa.   

 • Suhtautuu oppilastovereihin ja koulun henkilökuntaan röyhkeästi.   

Hylätty 4  

 • Häiritsee luokan työskentelyä ja työrauhaa säännöllisesti.   

 • Halveksii koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia.   

 • Ei halua tehdä yhteistyötä.   

 • Ei sopeudu kouluyhteisön sääntöihin. 

 • Käyttäytyy toistuvasti epärehellisesti.   

 • Suhtautuminen ja kielenkäyttö oppilastovereita ja koulun henkilökuntaa kohtaan on törkeää. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Ylöjärvi

Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa jossakin oppiaineissa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Ylöjärvellä on käytössä lomake, joka täytetään, mikäli vuosiluokka päätetään kerrata oppilaan osalta. Lomake täytetään yhteistyössä huoltajien ja rehtorin kanssa.

Mikäli oppilas on saanut jossakin oppiaineessa hylätyn suorituksen, järjestetään hänelle mahdollisuus lukuvuoden päätyttyä osoittaa erillisessä kokeessa saavuttaneensa hylätyn oppiaineen tiedot ja taidot hyväksytysti. Erillinen näyttö voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita suorituksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Ylöjärvi

Mikäli oppilas siirtyy opiskelemaan oman opinto-ohjelmansa mukaisesti, tehdään hänelle ensin viranhaltijapäätös vuosiluokkiin sitomattomasti etenemisestä. Päätös voidaan tehdä erityisen tuen päätöksen yhteydessä, jos oppilas kuuluu erityisen tuen piiriin. Muussa tapauksessa päätös tehdään rehtorin viranhaltijapäätöksenä perusopetuslain 18 §:n mukaan.

Oppilaalla tulee olla riittävät tiedot ja taidot suhteessa edellisen opintokokonaisuuden vuosiluokan tavoitteisiin, jotta hän voi edetä opiskelemaan seuraavaa opintokokonaisuutta.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Ylöjärvi

Ylöjärvellä taide- ja taitoaineen valinnaisia tarjotaan vuosiluokilla 3–4 ja 8–9. Valinnaisaineita aineita tarjotaan vuosiluokilla 4–6 ja 8–9.

Kouluilla on valinnaisaineisiin oma tarjotin, josta selviää, mitä aineita koulu tarjoaa ja mitkä ovat niiden vuosiviikkotuntimäärät, tavoitteet, sisällöt ja arviointiperusteet. Koulut voivat tarjota oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia tai luokan yhteisiä kursseja, jotka suunnitellaan yhdessä luokan oppilaiden kanssa.

Oppilaalla on mahdollisuus korottaa oppiaineen arvosanaa valinnaisten oppiaineiden yhteydessä, mikäli valinnaisten oppiaineiden tavoitteet ja arvioinnin kriteerit ovat samoja oppiaineen tavoitteiden ja arvioinnin kriteereiden kanssa. Valinnaisten aineiden arviointi toteutetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman periaatteiden mukaan.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Ylöjärvi

Kouluilla on valinnaisaineisiin aineisiin oma tarjotin, josta selviää, mitä aineita koulu tarjoaa ja mitkä ovat niiden vuosiviikkotuntimäärät, tavoitteet, sisällöt ja arviointiperusteet. Valinnaisten aineiden arviointi toteutetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman periaatteiden mukaan.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Ylöjärvi

Ylöjärvellä Vuorentaustan koulussa järjestetään musiikkipainotteista opetusta vuosiluokilla 4–9 sekä mahdollisuuksien mukaan vuosiluokilla 7-9 LUMA-painotteisesta opetusta. Nämä painotusopetuksen opetusryhmät muodostetaan, jos haun perusteella voidaan opetukseen valita opetusryhmän verran oppilaita. Musiikkipainotteiseen opetukseen on luotu oma opetussuunnitelma ja tuntijako, jotka kasvatus- ja opetuslautakunta (ent. sivistyslautakunta) on hyväksynyt.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Ylöjärvi

Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa lukuvuositodistuksen vuosiluokilla 1–8. Vuosiluokan 9 päätteeksi annetaan päättötodistus.

Ylöjärvellä vuosiluokilla 1–2 todistuksessa arvioidaan, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet äidinkielessä ja matematiikassa (erinomaisesti, hyvin, kohtalaisesti, välttävästi, ei ole saavuttanut tavoitteita). Vuosiluokalla 3 arvioidaan äidinkielen, matematiikan, ympäristöopin ja A1-kielen, englannin, opiskelua oppiaineiden tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta samanlaisella asteikolla kuin vuosiluokilla 1–2. Muiden oppiaineiden tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Näiden lisäksi lukuvuositodistuksessa on muutama tyhjä rivi sanallisen palautteen antamista varten.

Vuosiluokilla 4–9 oppilas saa numeroarvioinnin kaikista yhteisistä oppiaineista. Käyttäytymisestä annetaan numeroarviointi vuosiluokilla 4–8 (Luku 6.5). Luokilla 1–3 annetaan lukuvuositodistuksen liitteenä koulukohtainen käyttäytymisen arviointi.

Vaativan erityisen tuen luokkien yksilöllistetyistä oppiaineista annetaan sanallinen arvio kaikilla luokka-asteilla. Vuosiluokilla 1–3 noudatetaan Ylöjärven kaupungin yleistä linjausta arvioitavista oppiaineista. Vuosiluokkien 4–8 arviointi sekä päättöarviointi suoritetaan sanallisesti, mutta muuten yleisiä sekä Ylöjärven määrittämiä kriteerejä noudattaen. Vaativan erityisen tuen vuosiluokilla 1–8 ja toiminta-alueittain järjestetyn opetuksen arvioinnissa käytetään seuraavaa sanallista arviointiasteikkoa: Saavutettu hyvin/Saavutettu/Saavutettu osittain/Hylätty. Yksittäisen oppiaineen tai toiminta-alueen arviointia voidaan täydentää tarkemmalla sanallisella kuvailulla.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisten aineiden sekä valinnaisten aineiden arviointi toteutetaan lukuvuositodistuksissa opetussuunnitelman kohdan 6.7 mukaan. Päättöarvioinnissa toteutetaan opetussuunnitelman luvun 6.8 mukaan.

Välitodistus

Ylöjärvi

Kirjallisen väliarvioinnin korvaa 1–5 vuosiluokilla arviointikeskustelu, jonka jokainen oppilas käy lukuvuoden aikana marras-helmikuun välillä. Huoltajille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua arviointikeskusteluun. Arviointikeskustelusta vastaa luokanopettaja. Arviointikeskustelussa käsitellään mm. oppilaan vahvuuksia, kehittämiskohteita, työskentelyä ja oppimista sekä käyttäytymistä. Arviointikeskustelun käyminen dokumentoidaan Wilmaan. 

Vuosiluokkien 6–9 huoltajille tarjotaan mahdollisuus tulla koululle keskustelemaan (tai hoitaa keskustelu muita välineitä käyttäen) lapsensa koulunkäynnistä vähintään kerran lukuvuodessa. Nämä vanhempaintapaamiset järjestää kunkin luokan luokanopettaja/erityisluokanopettaja/luokanvalvoja/opinto-ohjaaja.

Vuosiluokilla 6–9 annetaan välitodistuksessa arvosanat numeerisesti. Vaativan erityisen tuen luokkien osalta vuosiluokilla 1–9 väliarvioinnin korvaa arviointikeskustelu, joka käydään oppilaan kanssa oppilaan valmiudet huomioiden. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua arviointikeskusteluun.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Ylöjärvi

Vaativan erityisen tuen päättöarvioinnissa yksilöllistettyjen oppiaineiden ja toiminta-alueittain järjestetyn opetuksen arvioinnissa käytetään seuraavaa sanallista arviointiasteikkoa: Saavutettu hyvin/Saavutettu/Saavutettu osittain/Hylätty.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Ylöjärvi

Erityiseen tutkintoon voivat osallistua ne kotiopetuksessa olevat lapset ja nuoret, joiden oppivelvollisuuden edistymisestä vastaavat heidän huoltajansa. Tällöin huoltaja pyytää kirjallisesti kotiopetuksessa olevalle oppilaalle opinnoistaan perusopetuksen todistusta vastaavan todistuksen, jossa todetaan suoritetut opinnot ja annetaan sanallinen tai numeroarvosanat osaamisen tasosta sen mukaan, mikä on kyseisen vuosiluokan käytäntö lukuvuositodistuksen antamisessa.

Jos huoltaja haluaa, että hänen lapsensa saa todistuksen oppimäärän suorittamisesta tai osittain suoritetusta oppimäärästä tai perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta, tällöin oppilas osallistuu osaamisen arviointiin suorittamalla kokeita sekä erilaisia suullisia ja kirjallisia näyttöjä osaamisestaan oppiaineiden opettajan antaman ohjeen mukaan. Tilaisuus osaamisen näyttämiseen järjestetään lukuvuoden lopussa. Tutkinnossa tutkiva opettaja arvioi osaamisen tason suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain määriteltyihin tavoitteisiin ja arviointiperusteisiin.

Erityiseen tutkintoon voivat osallistua myös TUVA-opiskelijat, jotka yrittävät korottaa jo saatua päättötodistuksen arvosanaa. Ylöjärvellä näitä opiskelijoita opiskelee Tredun Pallotien TUVA-koulutuksessa. Erityisen tutkinnon suorittamisessa Ylöjärven perusopetus tekee yhteistyötä Tredun Pallotien toimipisteen kanssa.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet