Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Koska kunnassa on monia pieniä kouluja, pyrimme yhteisymmärrykseen sekä formatiivisesta että summatiivisesta arvioinnista. Oppilaita tulee arvioida yhdenvertaisesti riippumatta siitä, mitä koulua he käyvät.

Lukuvuositodistukseen merkitään todistuksen, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan nimi, oppilaan henkilötunnus, todistuksen antamispäivä, luokanopettajan/luokanohjaajan allekirjoitus sekä tieto luokalta siirtymisestä tai luokalle jättämisestä. Päättötodistuksen allekirjoittaa koulun rehtori. Muut todistukseen merkittävät tiedot ovat opetussuunnitelman perusteiden mukaiset. Todistuspohjat ovat Primus -hallinto-ohjelman tulostustiedostossa.

Formatiivinen arviointi

Oppilaiden itsearviointi pedagogisena työkaluna on osa päivittäistä opetusta. Opettaja vastaa formatiivisesta arvioinnista jokapäiväisessä työssä. Oppilaan aktiivinen rooli formatiivisessa arvioinnissa kasvaa hänen ikänsä mukaisesti.

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden ja huoltajien kanssa pidetään vuosittaiset kehityskeskustelut syksyllä hyvissä ajoin ennen syyslukukauden lopun väliarviointia vuosiluokilla 1, 3, 4 ja 5. Vuosiluokkien 2 ja 6 laajat kehityskeskustelut pidetään hyvissä ajoin kevätlukukaudella ennen todistusarviointia.

Kokeiden ja kuulustelujen tulokset annetaan oppilaille ja huoltajille Wilman kautta.

Noudatamme Vöyrin kunnan oppilaanohjaussuunnitelmaa. (LÄNK HÄR)

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vöyrin kunnassa annetaan sanallinen arviointi vuosiluokilla 1 ja 2 sekä numeroarvosana vuosiluokasta 3 eteenpäin. Vuosiluokille 2–6 annetaan välitodistus syyslukukauden lopussa.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet