Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Hiekkaharjun koulussa

Arvioinnin tavat ja niistä tiedottaminen:

  • Koulussa arvioidaan oppilaiden edistymistä ja työskentelyä asetettuihin tavoitteisiin nähden.

  • Tavoitteet käydään läpi oppilaiden kanssa.

  • Huoltajille tarjotaan mahdollisuus tutustua koulun arviointikriteereihin.

  • Formatiivisesta arvioinnista annetaan tietoa oppilaille suullisesti päivittäisen työskentelyn ohessa, kirjallisesti testien ja kokeiden välityksellä.

  • Huoltajia tiedotetaan arviointikeskustelussa, vanhempainillassa, koulusta kotiin toimitettavien dokumenttien (esim. kokeet) avulla sekä Wilman kautta.

Koulussa on kolme virallista arviointia lukuvuoden aikana:

  • arviointikeskustelu, välitodistus ja lukuvuositodistus.

  • Käyttäytyminen arvioidaan väli- ja lukuvuositodistuksen yhteydessä.

Arvioinnin ajankohdat:

  • Syyslukukauden aikana käydään arviointikeskustelu ja syyslukukauden päätteeksi annetaan välitodistus.

  • Kevätlukukauden lopussa annetaan lukuvuositodistus.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet