Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Ilolan koulussa

Ilolan koulussa oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä Wilman ja arjessa tapahtuvien kohtaamisten avulla läpi lukuvuoden. Tämän lisäksi koulussa käytössä oleva formatiivisen arvioinnin työkalu mahdollistaa oppilaan oman, huoltajan ja opettajan jatkuvan oppimisen arvioinnin. Työkalun avulla oppilas ja opettaja voivat asettaa oppilaalle henkilökohtaisia joko lyhyen tai pidemmän aikavälin tavoitteita sekä seurata niiden toteutumista reaaliaikaisesti. Huoltajat pystyvät seuraamaan tavoitteiden saavuttamista oman käyttöliittymänsä avulla.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välillä käytävä arviointikeskustelu toteutetaan lokakuun ja helmikuun välisenä aikana. Oppilas saa väliarvioinnin tammikuun viimeisenä arkiperjantaina ja lukuvuosiarvioinnin lukuvuoden päättyessä.

Keskeisten oppiaineiden oppimisen ja osaamisen tavoitteista sekä arvioinnin aikatauluista ja muodoista tiedotetaan huoltajille lukuvuoden ensimmäisessä vanhempainillassa.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet