Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Itä-Hakkilan koulussa

Huoltajille tiedotetaan, mitkä oppiaineet eri vuosiluokilla arvioidaan, arvioinnissa käytettävät arviointiasteikot, arviointimenetelmät ja arviointiajankohdat sekä käyttäytymisen arvioinnin kriteerit. Tiedottaminen tapahtuu lukuvuoden alussa vanhempainilloissa, Wilma-tiedotteella ja Wilma-viesteillä. Myös kevätlukukauden alussa arvioinnista tiedotetaan Wilma-tiedotteella ja Wilma-viesteillä.

Oppilaille annetaan tietoa opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä suullisesti ja kirjallisesti sekä erilaisten testien avulla. Huoltajat saavat tietoa Wilman tuntimerkintöjen, Wilmaviestien ja puhelinkeskustelujen kautta. Tietoa siirretään myös arviointikeskusteluissa sekä erilaisissa oppimisen tuen palavereissa.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet