Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Jokivarren koulussa

Jokivarren koulussa arvioinnin periaatteista tiedottaminen ajoittuu lukuvuoden alkuun. Huoltajille lähetetään yhteinen tiedote koulun arviointikäytännöistä ja aikataulusta. Opettajat avaavat oman luokkatason arviointiperiaatteita vanhempainilloissa.

Kunkin oppiaineen opettaja tiedottaa ryhmälleen oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, arviointitavat ja arvioinnin kriteerit opiskeltavan jakson alussa. Oppilas ja hänen huoltajansa saavat tietoa oppimisen etenemisestä lukuvuoden aikana. Formatiivisessa arvioinnissa painottuu opettajan antama suullinen palaute suoraan oppilaalle. Huoltaja pysyy ajan tasalla opiskelusta seuraamalla Wilmaa: esim. viestejä, koe- ja suoritusarvosanoja ja tuntimerkintöjä.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet