Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Kaivokselan koulussa

Kaivokselan koulussa huoltajat kutsutaan vanhempainiltaan aina syyslukukauden alussa. Vanhempainillan aikana käydään läpi luokkatason tavoitteet, arviointikriteerit ja -ajankohdat. Samassa yhteydessä huoltajille kerrotaan minkälaisilla tavoilla oppilas voi osaamistaan lukuvuoden aikana näyttää.

Huoltajat saavat Wilman tai muun muassa Qridin kautta ajantasaista tietoa lapsensa menestymisestä opinnoissaan. Arviointikeskustelut pidetään vuosittain, keskustelussa arvioidaan sen hetkistä osaamista ja asetetaan uusia tavoitteita.

Luokassa tavoitteet ja arviointi sanallistetaan ja tehdään näkyväksi oppilaille jokaisen oppiaineen uuden jakson alkaessa. Kuudennen luokan oppilaat saavat henkilökohtaista palautetta oppimisestaan oppilaan ohjauksen tunneilla.

Luokka-astetiimien yhteistyö varmistaa sen, että tiedottamisen muodot ja kriteerit ovat samat kaikilla luokilla.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet