Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Kanniston koulussa

Kanniston koulussa arviointi pohjautuu Vantaan perusopetuksen arviointiperusteisiin, tavoitteisiin ja sisältöihin. Arvioinnin perusperiaatteet käydään läpi koulun henkilökunnan kanssa vuosittain ja kirjataan toimintasuunnitelmaan. Opettajat tarkastelevat luokkatasotiimeissä yhteisesti arvioinnin sisältöjä, tavoitteita ja menetelmiä. Eri oppiaineiden opettajat sopivat oman aineensa arviointiperiaatteista yhdessä.

Arviointi on osa koulun jokapäiväistä arkea. Opettajat ja oppilaat käyvät yhdessä läpi arviointitavoitteita ja oppilaat osallistuvat aktiivisesti arviointitapojen kehittämiseen. Oppilas saa tietoa osaamisestaan, työskentelystään ja edistymisestään ensisijaisesti suullisesti, mutta myös kirjallisesti. Arviointimenetelminä käytetään esimerkiksi vertaisarviointia, itsearviointia, aikuisen antamaa palautetta, testejä, ryhmätöitä ja esitelmiä, oppilaan kehitystaso huomioiden. Koulussa palaute on kannustavaa ja vuorovaikutuksellista.

Arviointiperusteista tiedotetaan huoltajille syyslukukauden alussa ja perusteet ovat sähköisesti huoltajien luettavina. Huoltajat saavat säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä. Huoltajien tiedotus tapahtuu pääasiassa Wilman välityksellä. Opettaja tukee oppimista antamalla positiivista sekä rakentavaa palautetta ja tiedottaa edistymisestä myös huoltajia. Oppilas saa Kanniston koulussa välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi. Lisäksi oppilaan oppimista tarkastellaan huoltajien kanssa arviointikeskusteluissa lukuvuosittain. Lukuvuosiarviointi annetaan kevätlukukauden päätteeksi.

Kanniston koulussa monipuolisten arviointimenetelmien käyttöä edistetään kouluyhteisön jatkuvalla vuorovaikutuksellisella keskustelulla ja henkilökunnan välisellä ideoiden jakamisella. Arviointi antaa palautetta oppilaan tavasta oppia ja osaamisen tasosta, jonka perusteella opettaja muokkaa opetustaan. Oppilas oppii ohjaamaan työskentelyään ja käyttäytymistään. Arviointi on oppilaan työväline, joka viestii vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä edistää itsetuntemusta ja arjen taitojen oppimista.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet