Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnista tiedotetaan huoltajia ja oppilaita lukuvuoden aikana säännöllisesti. Lukuvuoden alussa koteihin jaetaan lukuvuosiopas ja koulun toimintasuunnitelma julkaistaan Wilmassa. Yleistä tietoa arvioinnista löytyy myös koulun kotisivuilta. Oppilaille tuodaan näkyväksi oppiaineiden sekä työskentelyn tavoitteet huomioiden heidän oma ikätasonsa.

Juuri (1.-2.lk)

Lukuvuoden alussa pidettävissä vanhempainilloissa tiedotetaan huoltajia lukuvuoden aikana tapahtuvista arvioinneista: arviointikeskustelu, väliarviointi ja päättöarviointi. Vanhempainillassa käydään myös tarkemmin läpi suomen kielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan arviointikriteerit ja niiden painopisteet eri vuosiluokilla. Oppilaan arviointiin ei vaikuta pelkästään dokumentoidut tuotokset, vaan myös tuntityöskentely sekä kotitehtävien huolellinen tekeminen.

Arviointikeskustelut pidetään Juuressa syyslukukauden aikana. Arviointikeskusteluissa käydään opettajan, oppilaan sekä huoltajien kanssa yhdessä läpi, miten oppilaan opinnot, työskentely sekä käyttäytyminen ovat edenneet. Arviointikeskusteluissa huoltajille näytetään myös oppilaan dokumentoituja tuotoksia, joita hyödynnetään osana arviointia.

Juuressa huoltajat saavat tietoa oppilaan opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä pitkin lukuvuotta Wilman välityksellä. Juuressa opettaja antaa oppilaalle sanallista palautetta oppitunneilla. Oppilaille tuodaan myös näkyväksi oppiaineiden sekä työskentelyn tavoitteet huomioiden heidän oma ikätasonsa.

Juuren väliarviointi annetaan oppilaille helmikuussa. Väliarviointi tarjoaa oppilaalle sekä huoltajille tietoa siitä, miten oppilaan opinnot ovat edenneet siihen mennessä. Väliarvioinnissa arvioidaan oppilaan osaaminen ja eteneminen suomen kielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa. Ennen väliarviointia huoltajille lähetetään kirjallisesti tieto, jossa avataan vielä tarkemmin väliarvioinnissa arvioitavien oppiaineiden arviointikriteerejä.

Oppilaat saavat Juuressa lukuvuositodistuksen, kun lukuvuosi päättyy. Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan osaaminen ja eteneminen suomen kielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa. Lukuvuositodistukseen kirjataan myös oppilaan vahvuuksia muissa oppiaineissa, työskentelytaidoissa sekä käyttäytymisessä. Lukuvuositodistuksessa otetaan huomioon koko lukuvuonna tapahtunut oppiminen ja eteneminen opinnoissa.

Runko (3.-6.lk)

Huoltajia tiedotetaan arvioinnin perusteista syksyn vanheimpainillassa ja luokkakohtaisilla tiedotteilla. Opettajat kertovat oppilaille opiskelun ja työskentelyn tavoitteet oppiainekohtaisesti. Lukuvuoden aikana oppilaat saavat sekä suullista että kirjallista palautetta opettajalta tuntityöskentelystään ja tuotoksistaan.

Vuosiluokilla 3–6 arviointikeskustelu pidetään syyslukukaudella. Syksyn arviointikeskustelu mahdollistaa huoltajan, oppilaan ja opettajan avoimen keskustelun opiskeluun, oppimiseen ja arviointiin liittyvistä kysymyksistä ja oppimiselle, osaamiselle ja työskentelylle asetetuista tavoitteista ja haasteista. Arviointikeskusteluissa voidaan näyttää huoltajille myös oppilaan dokumentoituja tuotoksia, joita hyödynnetään osana arviointia.

Rungossa kirjallinen väliarviointi annetaan syyslukukauden päätteeksi. Kevätlukukauden päätteeksi annettavan lukuvuositodistuksen arvosanat perustuvat koko lukuvuoden näyttöihin.

Latva (7.-9.lk)

Lukuvuoden alussa aineenopettajat tiedottavat oppiaineidensa osalta opetussuunnitelman mukaisista opiskelun tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnin perusteista. Syksyn vanhempainilloissa tiedotetaan lukuvuoden yleisistä asioista ja huoltajat tapaavat ryhmänohjaajan. Kevätlukukauden vanhempainillassa huoltajilla on mahdollisuus tulla tapaamaan aineenopettajia ja kysyä tarkemmin tietoa oppilaan koulumenestyksestä sekä arvioinnista eri oppiaineissa.

Opintojen aikana oppilaat ja huoltajat saavat tietoa arvioinnista Wilmassa. Lisäksi oppilaat saavat palautetta opiskelustaan oppitunneilla ja käytössä olevissa oppimisympäristöissä (esim. Classroom). Lukuvuoden aikana järjestetään arviointikeskustelu yhdessä ryhmänohjaajan, oppilaan ja huoltajan kanssa. Keskustelussa käydään läpi oppilaan opiskelun kokonaistilannetta. Mikäli oppilaalle laaditaan pedagoginen asiakirja, kartoitetaan oppilaan osaamista ja oppimista eri oppiaineissa yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa.

Oppilaiden tehdessä valinnaisainevalintoja tiedotetaan valinnaisaineoppaassa kunkin valinnaisaineen arvioinnista (arviointi emoaineeseen / itsenäinen arviointi). Peruskoulun päättöluokkalaisten osalta oppilaanohjaajat tiedottavat oppilaita ja huoltajia päättöarvioinnin vaikutuksesta toisen asteen jatkoopintoihin hakeutumisessa. Ennen lukuvuoden päättymistä annetaan Wilman kautta tiedoksi nelosvaroitukset oppilaille ja huoltajille, mikäli oppilas on saamassa hylätyn arvosanan oppiaineesta. Tämä tehdään riittävän ajoissa, jotta oppilaalla on vielä mahdollisuus antaa näyttöjä osaamisestaan. Lukukauden lopussa annetaan väliarviointi. Syyslukukauden päätteeksi annetaan välitodistus ja kevätlukukauden lopuksi lukuvuositodistus, paitsi peruskoulun päättöluokkalaisille päättötodistus.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet