Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Keimolanmäen koulussa

Jokaisen vuosiluokan yleiset oppimisen tavoitteet ja arvioinnin lähtökohdat kerrotaan oppilaille ja huoltajille lukuvuoden tai -kauden alussa esim. vanhempainillassa tai sähköisellä viestintäkanavalla. Kunkin oppimiskokonaisuuden tavoitteet ja arviointikriteerit tarkennetaan tarvittaessa oppilaille ja huoltajille. Oppimistavoitteiden asettamiseen voivat osallistua oppilaat ja huoltajat soveltuvin osin ja tavoitteen asettelussa pyritään huomioimaan sekä mahdollistamaan oppilaan omat oppimispolut.

Suurin osa arvioinnista on ns. formatiivista arviointia, kuten esim. tunneilla annettu palaute ja se on kiinteä osa päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Sen avulla pyritään motivoimaan ja edistämään oppimista. Formatiivista arviointia (työskentely, onnistumiset, kehittämiskohdat) merkitään myös soveltuvin osin sähköiseen järjestelmään, jotta tieto välittyy myös huoltajille. Myös vertaisarviointi ja itsearviointi ovat tärkeässä osassa formatiivisessa arvioinnissa.

Oppilaan edistymistä oppiaineen tavoitteiden saavuttamisesta mitataan summatiivisella arvioinnilla. Oppilaan mahdollisuuteen näyttää osaamisensa pyritään monipuolisin keinoin. Keinoja osaamisen näyttämiseen voivat olla esimerkiksi kirjalliset ja suulliset kokeet, yksilö-/pari-/ryhmäkokeet, läksynkuulustelut, sanakokeet, päässälaskut, tehtäväpaketit, kirjoitustehtävät, sähköiset oppimisympäristöt, portfoliot, ryhmä- ja parityöt, projektit ym. tuotokset. Summatiivisen arvioinnin tulokset merkitään sähköisiin järjestelmiin huoltajille nähtäväksi niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista.

Oppilaalle annetaan kaksi kirjallista arviointia eli väliarviointi, jossa kuvataan oppilaan sen hetkistä osaamista ja koko lukuvuoden osaamista koskeva lukuvuositodistus. Lukuvuositodistukseen merkitään oppiaineittain arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut koko lukuvuoden tavoitteet.

Oppilaan, hänen huoltajansa ja luokanopettajan kanssa käydään lukuvuoden aikana lisäksi yksi yhteinen arviointikeskustelu.

Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan Vantaan kaupungin yhteisten käyttäytymisen arvioinnin kriteerien mukaisesti.

Lukuvuoden alussa kerrotaan arviointikeskustelun, väliarvioinnin ja lukuvuosiarvioinnin ajankohdat.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet