Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Kilterin koulussa

Ohjaten ja kannustaen

Kilterissä arvioimme oppilaan työskentelyä, käyttäytymistä ja oppimista siten, että hän saa todenmukaisen kuvan itsestään oppijana. Arviointimme perustuu oppiaineissa ja käyttäytymisessä ennalta valtakunnallisesti asetettuihin tavoitteisiin ja kriteereihin.

Arviointimme ohjaa ja kannustaa oppilasta sinnikkääseen työskentelyyn ja tavoitteelliseen oppimiseen. Annamme palautetta monipuolisesti lukuvuoden aikana, lukukausien päätteeksi ja päättöarvioinnissa. On tärkeää, että oppilas tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja kehittymisen tarpeistaan. Arvioinnin avulla myös opettaja saa tietoa ja välineitä oman työnsä sekä koko koulun kehittämiseen.

Monipuolisella arvioinnilla tarkoitamme Kilterissä jatkuvaa sanallista palautetta, arviointikeskusteluja, numeerista arviointia sekä itse- ja vertaisarviointia. Huoltajat osallistuvat arviointikeskusteluihin kerran lukuvuodessa ja saavat palautetta Wilman kautta riittävän usein.

Meille Kilterissä on tärkeää, että oppilasarviointi on reilua ja tasapuolista. Emme arvioi oppijan persoonaa tai muita henkilökohtaisia ominaisuuksia. Arvioimme tavoitteiden suunnassa oppilaan edistymistä sekä osaamisen tasoa työskentelyssä, käyttäytymisessä ja oppimisessa.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet