Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Kivimäen koulussa

Huoltajille kerrotaan, mitä arvioinnilla tarkoitetaan. Huoltajia tiedotetaan, mistä arvioinnin kohteena olevat opetussuunnitelman tavoitteet löytyvät. Huoltajat tehdään tietoiseksi arvioinnin kahdesta eri muodosta: formatiivisesta ja summatiivisesta arvioinnista ja niiden toteutuksesta. Huoltajia tiedotetaan myös arvioinnin ajankohdista, arviointiasteikosta ja arvioitavista kohteista sekä siitä, ketkä arviointiin osallistuvat.

Arviointi on jatkuvaa ja monipuolista. Oppilaat saavat säännöllisesti palautetta opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Huoltajia ja oppilaita tiedotetaan, miten ja milloin formatiivista arviointia annetaan.

Palautteen muotoina voivat olla esim.

  • suullinen palaute oppitunneilla

  • Wilma kautta ja muu yhteydenpito

  • Kokeet, portfoliot ja projektit

  • tuen tarpeen seuranta ja eteneminen

  • Itsearviointi ja vertaisarviointi

Huoltajia ja oppilaita tiedotetaan lukukauden alkaessa mm. Wilman välityksellä ja vanhempainilloissa arviointikeskustelujen, kirjallisen väliarvioinnin ja lukuvuosiarvioinnin ajankohdista sekä muista arviointikäytänteistä. Oppilas ja huoltaja saavat pitkin lukuvuotta tietoa oppilaan etenemisestä.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet