Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Koivukylän koulussa

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaiden opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä formatiivisen arvioinnin avulla.

Oppilaille tulee selvittää oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet. Oppilaiden tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten suoriutumista arvioidaan.

Opettajien yhteistyö kouluyhteisössä on välttämätöntä, jotta arviointi on johdonmukaista ja yhdenvertaista. Yhteistyö näyttäytyy oppilaille ja huoltajille tiedottamisen selkeytenä ja arvioinnin läpinäkyvyytenä.

Koivukylän koulussa lähetämme huoltajille koulun yhteisen arviointikirjeen kahdesti lukuvuoden aikana (syyslomaan mennessä ja talvilomaan mennessä). Arviointikirjeessä kerrotaan oppimisen tavoitteista ja kuvataan lukuvuoden arviointikäytänteitä selkokielellä. Arviointikirjeen sisältö on luettavissa myös tiedotteena kodin ja koulun yhteistyöhön käytettävässä sähköisessä järjestelmässä.

Annamme palautetta oppilaalle hänen opintojensa etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä koulussa jatkuvasti. Oppilas saa suullista, ohjaavaa palautetta koulupäivien aikana. Luokanvalvoja pitää kerran lukuvuodessa arviointikeskustelun, johon osallistuvat oppilas ja huoltajat. Aineenopettaja käy oppilaan kanssa oppiainekohtaista arviointikeskustelua oppiaineen jaksotukseen sopivana ajankohtana. Opettaja kirjaa palautetta oppimisen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä käytössä oleviin sähköisiin järjestelmiin. Opettaja on tarvittaessa erikseen yhteydessä kotiin. Oppilas saa lukuvuoden aikana väli- ja lukuvuositodistuksen.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet