Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Kuusikon koulussa

Kuusikon koulussa arviointi on avointa, jatkuvaa ja läpinäkyvää. Arvioinnin tehtävänä on pitää oppilaat ja huoltajat ajan tasalla oppilaan osaamisesta ja mahdollisista tuen tarpeista. Arviointi toteutetaan suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin, joihin huoltajia ohjataan tutustumaan (Vantaa OPS). Käyttäytymisen arviointi perustuu kaupunkikohtaisiin käyttäytymisen arviointikriteereihin. Opiskelutaitojen arvioinnissa hyödynnetään Oppimaan oppimisen -portaiden taitotasoja.

Huoltajille tiedotetaan, että arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaiden tuntityöskentelyyn, jatkuvaan osaamiseen ja monipuolisiin näyttöihin. Vuosiluokan työskentelytaitojen, käyttäytymisen ja oppiainekohtaiset tavoitteet sekä arviointikriteerit kerrotaan oppilaille ja huoltajille yleisellä tasolla lukuvuoden alussa. Lisäksi oppilaita ohjataan itse asettamaan oppimiselleen tavoitteita. Tavoitteita tarkastellaan luokissa kunkin opintojakson alussa, ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti opettajien suullisen ja kirjallisen arviointipalautteen sekä oppilaiden vertais- ja itsearvioinnin keinoin. Arvioinnin kriteereihin palataan luokissa säännöllisesti kouluarjessa.

Lukuvuoden alkaessa huoltajia tiedotetaan arviointien toteuttamisesta sekä formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin luonteesta, kriteereistä ja menetelmistä lukuvuositiedotteiden, Wilma-viestien sekä vanhempainiltojen välityksellä. Huoltajia tiedotetaan koulussa käytettävistä arviointimenetelmistä jatkuvasta arvioinnista sekä arviointikeskustelujen, lukukausi- ja lukuvuosiarviointien ajankohdista. Koulussa käytössä olevista formatiivisen arvioinnin työkaluista tiedotetaan vuosiluokkakohtaisesti kunkin lukuvuoden alussa.

Opettajat viestivät aktiivisesti Wilman tuntimerkinnöillä ja muilla yhteydenpitotavoilla oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä koteihin. Kerran lukuvuodessa toteutettavassa arviointikeskustelussa käydään yhteinen keskustelu positiivisessa hengessä oppilaan opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä sekä asetetaan tavoitteet oppimiselle ja koulunkäynnille. Kuusikon koulussa arviointikeskustelut pidetään syyshelmikuun välisenä ajanjaksona luokkatasokohtaisesti sovittuna tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Kirjallinen väliarviointi annetaan syyslukukauden päättyessä ja lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä.

Oppimaan oppimisen portaat

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet