Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Lehtikuusen koulussa

Lehtikuusen koulussa oppilaita ja huoltajia tiedotetaan arvioinnin aikataulusta, arvioinnin muodoista, arviointikriteereistä, käytössä olevasta arviointiasteikosta sekä käytänteistä syyslukukauden alussa jaettavassa lukuvuosioppaassa, syksyn arviointikeskustelussa, koulun internetsivulla sekä lukuvuoden aikana Wilmassa viestien. Tämän lisäksi opettajat tiedottavat oppilaita arvioinnin periaatteista oppitunneilla ja vanhempia heille lukuvuosittain järjestettävässä vanhempainillassa. Arviointi on opettajan, oppilaan sekä huoltajien yhteistyötä, jossa opettaja huolehtii käytössä olevien viestintämenetelmien avulla siitä, että oppilaalla ja huoltajalla on riittävän ajantasainen tieto oppilaan etenemisestä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Oppimisen ja osaamisen tiedottamisessa korostetaan arvioinnin jatkuvaa luonnetta sekä kahta toisiaan tukevaa tehtävää: arvioinnin opiskelua ohjaavaa ja kannustavaa sekä oppilaan itsearvioinnin taitoja kehittävää tehtävää (formatiivinen arviointi) sekä tehtävää oppilaan osaamisen tason määrittäjänä, eli sitä, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut, opetussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet (summatiivinen arviointi).

Arvioinnista tiedottamisessa oppilaalle ja huoltajalle avataan arvioinnin perustana olevat opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet, käytössä oleva arvioinnin kriteeristö sekä monipuoliset arviointimenetelmät, joiden avulla oppilas kerää näyttöjä osaamisestaan. Tiedottamisessa korostetaan arvioinnin jatkuvaa luonnetta sekä arvioinnin kohdistumista oppilaan oppimistuloksiin, työskentelyyn, oppimisprosessiin sekä erikseen arvioitavaan käyttäytymiseen. Lisäksi korostetaan arvioinnin tehtävää ohjata oppilasta asettamaan tavoitteitaan sekä sitä, että arvioinnin avulla oppilaan on mahdollista muodostaa realistinen käsitys omasta osaamisestaan ja saada tietoa siitä, miten hän on onnistunut saavuttamaan asetetut tavoitteet, mitkä ovat hänen osaamisensa vahvuudet ja millä alueilla ja miten hänen pitäisi parantaa suorituksiaan. Tiedottamisessa keskeistä on huomioida, että oppilaalle ja huoltajalle välittyy selkeä tieto siitä, että arviointi koostuu oppilaan oppimisen arvioinnista (formatiivinen) ja osaamisen arvioinnista (summatiivinen) ja että itse- ja vertaisarviointi ovat osa formatiivista arviointia, eikä työskentelyä arvioida erikseen, vaan taidot ovat osa oppiaineen arviointia. Huoltajia tiedotetaan erikseen mahdollisesta hylätyn arvosanan uhasta. Lisäksi oppilaita ja huoltajia tiedotetaan käyttäytymisen arvioinnin muodosta, kriteereistä sekä käytössä olevasta arvioinnin asteikosta.

Lukuvuoden aikana jokainen oppilas osallistuu yhdessä huoltajansa kanssa arviointikeskusteluun, joka on kasvatuksellinen vuorovaikutustilanne, jonka keskiössä on oppilaan edistyminen, osaaminen sekä vahvuudet. Syyslukukauden päättyessä 1.-9. vuosiluokan oppilaat saavat suorituksestaan kirjallisen väliarviointitodistuksen ja lukuvuoden lopuksi kirjallisen lukuvuositodistuksen tai päästötodistuksen, jossa oppilasta arvioidaan oppiaineittain valtakunnallisten päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti numeroilla. Vuosiluokkien 7-8 osalta suoritettujen opintojen lukuvuosiarvioinnit näkyvät kokonaisuudessaan Wilmassa.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet