Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Leppäkorven koulussa

Rehtori tiedottaa huoltajia arvioinnin yleisistä periaatteista, aikatauluista sekä arviointitavoista lukuvuoden alussa. Opettajat vastaavat keskeisten sisältöjen, tavoitteiden ja arviointikriteerien tiedottamisesta koteihin ja oppilaille lukuvuoden aikana.

Oppilaat saavat kirjalliset arvioinnit syyslukukauden ja kevätlukukauden päätteeksi. Arviointikeskustelun ja kirjallisten arviointien ajankohdat kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. Opettaja arvioi käyttäytymistä, työskentelytaitoja ja oppiaineenhallintaa oppiaineille ominaisilla tavoilla. Hän huomioi arvioinnissa oppilaiden iän sekä oppilaiden yksilölliset erot. Arviointi tapahtuu vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Vanhemmilla on mahdollisuus seurata arviointia ja kommentoida ja keskustella perusteluista.

Opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä tietoa jaetaan esimerkiksi suullisena palautteena, tuntimerkinnöillä, jakso- ja koearvioinneilla sekä muilla arviointivälineillä.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet