Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Mikkolan koulussa

Alakoulussa yhteistyö kotien kanssa on säännöllistä, ja huoltajia tiedotetaan syyslukukauden aikana oppimisen ja osaamisen arvioinnista. Yhteydenpidossa annetaan tietoa oppilaan käyttäytymisestä, sosiaalisista- ja työskentelytaidoista. Oppimisen arvioinnista tiedotetaan arvosana-asteikko, arvioinnin tavat ja oppiainekohtaiset tavoitteet. Wilmaa käytetään pääsääntöisenä viestintävälineenä. Opettaja havainnoi ja arvioi jatkuvasti oppilaita ja tiedottaa huoltajia aina tarvittaessa. Huoltajille tiedotetaan arvioinnin periaatteet syyslukukauden alkupuolella ja tarvittaessa muina aikoina.

Yläkoulussa yhteydenpito huoltajiin on jatkuvaa. Aineenopettaja tiedottaa oppiaineen tavoitteet ja kriteerit. Wilmaa käytetään pääsääntöisenä viestintävälineenä, mutta myös Qridiä käytetään arvioinnin välineenä. Käyttäytymisestä tiedotetaan tarvittaessa. Oppimisen arvioinnista tiedotetaan arvosana-asteikko, arvioinnin tavat ja oppiainekohtaiset tavoitteet. Oppimisesta tiedotetaan oppilaan saavuttamat ainekohtaiset tavoitteet sekä itsearvioinnin kautta. Lisäksi 9-luokkalaisten huoltajia tiedotetaan esimerkiksi päättöarvioinnin osalta sekä toiselle asteelle siirtymisestä.

Lisäksi ala- ja yläkoulussa vuoden aikana käydään arviointikeskustelu jokaisen oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Vuosittain järjestetään arviointikeskustelut syys- ja hiihtoloman välisenä aikana, joissa yhteistyössä huoltajien kanssa luokanvalvoja tukee ja antaa ohjaavaa palautetta oppilaalle. Keskusteluissa pyritään kehittämään oppimista edelleen ja kartoitetaan vahvuuksia ja kehitettäviä osa-alueita. Oppilaan oppimisen itsearviointi liittyy arviointikeskusteluihin olennaisena osana. Luokanvalvoja ja huoltaja auttavat itsearvioinnin toteutuksessa.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet