Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Pähkinärinteen koulussa

Lukuvuoden alussa huoltajille tiedotetaan, mistä he voivat löytävät luokka-asteen oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kriteerit. Lisäksi ne esitellään heille vanhempainillassa tai arviointikeskustelussa. Kokeista ja niiden arvosanoista tiedotetaan koteja Wilman kautta. Oppilaille esitellään syksyn alussa lukuvuoden tavoitteet ja sisällöt pääpiirteissään. Myös arvioinnin kriteereitä esitellään lukuvuoden aikana.

Oppilaat saavat jatkuvaa, kannustavaa ja ohjaavaa palautetta suullisesti opettajalta. Myös itse- ja vertaisarviointia harjoitellaan. Huoltajat saavat tietoa opintojen etenemisestä, työskentelystä sekä käyttäytymisestä Wilman tuntimerkintöjen, viestien ja arviointikeskustelun kautta. Jos oppilaan edistymisestä on huolta, soitetaan oppilaan kotiin. Lisäksi arviointikeskustelussa käydään läpi näitä asioita. Arviointikeskustelujen ajankohta määritellään vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Kuudennella luokalla annetaan lisäksi syksyllä välipalaute, jossa näkyy oppilaan edistyminen, kehittymisen kohteet ja vahvuudet.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet