Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Rajakylän koulussa

Huoltajille tiedotetaan arvioinnista lukuvuoden aloittavassa vanhempainillassa elo-syyskuussa. Vanhempainillassa käydään läpi, miten oppilaan oppimista ja osaamista arvioidaan, miten opettaja havainnoi, kerää ja dokumentoi arviointitietoa sekä mitä arvioidaan lukuvuoden aikana ja mitä lukuvuoden päätteeksi. Opettaja esittelee tavoitteet sekä keskeiset, opintomenestykseen vaikuttavat tekijät.

Todistuksenantoa edeltää huoltajien tiedottaminen osaamisen arvioinnista. Tämä voidaan tehdä lähettämällä vanhemmille Wilmassa arviointikirje, jossa kerrotaan tarkemmin opettajien yhteistyössä laatimista eri arvosanojen kriteereistä.

Keskeisiä oppilaan henkilökohtaisen koulumenestyksen tiedottamistilaisuuksia ovat tapaamiset, joita käydään arviointikeskusteluiden, oppimissuunnitelmien ja HOJKSien päivitysten yhteydessä yhdessä oppilaan, huoltajien ja luokanopettajan kesken.

Oppilaan arjessa toteutuu jatkuva, riittävä ja monipuolinen oppimisen ja osaamisen arviointi sekä vuorovaikutukseen perustuva kannustava ja ohjaava palaute. Opettaja voi antaa palautetta suullisesti ja/tai käyttämällä Wilman tuntimerkinnät-työkalua. Vuoden aikana eri aineissa opiskellaan oppikokonaisuuksia, joiden alussa oppilas saa tietoa kokonaisuuden tavoitteista ja kriteereistä. Oppilas tekee itselleen tavoitteita ja arvioi niihin pääsyä oppikokonaisuuden lopussa itsearvioinnilla. 1.-2.lk oppilailla kokonaisuudet voivat olla hyvin lyhyitä, jopa yhden tehtävän mittaisia, joiden palaute ja arviointi on suullista tai peukuttamista. 3.-4.lk oppilaat tekevät jo pidempiä kokonaisuuksia, joiden itsearviointi sekä mahdollinen opettajan palaute ja arviointi tulee näkyville myös huoltajille. Huoltajat saavat tiedon myös vuoden aikana tehdyistä kokeista, testeistä ja portfolioista sekä niiden arvosanoista. Lukuvuoden aikana opettaja tiedottaa arviointiin vaikuttavista seikoista tarvittaessa myös Wilma-viesteillä ja puheluilla.

Kirjallinen väliarviointi annetaan syyslukukauden päätteeksi ja lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä viikon 22 lauantaina. Arviointikeskustelujen ajankohta määritellään vuosittain toimintasuunnitelmassa. Oppimissuunnitelmat ja HOJKSit laaditaan syyslukukaudella ennen syyslomaa ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan keväällä huhti-toukokuussa.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet