Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Rajatorpan koulussa

Rajatorpan koulussa oppilaan edistymistä seurataan ja arvioidaan jatkuvan arvioinnin periaatteita noudattaen. Oppilaalle tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa omaa osaamistaan ja kehittymistään. Arviointiperusteet ja oppimisen tavoitteet käydään oppilaiden kanssa läpi. Opettajan tekemän arvioinnin lisäksi oppilaat tekevät itsearviointia ja vertaisarviointia. Oppilasta ohjataan tunnistamaan vahvuuksiaan. Oppilas saa ohjaavaa palautetta edistymisestään oppimisessa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä. Arviointia käsitellään oppilaiden kanssa ikä- ja taitotasot huomioiden.

Huoltajia tiedotetaan arvioinnin keskeisistä periaatteista ja toteuttamisen muodoista lukuvuoden alussa ja tarvittaessa muulloinkin lukuvuoden aikana (esimerkiksi vanhempainilloissa ja koulun tiedotuskanavissa). Virallisten arviointikertojen lisäksi huoltajat saavat tietoa oppilaan vahvuuksista ja edistymisestä tarpeen mukaan lukuvuoden aikana. Huoltajia tiedotetaan matalalla kynnyksellä myös koulunkäynnin huolista ja haasteista. Tiedottamisessa käytetään koulun virallisia tiedotuskanavia.

Rajatorpan koulussa on kolme virallista arviointikertaa: arviointikeskustelu, väliarviointi ja lukuvuosiarviointi. Arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, oppilas ja huoltajat sekä tarvittaessa muita ammattihenkilöitä. Arviointikeskustelussa käydään läpi oppilaan koulunkäyntiä, oppimista ja edistymistä. Yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa oppilaalle määritellään tavoitteet kuluvalle lukuvuodelle. Väliarvioinnin ja lukuvuosiarvioinnin kautta oppilas ja huoltajat saavat tietoa oppilaan osaamisesta, työskentelytaidoista ja käyttäytymisestä. Lisäksi jaksokohtaiset osaamisen näytöt osoittavat, miten oppilas on saavuttanut opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet