Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Ruusuvuoren koulussa

Koulun kotisivuilla tiedotetaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin perusteista. Sivuilla on myös linkki koulun opetussuunnitelmaan. Mikäli huoltajat haluavat lisätietoa, sitä annetaan pyydettäessä ainekohtaisesti.

Huoltajat ja oppilaat saavat säännöllisesti tietoa opintojen ja osaamisen etenemisestä ensisijaisesti wilman välityksellä. Tieto välittyy esim. työskentelyä ja aktiivisuutta kuvaavien tuntimerkintöjen, koetulosten ja suoritusten lisätietojen avulla. Opettajien tulee dokumentoida oppilaan kanssa käytyjen arviointikeskustelujen sisältöjä tai osasuorituksia.

Oppilaan käyttäytymisen ohjaaminen on tilannesidonnaista. Oppilaan käyttäytymisen ohjaaminen tapahtuu ensisijaisesti kasvotusten tilanteen yhteydessä. Huoltajille tieto menee ensisijaisesti wilman kautta tai puhelimitse. Tarvittaessa käyttäytymisen ohjaamiseksi järjestetään myös tapaaminen oppilaan ja huoltajan kanssa.

Numeerinen arviointi tehdään kaksi kertaa lukuvuodessa; jouluna ja keväällä.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet