Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Seutulan koulussa

Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan arvioinnin periaatteista ja tavoitteista lukuvuoden alussa. Opettaja käy oppilaiden kanssa läpi opetettavien aineiden sekä käyttäytymisen lukuvuositavoitteet ja tiedottaa keskeisimmistä huoltajia vanhempainillassa sekä Wilmassa. Lukuvuositavoitteet pilkotaan vuoden mittaan osatavoitteiksi, jotta oppilaan on helpompi ymmärtää, mitä hänen on tarkoitus oppia. Osatavoitteita asetetaan oppimisjaksoille, projekteille tai yksittäisille oppitunneille. Näistä osatavoitteista keskeisimmistä opettajat tiedottavat myös huoltajille.

Lukuvuoden aikana oppilas saa arviointipalautetta monipuolisesti ja säännöllisesti. Oppilas saa palautetta oppimisesta ja edistymisestään oppiaineissa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä. Välitöntä palautetta oppilas saa opettajalta koulupäivän aikana. Arviointikeskustelut, välitodistus, Wilman tuntimerkinnät ja erilaiset oppimistehtävistä annetut palautteet ovat tapoja tiedottaa oppilaita ja huoltajia oppilaan edistymisestä. Lukuvuoden lopussa annettavassa lukuvuositodistuksessa kuvataan, miten oppilas on saavuttanut kyseisen luokka-asteen tavoitteet.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet