Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Simonkallion koulussa

Lukuvuoden aluksi järjestettävissä luokkakohtaisissa vanhempainilloissa esitellään huoltajille vuosiluokan oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Lisäksi koteja tiedotetaan kirjallisesti lukuvuoden alussa sekä oppimisen että osaamisen arvioinnin menetelmistä Simonkallion koulussa.

Jokaiselle oppilaalle ja hänen huoltajilleen järjestetään oppimiskeskustelu kolmikantakeskusteluna lukuvuoden aikana. Oppimiskeskustelun runkona käytetään Vantaan kaupungin arviointikeskustelupohjaa, jonka huoltaja ja oppilas täyttävät Wilmassa etukäteen. Oppimiskeskusteluissa käsitellään oppilaan, huoltajan ja opettajan ajatuksia oppilaan opintojen edistymisestä.. Lisäksi oppimiskeskusteluissa käydään läpi oppilaan työskentelyä ja käyttäytymistä.

Väliarviointien (oppimiskeskustelu ja välitodistus) aikataulut määritellään kunkin lukuvuoden osalta koulun lukuvuosisuunnitelmassa vuosiluokittain. Lukuvuoden päättöarviointi annetaan kaikille Simonkallion koulun oppilaille lukuvuoden lopuksi. Todistuksissa 1.-3 luokilla on käytössä neljäportainen sanallinen arviointi, 4.-6. luokkien arviointi on numeerinen. Myös käyttäytyminen arvioidaan.

Oppilaat ja huoltajat saavat tietoa opintojen edistymisestä pitkin lukuvuotta opettajan suullisen palautteen, Wilman tuntimerkintöjen ja muiden opettajien lähettämien viestien kautta. Kokeiden ja pienempien testien arvioinnit lähetetään tiedoksi koteihin. Myös itse- ja vertaisarviointi antaa arvokasta tietoa opintojen edistymisestä.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet