Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Simonkylän koulussa

Simonkylän koulun arviointikulttuurin painopisteet ovat itsearviointi, arviointikeskustelu ja monipuoliset tavat näyttää osaamista. Arvioinnin keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tavoitteena on arvioinnin avulla saatavan tiedon hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa.

Simonkylän koulussa oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaiden opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä formatiivisen eli jatkuvan arvioinnin avulla oppitunneilla, Wilmassa ja arviointikeskustelussa. Lisäksi oppilas saa lukuvuoden aikana kirjallisen väliarvioinnin sekä lukuvuositodistuksen, joissa osaamista arvioidaan numeroin.

Aineenopettaja tiedottaa oppilaita ja huoltajia oppiainekohtaisista tavoitteista ja arviointiperusteista syys- ja kevätlukukauden alussa oppitunneilla sekä Wilmassa. Aineenopettaja käy jatkuvasti arviointikeskustelua jokaisen oppilaan kanssa oppilaan edistymisestä kyseisessä oppiaineessa.

Simonkylän koulussa annetaan lukuvuositodistus ja kaksi väliarviointia, joista toinen on kirjallinen väliarviointi syyslukukauden lopussa ja toinen arviointikeskustelu. Lukuvuositodistus annetaan lukuvuoden lopussa. Se sisältää arviot siitä, miten oppilas on lukuvuoden aikana saavuttanut tavoitteet eri oppiaineissa. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle (tai hänen jättämisestään luokalle). Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti Simonkylän koulussa kaikilla luokkatasoilla 5-9 annetaan todistukseen numeroarvosanat. Simonkylän koulu käyttää kaupunkitasoisia todistuspohjia sekä kirjallisessa väliarvioinnissa että lukuvuositodistuksessa.

Arviointikeskustelu järjestetään joka luokka-asteella kerran lukuvuodessa. 7.-9. luokkien arviointikeskustelut käydään pääsääntöisesti syyslukukauden aikana. 5. ja 6. luokkien arviointikeskustelut käydään pääsääntöisesti kevätlukukauden alussa.

Arviointikeskustelussa oppilas, huoltaja ja luokanvalvoja keskustelevat oppilaan edistymisestä opinnoissa. Arviointikeskustelussa tärkeässä osassa on oppilaan tekemä itsearviointi. Oppiaineiden tavoitteiden saavuttamisen lisäksi arviointikeskustelussa arvioidaan vuosittain myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista. Oppilas täyttää itsearviointipohjan Wilmassa kotona tai koulussa. Simonkylän koulussa myös 5. ja 6. vuosiluokan oppilaat käyttävät yläkoulun oppilaiden itsearviointipohjaa. Huoltajille annetaan aikaa tutustua pohjaan ennen arviointikeskustelua. Luokanvalvoja pyytää tietoa oppilaan opintojen etenemisestä muilta opettajilta keskustelun tueksi. Kerran vuodessa tehtävän laajan itsearvioinnin lisäksi eri oppiaineissa tehdään itsearviointeja lukuvuoden kuluessa, esimerkiksi kokeiden ja projektien yhteydessä. Oppitunneilla tehtävien itsearviointien tarkoituksena on harjaannuttaa oppilasta tarkastelemaan omaa oppimistaan realistisesti. Itsearvioinnin lisäksi oppitunneilla hyödynnetään vertaisarviointia, jolloin oppilas saa rakentavaa ja kannustavaa palautetta toisilta oppilailta opettajan ohjaamana.

Simonkylän koulussa käytetään sähköiseen formatiiviseen arviointiin mm. Google Forms -kaavakkeita sekä Wilman formatiivisen arvioinnin pohjaa. Huoltajat voivat tarkastella Simonkylän koulun opetussuunnitelmaa ja arviointiperusteita lisäksi koulun internetsivujen kautta. Arvioinnista tiedotetaan myös Wilman vuosisuunnitelmassa.

Arvioinneissa pyrimme toimimaan täysin Vantaan suomenkielisen perusopetuksen arviointiohjeistuksen mukaan.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet