Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Viertolan koulussa

Opettaja käy lukuvuoden alussa oppilaiden kanssa läpi oppimisen tavoitteet oppiaineittain.

Lukuvuoden aluksi järjestettävissä luokkakohtaisissa vanhempainilloissa esitellään huoltajille vuosiluokan oppiaineiden tavoitteita ja arviointikriteerejä. Lisäksi koteja tiedotetaan kirjallisesti lukuvuoden alussa sekä oppimisen että osaamisen arvioinnin menetelmistä Viertolan koulussa.

Jokaiselle oppilaalle ja hänen huoltajilleen järjestetään arviointikeskustelu syysmarraskuun aikana. Arvointikeskustelun runkona käytetään Vantaan kaupungin arviointikeskustelupohjaa Wilmassa.

Väliarvointi annetaan 2.-6. luokkien oppilaille syyslukukauden päätteeksi. 1. luokkien oppilaille ja poliopetuksen oppilaille väliarviointi annetaan ennen talvilomalle siirtymistä.

Lukuvuoden päättöarviointi annetaan kaikille Viertolan koulun oppilaille kevätlukukauden lopuksi.

Viertolan koulun arviointivuosikellossa on arviointikeskustelujen, väliarvioinnin ja lukuvuosiarvioinnin lisäksi yksi koko koulun yhteinen oppimisen arviointi- hetki. Tällöin tarkastellaan omaa oppimista ja opinnoissa edistymistä. Arvioinnissa oppilaiden lisäksi myös koulun aikuiset itsearvioivat omaa oppimistaan.

Lisäksi oppilaat ja huoltajat saavat tietoa opintojen edistymisestä pitkin lukuvuotta opettajan suullisen palautteen, Wilman tuntimerkintöjen ja muiden opettajien lähettämien viestien kautta.

Viertolassa aloitettiin myös Qridi-ohjelmiston kokeilukäyttö lukuvuonna 2020-2021.

Viertolan koulun arviointivuosikello liitetään lukuvuosisuunnitelmaan lukuvuosittain.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet