Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Vierumäen koulussa

Huoltajille tiedotetaan opetussuunnitelman keskeiset sisällöt ja tavoitteet. Luokka-asteet työstävät koulussamme oppiainekohtaiset vuosisuunnitelmat, joissa opetussuunnitelman keskeiset tavoitteet ja sisällöt nostetaan näkyviin. Luokka-asteen vuosisuunnitelmien ja kaupunkikohtaisen opetussuunnitelman avulla opetuksen tavoitteista tiedotetaan huoltajia lukuvuoden alussa. Lukuvuoden aikana luokanopettaja tiedottaa huoltajia arviointimenetelmistä, joiden avulla näyttöjä oppilaan osaamisesta kerätään.

Summatiivinen arviointi: Summatiivisen arvioinnin kriteerit määritellään paikallisen opetussuunnitelman vuosiluokan tavoitteiden mukaan. Summatiivinen arviointi on kokonaisarvio oppilaan sen hetkisestä suoriutumisen tasosta.

Formatiivinen arviointi: Formatiivisessa arvioinnissa korostuu opettajan ja oppilaan päivittäinen vuorovaikutus. Opettaja antaa oppilaalle tukevaa ja ohjaavaa palautetta, mikä auttaa oppilasta hahmottamaan oma edistymisensä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Itsearviointi ja vertaisarviointi on osa formatiivista arviointia. Vierumäen koulussa oppilaiden tukena formatiivisessa arvioinnissa ovat esimerkiksi taitoportaat, joiden avulla itsearviointi ja vertaisarviointi on oppilaille mahdollista ikätasoisesti. itsearvionnin välineenä voidaan käyttää myös sähköistä alustaa, jonka avulla formatiivinen arviointi tulee näkyväksi myös kodeille. Käytössä oleva sähköinen alusta kirjataan vuosittain koulun toimintasuunnitelmaan. Lukuvuoden aikana huoltajien kanssa käydään keskustelua oppilaan edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä sekä mahdollisesta tuen tarpeesta.

Vuosittaisessa arviointikeskustelussa käydään yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa läpi oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä suhteessa tavoitteisiin. Huoltajat saavat tietoa opettajalta myös Wilman välityksellä. Jos oppilaalla ilmenee vaikeuksia suoriutua koulussa tavoitteiden mukaisesti, on luokanopettaja tai luokka-asteen erityisopettaja yhteydessä koteihin. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen tuen tarpeesta keskustellaan ennakoivasti. Kodin kanssa yhteistyössä pohditaan keinoja, joilla koulu ja huoltajat voivat tukea lapsen etenemistä tavoitteiden suuntaisesti.

Koteja tiedotetaan arvioinnin aikatauluista lukuvuoden alussa, arviointimenetelmistä sekä vuosiluokan keskeisistä tavoitteista vanhempainillassa. Arviointikeskustelut käydään huoltajien ja oppilaan kanssa kerran vuodessa. Niiden tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan vuosittain toimintasuunnitelmassa. Kirjallisen väliarvioinnin ajankohta ilmoitetaan syyslukukauden alussa ja kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan. Kirjallinen lukuvuosiarviointi tehdään kevätlukukauden päättyessä. Tämän lisäksi luokanopettaja on säännöllisesti yhteydessä koteihin wilman välityksellä.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet