Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Askiston koulussa

Oppilaan arvioinnissa välitetään huoltajalle tietoa oppilaan edistymisestä sekä niistä asioista, joissa oppilas tarvitsee tukea oppimiseen. Väliarvioinnilla, lukuvuosiarvioinnilla ja arviointikeskustelussa annetaan tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Oppiaineiden osaamista arvioidaan aina suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa eri oppiaineille määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain täsmennettyihin tavoitteisiin. Arviointikeskustelun teemoina painottuvat lisäksi oppilaan sosiaaliset taidot, kuten vuorovaikutus ryhmässä sekä oppilaan itsearviointi. Lisäksi Wilman välityksellä tiedotetaan oppilaan edistymisestä oppimisen ja kasvun tavoitteiden saavuttamisessa.

Väliarvioinnin ajankohta 3.-6. luokilla on syyslukukauden lopussa ja 1.-2. luokilla viikolla 7 ennen talvilomaa. Lukuvuositodistus annetaan kaikille oppilaille lukuvuoden päätteeksi.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet