Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Uomarinteen koulussa

Uomarinteen koulussa koteihin lähetetään lukuvuoden alussa arviointikirje, jossa kuvataan lukuvuoden arviointia luokkatasoittain. Arviointimme on monipuolista ja siinä käytetään erilaisia arviointitapoja, itse- ja vertaisarviointia, kirjojen arviointisivuja ja kaveripalautetta. Lisäksi käytössämme on Ville-ohjelma, jonka avulla lapset saavat palautetta edistymisestään. Huoltajille kerrotaan vuosikellosta: itsearvioinnista, arviointikeskusteluista, välitodistuksesta sekä lukuvuositodistuksesta.

Huoltajia tiedotetaan numeroarvioinnista myös taito- ja taideaineiden osalta vuosiluokilla 4-6 sekä käytösarvosanan kriteereistä.

Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä käydään läpi oppimisen tavoitteet ja niiden arvioiminen. Oppilailla, joilla on yksilöllistetty oppimäärä eri aineissa, sekä toiminta-alueittain etenevät oppilaat arvioidaan sanallisesti ja tästä tiedotetaan huoltajia.

Uomarinteen koulussa oppilasta ohjataan havainnoimaan omaa osaamista, oman toiminnan merkitystä ja ohjataan oppilasta asettamaan tavoitteita sekä arvioimaan niiden toteutumista. Käytössämme on seuraavanlaisia tiedottamismuotoja liittyen opintojen etenemiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen: monipuolinen sanallinen ja kirjallinen palaute, tilanteeseen liittyvä välitön palaute eri tavoin, erilaiset oppimista mittaavat testit, kokeiden arvosanat, wilmaviestit ja tuntimerkinnät sekä arviointikeskustelut. Lisäksi osalla luokista on käytössä reissuvihko tai päiväkirja. Oppilaan kanssa käydään kehityskeskusteluja, jossa hänelle kerrotaan, mitä häneltä odotetaan työskentelyn ja käyttäytymisen suhteen ja annetaan kannustavaa ja kehittävää palautetta suoriutumisesta.

Tiedottaminen on jatkuvaa tilanteet ja muutokset huomioiden. Kokeet ja testit lähetetään koteihin nähtäville. Lukukauden alussa pidetään luokkatasoittain vanhempainillat ja arviointikirjeet esitellään huoltajille hyvissä ajoin ennen arviointiajankohtaa. Arviointikeskustelut oppilaalle ja huoltajille järjestetään syyslukukaudella.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet