Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Martinlaakson koulussa

Tavoitteet asetetaan soveltuvin osin yhdessä oppilaiden kanssa uuden kurssin alussa, yleisimmin elokuussa ja tammikuussa. Oppilaille selvitetään oppitunnilla ja vanhemmille vanhempainillassa tai wilmaa viestintäkanavana käyttäen kunkin oppiaineen arvioinnin perusteet ja muodot.

Opettajien yhteistyö kouluyhteisössä on välttämätöntä, jotta arviointi on johdonmukaista ja yhdenvertaista. Yhteistyö näyttäytyy oppilaille ja huoltajille tiedottamisen selkeytenä ja arvioinnin läpinäkyvyytenä. Yhteistyötä tehdään luokkatasoissa ja aineryhmissä.

Pääosa arvioinnista on luonteeltaan formatiivista. Tätä on mm. tunneilla annettu palaute opettajan ja oppilaan välillä sekä oppilaiden välillä. Formatiivinen arviointi on osa päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Vertaisarviointi ja itsearviointi ovat tärkeässä osassa.

Opettaja havainnoi oppimista vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa, sekä luo tilanteita, joissa annetaan ja saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta. Edistävä palaute on laadullista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohtia kuvailevaa, analysoivaa ja ratkovaa vuorovaikutusta.

Opettaja tiedostaa ja ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä. Palautteen avulla ohjataan oppilaita tiedostamaan oman oppimisensa vaiheita, omaa oppimisprosessia ja löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Opettajan antaman, oppimisprosessia näkyväksi tekevän ja oppimista edistävän palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet, sekä miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.

Formatiivista arviointia on ollut riittävästi, kun kokeen tulos tai todistuksen arvosana ei tule oppilaalle yllätyksenä.

Oppilaalle annetaan kaksi kirjallista arviointia eli syyslukukautta koskeva väliarviointi ja koko lukuvuotta koskeva lukuvuositodistus. Yläluokilla kevätlukukautta koskeva väliarviointi näkyy Wilmassa. Lukuvuositodistukseen merkitään oppiaineittain arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut lukuvuoden tavoitteet opinto-ohjelmansa mukaisissa oppiaineissa.

Oppilaan, hänen huoltajansa, sekä luokanopettajan /-ohjaajan kesken käydään lukuvuoden aikana lisäksi yksi yhteinen arviointikeskustelu.

Arviointikeskustelujen aikataulu on seuraava:

  • luokat 1,3 ja 7: loka-marraskuu

  • luokat 2, 4, 5, 6 ja 8: helmi-maaliskuu

  • 9. luokat: tammi-helmikuussa ennen yhteishakua

  • Erityisen tuen oppilaiden kanssa arviointikeskustelu käydään HOJKS- suunnitelman laatimisen ja tarkistamisen yhteydessä kaksi kertaa vuodessa.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet