Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6.9 Arvioinnista tiedottamisen muodot Peltolan koulussa

Peltolan koulussa arviointi on kokonaisuus, joka koostuu jatkuvasta, eri muodoissa ilmenevästä palauteen antamisesta sekä kirjallisista väliarvioinneista.

Arvioinnin tehtävänä on

  • ohjata ja kannustaa oppilasta opiskelussa

  • tukea myönteisen minäkuvan rakentumista

  • kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Oppilas saa opiskelustaan ohjaavaa palautetta pitkin lukuvuotta ja osallistuu myös itse oman oppimisensa arviointiin erilaisia itsearvioinmenetelmiä hyödyntäen. Oppilas oppii antamaan palautetta muille vertaisarvioinnin avulla. Aineenopettajat tiedottavat arvioinkäytänteistään oppilaita aina uuden kokonaisuuden alkaessa. Usein oppilailla on tieto näkyvillä esimerkiksi opetusryhmän omassa classroomissa.

Arviointi perustuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoiteisiin. Arvioinnissa oppilaita ei rinnasteta toisiinsa vaan oppilaan osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä verrataan opetussuunnitelmassa tai oppilaan omassa opinto-ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan saaman jatkuvan ohjaavan palautteen lisäksi oppilas saa lukuvuoden aikana kolme arviota. Nämä ovat kaksi kirjallista väliarvioina (jouluna ja keväällä) sekä arviointikeskustelu, joka käydään opeajan, oppilaan ja hänen huoltajansa kesken. Arviointikeskustelut käydään 7.- ja 8. luokkalaisten osalta maaliskuun loppuun mennessä ja 9.-luokkalaisten kanssa joulukuun loppuun mennessä. Arviointien ajankohdat löytyvät koulun lukuvuosisuunnitelmasta ja kirjalliset väliarvioinnit näkyvät oppilaan Wilmassa kohdassa Opinnot. Lukuvuoden lopussa oppilas saa kirjallisen lukuvuositodistuksen.

Huoltajat saavat palautetta oppilaan edistymisestä niin Wilman tuntimerkinnöistä kuin opettajien antamien palautteiden kautta. Arvioinkeskustelussa oppilas, huoltaja(t) ja luokanvalvoja pohtivat yhdessä oppilaan omien tavoitteiden toteutumista.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet