Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Jokiniemen koulussa

Jokiniemen koulussa arviointi on oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja läpinäkyvää. Opettajan velvollisuuksia ovat arvioinnista tiedottaminen ja yhteistyön tekeminen muiden koulun aikuisten sekä huoltajien kanssa. Opettajien yhteistyö on välttämätöntä, jotta arviointi on johdonmukaista ja yhdenvertaista.

Arvioinnin pääsääntöinen viestintäkanava on Wilma. Wilmaan dokumentoidaan tuntipalautteen lisäksi erilaisten koulutöiden ja kokeiden arvioinnit. Arviointiin ja opintojen etenemiseen liittyviä asioita käsitellään arviointikeskustelussa ja muissa erilaisissa oppilasta koskevissa tapaamisissa. Opettaja informoi oppilaita ja huoltajia oppiaineensa tavoitteista sekä arvioinnin periaatteista niin, että oppilaalle ja huoltajalle on selvää, mitä arvioidaan ja miten arvioidaan. Opettaja huolehtii myös säännöllisesti, että oppilas ja huoltaja ovat tietoisia siitä, miten oppilas lukuvuoden aikana edistyy opinnoissaan. Mikäli oppilas on vaarassa saada jostakin oppiaineesta hylätyn arvosanan, tiedotetaan oppilasta ja huoltajia tästä hyvissä ajoin huolen herätessä.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet