Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Rekolan koulussa

Huoltajille ilmoitetaan lukuvuoden alussa arvioinnin ajankohdat, arviointimuodot sekä vuosiluokan eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt. Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit, koulun järjestyssäännöt ja luokan sopimukset käydään läpi sekä huoltajien että oppilaiden kanssa.

Arviointikeskustelut käydään syyslukukaudella. Väliarviointi annetaan syyslukukauden lopussa. Lukuvuositodistus annetaan kevätlukukauden lopussa. Sekä väliarviointi että lukuvuositodistus sisältävät käyttäytymisen arvioinnin. Arvioinnin antavat kaikki oppilasta opettavat opettajat yhdessä.

Uuden jakson alussa oppilaiden kanssa käydään läpi jakson oppimistavoitteet, opiskelumenetelmät ja niihin liittyvät arviointitavat. Oppilaiden kanssa kerrataan käyttäytymisen arvioinnin kriteerit.

Jatkuvaa arviointia annetaan opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä oppilaalle suullisesti, Wilma-viesteillä, testi - ja koearvosanoilla ja tarvittaessa palavereissa. Käytössä voi olla myös muita sähköisiä arviointivälineitä.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet