Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Havukosken koulussa

Havukosken koulussa yhteistyö huoltajien kanssa on osa arviointikulttuuria. Huoltajille kerrotaan, mikä on arvioinnin tehtävä, mihin arviointi perustuu, milloin oppilasta arvioidaan, millaisia arviointimenetelmiä ja -muotoja on käytössä ja miten sekä huoltaja että oppilas saavat tietoa oppimisen ja osaamisen arvioinnista.


Oppilaille ja huoltajille annetaan lukuvuoden aikana tietoa opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä monin eri tavoin. Opettaja antaa oppilaalle jatkuvaa ohjaavaa palautetta sekä kirjallisesti että suullisesti (formatiivinen arviointi). Tietoa annetaan erilaisten arvioitavien tuotosten tai suoritusten arvosanoina tai kirjallisina palautteina, verkkopalvelussa myös tuntimerkintöinä. Lisäksi käytössä on erilaiset sähköiset oppimisalustat ja verkkoympäristöt.

Lukuvuoden aikana on kaksi väliarviointia, joista toisessa oppilas, huoltaja ja luokanohjaaja tapaavat arviointikeskustelussa. Oppilas saa lukuvuosiarvioinnin kirjallisena. Opettaja tai luokanohjaaja on tarvittaessa yhteydessä huoltajaan.

Oppimisen ja osaamisen arvioinnin periaatteista ja käytännöistä tiedotetaan lukuvuoden alussa esimerkiksi vanhempainilloissa, oppaissa ja kotitiedotteissa. Opettaja tiedottaa oppimisen ja osaamisen arvioinnin periaatteista ja käytännöistä opintokokonaisuuden alussa. Lisäksi opettaja antaa säännöllisesti tietoa ja ohjaavaa palautetta opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä sekä päättöarvioinnista.

Oppilas, huoltaja ja luokanohjaaja osallistuvat vuosittain arviointikeskusteluun. Arviointikeskustelun ajankohta kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. Oppilas saa välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi. Oppilas saa lukuvuositodistuksen lukuvuoden päätteeksi.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet