Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Koulussamme formatiivinen arviointi on arkemme työkalu. Jatkuvan, formatiivisen arvioinnin avulla opettajamme pystyvät yhdessä oppilaidensa kanssa räätälöimään kullekin oppilaalle sopivia yksilöllisiä oppimisen polkuja ja sanoittamaan hänen onnistumisiaan ja vahvuuksiaan. Formatiivinen arviointi luo lähtökohdan oppimisen edistymiselle. Formatiivisen arviointimme tavoitteena on olla oppilastamme motivoivaa ja oppimista ohjaavaa.

Koulussamme oppiminen ja kuntoutuminen rakentuvat oppilaamme taitojen ja hänen omien konkreettisten tavoitteidensa pohjalle. Sovimme oppilaamme omat tavoitteet sekä hänen oppimisensa että käytöksensä suhteen yhteisesti hoito- ja kasvatussuunnitelmaneuvotteluissamme. Näihin tapaamisiimme osallistuvat oppilaamme, psykologimme/erityistyöntekijämme ja sosiaalityöntekijän lisäksi oppilaamme huoltajat ja omaohjaaja sekä omaopettaja. Kirjaamme yhdessä sovitut tavoitteet oppilaamme pedagogisiin asiakirjoihin. 

Järjestämme yhteisiä tapaamisia oppilaidemme huoltajien kanssa vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Tämän lisäksi pidämme huoltajia ajan tasalla oppilaamme oppimisen edistymisestä Wilman välityksellä, vanhempainilloissamme tai olemalla heihin suoraan yhteydessä

Summatiivinen arviointi

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointimme on kokonaisarvio oppilaamme koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistukseemme sisältyy käyttäytymisen arviointi. Oppilaallemme annettava lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle. 

Vuosiluokat 3-6 

3. vuosiluokalla oppimisen arviointi on sanallista. 4.luokasta eteenpäin arviointi annetaan numeroin. Tarvittaessa täydennämme oppilaamme arviointia sanallisesti. 

Kuudennen vuosiluokan lopulla arviointimme pääpaino on oppilaamme oppimisen edistymisen lisäksi hänen työskentelytaitojensa sekä oppimisen taitojensa arvioinnissa. Oppilaallemme annettavassa lukuvuositodistuksessa ilmenee, miten oppilaamme on saavuttanut kunkin oppiaineen tavoitteet. Annamme lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaallemme myös muuta ohjaavaa palautetta. Tavoitteenamme on tuoda esille oppilaamme vahvuuksia oppijana ja vahvistaa hänen itsetuntoaan ja oppimismotivaatiotaan. Nivelvaiheen arviointiin osallistuu oppilaan lisäksi hänen opettajansa ja huoltajansa.

Käytämme vuosiluokkien 7 - 9 todistuksissa numeroarviointia. Voimme käyttää sanallista arviointia päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaidemme arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli. 

Arvioimme yksilöllistetyn oppimäärän suoritukset sanallisesti ja numeroarviointina suhteessa oppilaamme pedagogisiin asiakirjoihin kirjattuihin tavoitteisiin vuosiluokittain kuten edellä. Merkitsemme yksilöllistetyn oppimäärän tähdellä. Käytämme toiminta-alueittain annettavassa opetuksessamme sanallista arviointia.

 

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arviointikulttuurimme kolme paikallista kehittämisen painopistealuettamme ovat:

 

1.     Oppimisen arviointi, jonka

  • tulee olla oppilaidemme osallisuutta edistävä, kannustava, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa

  • keskiössä on ratkaisukeskeisyys

  • osana on oppilaidemme ohjaaminen vertaisarviointiin

2.     Nivelvaihe 6. luokalta 7. luokalle siirryttäessä, jossa tavoitteenamme on lisätä oppilaamme ja hänen huoltajiensa tietoisuutta työskentelytaitojen sekä oppimisen taitojen merkityksestä sekä niiden kasvavasta merkityksestä yläluokilla.

3.     Päättöarvioinnin kriteerien läpinäkyväksi tekeminen oppilaallemme, hänen huoltajilleen sekä sosiaalityöntekijälleen. Tämän tavoitteena on oppilaidemme yhdenvertaisuus tekemässämme arvioinnissa.

Kouluyksikkömme määrittävät lukuvuosisuunnitelmissaan, miten ne kehittävät yllä mainittuja painopistealueitamme.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppimisen ja osaamisen lukuvuoden aikainen arviointi

Työskentelyn arviointi

Valtion koulukodin koulussa oppilaamme työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Kun opettajamme toteuttaa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteerien mukaisesti, arvioi hän myös samalla oppilaan työskentelytaitoja. 

Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää taitoa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä, taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa. 

Oppilaan työskentelyyn liittyviä erityistarpeet kirjataan oppilaamme pedagogiseen asiakirjaan, jotta voimme ottaa ne huomioon työskentelyn arviointimme suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käyttäytymisen arviointi

Kirjaamme aina tarvittaessa koulussamme olevan oppilaamme käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet hänen pedagogiseen asiakirjaansa, jotta voimme ottaa ne huomioon, kun suunnittelemme ja toteutamme käyttäytymisen arviointia. Tuemme toivottua käytöstä opettamalla ja mallintamalla oppilaillemme tunne- ja sosiaalisia taitoja erilaisissa päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa. Kaikki koulukodissamme työskentelevät työntekijämme sitoutuvat oppilaidemme hyvän käytöksen tukemiseen pitämällä kiinni yhteisesti sovituista käytänteistämme. 

Käyttäytymisen arvioinnilla ohjaamme oppilastamme hyvään käyttäytymiseen. Käyttäytymisen arvioinnin kohteena on se, miten oppilaamme ottaa huomioon muut ihmiset ja yhteisönsä sekä noudattaa yhteisesti sovittuja käyttäytymisen periaatteita. Arvioidessamme oppilaamme käyttäytymistä, tulee olla tarkka siitä, ettei arvioinnin kohteena ole oppilaamme persoona, temperamentti tai jokin henkilökohtainen ominaisuus. Tästä syystä koulullamme on selkeät ohjeet siitä, kuka suorittaa arvioinnin ja mitä asioita arvioimme. Koulumme opetussuunnitelmaan on laadittu tavoitteet oppilaamme käyttäytymiselle.

 

Käyttäytymisen arvioinnin arviointiperusteet:

 

Erinomainen (10)

Oppilas käyttäytyy huomaavaisesti ja ystävällisesti muita kohtaan, on rehellinen, luo ja ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä, huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti, noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja.

 

Kiitettävä (9)

Oppilas tulee toimeen muiden kanssa, on rehellinen, asennoituu myönteisesti koulutyöhön, ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä, huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti, noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja.

 

Hyvä (8)

Oppilas tulee yleensä toimeen muiden kanssa, on yleensä rehellinen, huolehtii omalta osaltaan työrauhasta, huolehtii pääsääntöisesti ympäristöistä ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä, noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä ja hyviä tapoja.

 

Tyydyttävä (7)

Oppilas on usein vaikeuksissa muiden kanssa, saattaa käyttäytyä vilpillisesti, häiritsee työrauhaa, suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin, noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti.

 

Kohtalainen (6)

Oppilas on toistuvasti vaikeuksissa muiden kanssa, käyttäytyy vilpillisesti, laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä, häiritsee työrauhaa usein, suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin.

 

Välttävä (5)

Oppilas ei tule toimeen muiden kanssa, syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin, halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä, estää muiden työskentelyn, ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista.

 

Käyttäytymisen arviointia ei merkitä ero eikä päättötodistukseen. Huoltajan kirjallisesta pyynnöstä voidaan antaa erillinen liite, josta ilmenee käyttäytymisen arvosana.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Oppilaallemme laadittu pedagoginen asiakirja toimii hänen oppimisensa arvioinnin pohjana. Koulumme opettajat keskustelevat säännöllisesti oppilaamme, hänen huoltajansa, omaohjaajansa ja sosiaalityöntekijänsä kanssa oppilaallemme asetetuista tavoitteista, arvioinnin perusteista, periaatteista ja käytänteistä.

Jos oppilaamme opiskelun etenemisessä ilmenee suuria muutoksia tai koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, keskustelemme oppilaamme, hänen huoltajansa ja omaohjaajansa sekä sosiaalityöntekijänsä kanssa tilanteesta ja sovimme yhteiset tukitoimet. 

Mikäli oppilaallamme on ollut lukuvuoden aikana huomattavia poissaolojaksoja, on hänellä mahdollisuus osoittaa osaamisensa poissaolon aikana kertyneistä suorittamattomista opinnoistaan lukuvuoden päätyttyä kesäkuussa tenttien. Suoritettavien osien määrä arvioidaan aina yksilöllisesti siten, että opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat kokonaisuudessaan oppiainetavoitteiden lisäksi. Huomioimme suoritusmahdollisuutta suunniteltaessa sen, että oppilaamme saa osoittaa osaamisensa erillisessä näytössä monipuolisesti tavoilla, joilla hän parhaiten saa tietonsa ja taitonsa esille. Arvioimme oppilaamme tilanteen näissä tilanteissa moniammatillisesti. 

Lukuvuoden päättyessä oppilaamme saa todistuksen hyväksytysti suorittamistaan opintokokonaisuuksistaan ja siirtyy seuraavalle luokalle jatkamaan opintojaan siitä, mihin ne edellisenä lukuvuonna jäivät.

Vuosiluokkiin sitomattomassa opinnoissa opiskeleva oppilaamme saa lukuvuositodistuksena samanlaisen todistuksen kuin ikätoverinsa. Merkitsemme lisätietoihin tiedon, että oppilaamme opiskelee vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa. Oppilaan opinto-ohjelma voidaan laittaa todistuksen liitteeksi.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Arvioimme valinnaiset aineet 3.luokan osalta sanallisesti ja vuosiluokilla 4.-9. vähintään 2 vuosiviikkotunnin laajuisista valinnaisista aineista annamme numeroarvosanan. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti.

 

Perusopetuksen päättöarviointi

Avaamme päättöarvioinnin kriteerejä oppilaillemme mahdollisimman varhain aiemmilla vuosiluokilla. Opettajamme keskustelevat oppilaamme ja hänen huoltajansa kanssa päättöarvioinnin vaikutuksista jatko-opintoihin. 

Oppilaamme, joka opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin. Käytämme arvioinnissamme valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan kirjattuja päättöarvioinnin kriteereitä. Yleisen oppimäärän mukaan arvioitavista aineista annamme aina numeroarvioinnin. 

Toteutamme arviointia monipuolisilla menetelmillä, joiden tavoitteena on edistää oppilaamme oppimista sekä vahvistaa hänen oppijaminäkuvaansa.

Valinnaisaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioimme numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat muut kokonaisuudet arvioimme sanallisesti.

 

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Sanallisesti arvioitava valinnainen aine voi korottaa yhteisen oppiaineen päättöarvosanaa, jos oppilas on osoittanut erityistä osaamista valinnaisen aineen opiskelussa suhteessa oppiaineen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Valinnaisen aineen opiskelussa osoitettu osaaminen otetaan huomioon yhtenä näyttönä oppilaan osaamisesta päättöarvosanaa muodostettaessa.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Noudatamme todistuksissamme ja niiden antamiseen liittyvissä käytännöissä valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Oppilaamme saavat vuosiluokilla 3-6 välitodistuksen jouluna ja lukuvuositodistuksen lukuvuoden päättyessä. Annamme vuosiluokkien 7-9 oppilaalle jokaisen jakson päätteeksi välitodistuksen ja keväällä lukukauden päättyessä lukuvuositodistuksen. 

Erotodistuksen annamme oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritettua oppivelvollisuuden aikana. Koulukotiemme kasvatustyön päämääränä on kuitenkin aina pyrkiä turvaamaan oppivelvollisuuden suorittaminen. 

Annamme perusopetuksen päättötodistuksen oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä. Merkitsemme päättötodistukseen vuosiviikkotuntien määrän ainoastaan valinnaisista aineistamme.

Jos oppilaamme opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan, merkitsemme arvosanan perään aina tähden (*). Yksilölliset oppimäärät voidaan arvioida koko peruskouluajan sanallisesti, myös päättötodistuksessa. Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilaamme on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Mikäli oppilaamme on vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta kokonaan, tätä oppiainetta ei mainita todistuksessa lainkaan. Yksilöllistämisen periaatteista on kuvattu tarkemmin luvussa 7.4.4. 

Vuosiluokka 3

sanallinen arviointi kaikista oppiaineista 

Vuosiluokka 4-9

numeroarviointi 

Arvioimme vallinnaisaineet numeroin, jos opetusta ollut 2 vvt tai enemmän. Arviointi on sanallinen, jos opetusta on ollut alle 2 vvt.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet