Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arviointi Vaasan suomenkielisessä perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Arvioinnissa noudatetaan seuraavia periaatteita koulussa sekä yhteistyössä kotien kanssa:

- arviointi on yhdenvertaista,

- arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta

- arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista

- arviointi on monipuolista ja perustuu eri menetelmin kerättyihin näyttöihin

- arviointi perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin ja niistä johdettuihin arviointikriteereihin

Formatiivinen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta. Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana itsearvioinnin ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. Lukuvuoden aikana oppilaan ja hänen huoltajansa tulee saada riittävästi tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Summatiivisen arvioinnin tehtävänä on kuvata, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut opetussuunnitelmassa oppiaineille asetetut tavoitteet. Summatiivinen arviointi perustuu oppilaan antamiin näyttöihin. Summatiivinen arviointi tehdään jokaisen lukuvuoden päätteeksi sekä perusopetuksen päättyessä.

Vanhempainilloissa käydään läpi oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin keskeiset periaatteet koulutasolla sekä vuosiluokan tasolla. Huoltajien kanssa käytävässä arviointikeskustelussa avataan arvioinnin periaatteita ja käytänteitä.

Alakouluissa väliarvioinnin korvaa oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu. Yläkouluissa toteutetaan arviointikeskustelu sekä lisäksi annetaan välitodistus ja/tai väliarviointeja. Arviointikeskustelu kirjataan Wilma-lomakkeelle.

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus jokaisen vuosiluokan päättyessä lukuun ottamatta vuosiluokkaa 9, jolloin oppilas saa päättötodistuksen. Vuosiluokilla 1-3 annetaan sanallinen lukuvuositodistus ja vuosiluokilla 4-9 oppilaat saavat numeroarvioinnin.

Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan asetettuihin tavoitteisiin nähden. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja perusopetuksen järjestyssääntöihin. Oppilaan työskentelyä arvioidaan osana oppiaineen arviointia.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää opiskelevien oppilaiden suomen kielen taitotasot arvioidaan lukuvuoden päätteeksi kehittyvän kielitaidon asteikolla.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Formatiivinen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta. Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Arvioinnissa otetaan huomioon koko oppimisprosessi. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana itsearvioinnin sekä vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. Lukuvuoden aikana oppilaan ja hänen huoltajansa tulee saada riittävästi tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Summatiivinen arviointi

Summatiivisen arvioinnin tehtävänä on kuvata, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut opetussuunnitelmassa oppiaineille asetetut tavoitteet. Summatiivinen arviointi perustuu oppilaan antamiin näyttöihin. Summatiivinen arviointi tehdään jokaisen lukuvuoden päätteeksi sekä perusopetuksen päättyessä.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Vaasan suomenkielisessä perusopetuksessa käyttäytymistä arvioidaan ohjaavaa palautetta antaen jatkuvan arvioinnin periaatteiden mukaan. Arviointikeskusteluissa käsitellään käyttäytymistä jokaisella luokka-asteella. Sanallisten lukuvuositodistusten vuosiluokilla 1-3 käyttäytymisen arviointi annetaan erillisessä liitteessä. Muilla luokka-asteilla käyttäytymistä arvioidaan lukuvuositodistuksessa numeron avulla.

Oppilaan työskentelyä arvioidaan osana oppiaineen arviointia. 

Suomenkieliseen perusopetukseen on määritelty yhteiset käyttäytymisen tavoitteet ja arviointiperusteet.

Käytösarvosanat   

Arvosana 10 

Oppilas toimii vastuullisesti, ottaa huomioon muut yhteisön jäsenet eri tilanteissa ja käyttäytyy ystävällisesti, rakentavasti ja kaikkia kohtaan kohteliaasti.  Hän on oma-aloitteinen, vaikuttaa myönteisesti työskentelyilmapiiriin ja toimii esimerkillisesti erilaisuuden hyväksymisessä sekä luo toiminnallaan hyvää yhteishenkeä. Arvostaa omaa ja toisten työtä.   

Arvosana 9 

Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä sekä toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hän käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, sekä pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä ja toimii oma-aloitteisesti.   

Arvosana 8 

Oppilas noudattaa yleensä ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja ja pyrkii ottamaan muut ihmiset huomioon. Oppilaalla voi olla joitakin vähäisiä sääntörikkomuksia. Hän pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti ja osaa toimia ryhmässä. Oppilas osaa arvostaa omaa ja toisten työtä.   

Arvosana 7 

Oppilaan käyttäytymisessä on huomauttamista ja/tai hänellä on luvattomia poissaoloja ja/tai myöhästymisiä. Hänellä saattaa olla muita yksittäisiä rikkeitä. Hän kuitenkin useimmiten käyttäytyy tilanteeseen sopivalla tavalla ja tuntee ja hyväksyy koulun säännöt. Oppilas kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita ja osaa tuetusti toimia ryhmässä.   

Arvosana 6 

Oppilas tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä. Hän suhtautuu välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen. Hän rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä ja aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä.   

Arvosana 5 

Oppilas suhtautuu piittaamattomasti koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön. Hänellä on vaikeuksia tulla toimeen muiden kanssa. Hän ei noudata sääntöjä ja sopimuksia. Hänellä on runsaasti rikkomuksia, eikä hän koe tehneensä väärin.  

Arvosana 4 

Oppilaan käyttäytyminen on normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta. 

Käyttäytymisen sanallinen arviointi  

Käyttäydyt erinomaisesti 

Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä sekä toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hän käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, sekä pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä ja toimii oma-aloitteisesti.   

Käyttäydyt hyvin 

Oppilas noudattaa yleensä ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja ja pyrkii ottamaan muut ihmiset huomioon. Oppilaalla voi olla joitakin vähäisiä sääntörikkomuksia. Hän pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti ja osaa toimia ryhmässä. Oppilas osaa arvostaa omaa ja toisten työtä.   

Olet edistynyt 

Oppilaan käyttäytymisessä on huomauttamista ja/tai hänellä on luvattomia poissaoloja ja/tai myöhästymisiä. Hänellä saattaa olla muita yksittäisiä rikkeitä. Hän kuitenkin useimmiten käyttäytyy tilanteeseen sopivalla tavalla ja tuntee ja hyväksyy koulun säännöt. Oppilas kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita ja osaa tuetusti toimia ryhmässä.   

Tarvitset harjoitusta 

Oppilas tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä. Hän suhtautuu välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen. Hän rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä ja aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä.   

Taito on aluillaan 

Oppilas suhtautuu piittaamattomasti koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön. Hänellä on vaikeuksia tulla toimeen muiden kanssa. Hän ei noudata sääntöjä ja sopimuksia. Hänellä on runsaasti rikkomuksia, eikä hän koe tehneensä väärin.  

Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan asetettuihin tavoitteisiin nähden. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat perusopetuksen järjestyssääntöihin sekä lukuvuosisuunnitelmassa määriteltyihin koulun toimintatapoihin.

Vaasan suomenkielisen perusopetuksen järjestyssäännöt

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäisen oppilaan opetus voidaan järjestää vuosiluokkiin sitomattomattomasti oman opinto-ohjelman mukaan. Tällöin opinnot rakentuvat opintokonaisuuksista, jotka määritellään oppilaan oppimissuunnitelmassa yleisen oppimäärän ja tuntijaon mukaan. Aluerehtori tekee hallintopäätöksen vuosiluokkiin sitomattomasta opiskelusta.

Myös yhdysluokkaopetus voidaan toteuttaa vuosiluokkiin sitomattomana opetuksena.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Useamman oppiaineen muodostamat valinnaisaineet: Kaikki oppilasta opettaneet opettajat arvioivat yhdessä useamman oppiaineen muodostaman valinnaisaineen.

Vaasan perusopetuksessa yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa. Oppilasta tässä oppiaineessa opettaneet opettajat päättävät asiasta yhdessä.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Musiikkiluokan arvioinnit: Kaupungin antamat lisätunnit sekä 7. luokan kuorotunti käytetään musiikin painotettuun opetukseen, musisointiin, joka arvioidaan numerolla. Tämän valinnaisaineen oppiaines ei sisälly oppiaineen yhteiseen arviointiin.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus jokaisen vuosiluokan päättyessä lukuun ottamatta vuosiluokkaa 9, jolloin oppilas saa päättötodistuksen. Vuosiluokilla 1-3 annetaan sanallinen lukuvuositodistus ja vuosiluokilla 4-9 oppilaat saavat numeroarvioinnin.

Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan asetettuihin tavoitteisiin nähden. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja perusopetuksen järjestyssääntöihin. Oppilaan työskentelyä arvioidaan osana oppiaineen arviointia.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää opiskelevien oppilaiden suomen kielen taitotasot arvioidaan lukuvuoden päätteeksi kehittyvän kielitaidon asteikolla.

Lukuvuositodistus

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus jokaisen vuosiluokan päättyessä lukuun ottamatta vuosiluokkaa 9, jolloin oppilas saa päättötodistuksen. Vuosiluokilla 1-3 annetaan sanallinen lukuvuositodistus ja vuosiluokilla 4-9 oppilaat saavat numeroarvioinnin.

Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan asetettuihin tavoitteisiin nähden. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja perusopetuksen järjestyssääntöihin. Oppilaan työskentelyä arvioidaan osana oppiaineen arviointia.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää opiskelevien oppilaiden suomen kielen taitotasot arvioidaan lukuvuoden päätteeksi kehittyvän kielitaidon asteikolla.

Välitodistus

Vanhempainilloissa käydään läpi oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin keskeiset periaatteet koulutasolla sekä vuosiluokan tasolla. Huoltajien kanssa käytävässä arviointikeskustelussa avataan arvioinnin periaatteita ja käytänteitä.

Alakouluissa väliarvioinnin korvaa oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu. Yläkouluissa toteutetaan arviointikeskustelu sekä lisäksi annetaan välitodistus ja/tai väliarviointeja. Arviointikeskustelu kirjataan Wilma-lomakkeelle.

Erotodistus

Vaasan perusopetuksessa erotodistukseen voidaan jättää arvioimatta sellainen oppiaine, jota ei ole kyseisenä lukuvuonna opiskeltu. Tällaisen oppiaineen kohdalla erotodistukseen merkitään viiva. Lisätietoihin merkitään, että oppilas ei ole ehtinyt suorittaa kyseisen oppiaineen opintoja.

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Erityiseen tutkintoon osallistumisen ajankohdat Vaasan perusopetuksessa ovat syyslukukaudella marras-joulukuussa sekä kevätlukukaudella huhti-toukokuussa. Erityiseen tutkintoon osallistuminen on oppivelvolliselle maksutonta.

Paikallisesti päätettävät asiat

Vaasan suomenkielisen perusopetuksen koulut päättävät lukuvuosisuunnitelmissaan ehtojen suorittamisajankohdat ja uusintakoepäivät.

Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen suorituksensa jossakin oppiaineessa olisi hylätty. Tällöin on arvioitu, että hän kykenee suoriutumaan seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.

Oppilas voidaan jättää luokalle, vaikka hänellä ei olisi hylättyjä suorituksia. Tällöin päätöksen tekee koulun rehtori luokanopettajan tai luokanohjaajan esityksen perusteella. Oppilaan huoltajalle tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Valinnaisaineet arvioidaan valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Monipuolisia arviointimenetelmiä käyttämällä opettajalle muodostuu kattava näkemys oppilaan osaamisesta. Samalla löydetään perusteet oikeudenmukaiselle arvioinnille.

Oppijan on mahdollista huomata oma kehityksensä, kun käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä ja arviointi tehdään riittävän usein. Itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla oppilas oppii arvioimaan omaa osaamistaan sekä omien tavoitteidensa saavuttamista.

Oppilaan omien tavoitteiden asettaminen edistää hänen oppimistaan. Myös oppilaan omat vaikutusmahdollisuudet oman osaamisensa osoittamiseen edistävät oppimista. Oppilaalle olisi tämän vuoksi hyvä antaa tilaisuuksia näyttää osaamisensa heti, kun hän on itse siihen valmis.

Koulussa käytettävän jaksojärjestelmän mukaan väliarviointeja voi olla useita lukuvuoden aikana. Väliarviointi ja -todistus voidaan jättää antamatta, jos oppilas on ollut poissa paljon, tai muista perustelluista syistä.

Vanhempainilloissa käydään läpi oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin keskeiset periaatteet koulutasolla sekä vuosiluokan tasolla. Huoltajien kanssa käytävässä arviointikeskustelussa avataan arvioinnin periaatteita ja käytänteitä.

Alakouluissa väliarvioinnin korvaa oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu. Yläkouluissa toteutetaan arviointikeskustelu sekä lisäksi annetaan välitodistus ja/tai väliarviointeja. Arviointikeskustelu kirjataan yleisopetuksessa olevien oppilaiden Wilma-lomakkeelle. Tehostetun tuen sekä erityisen tuen oppilaiden kirjaukset näkyvät oppimissuunnitelmissa sekä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevissa suunnitelmissa (HOJKS).

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus jokaisen vuosiluokan päättyessä lukuun ottamatta vuosiluokkaa 9, jolloin oppilas saa päättötodistuksen. Vuosiluokilla 1-3 annetaan sanallinen lukuvuositodistus ja vuosiluokilla 4-9 oppilaat saavat numeroarvioinnin.

Erityisen tutkinnon suorittaminen on sovittava erikseen koulun rehtorin kanssa.

Kotiopetuksessa opiskelevan oppilaan erityiseen tutkintoon osallistumisen ajankohdat Vaasan perusopetuksessa ovat syyslukukaudella marras-joulukuussa sekä kevätlukukaudella huhti-toukokuussa. Erityiseen tutkintoon osallistuminen on oppivelvolliselle maksutonta.

ePerusteet