Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Uudenkaupungin opetussuunnitelman ohjeet ja painotukset

Oppimisen arvioinnin paikallinen kuvaus

Opintojen aikainen arviointi

Syyslukukauden alkaessa järjestetään vanhempainilta, jossa kerrotaan koulun arviointikäytännöt. Lisäksi arviointikäytännöt on kirjattu lukuvuositiedotteeseen ja opettaja käsittelee niitä oppilaiden kanssa lukukauden alussa. Kaikilla vuosiluokilla käydään vähintään kerran vuodessa henkilökohtainen keskustelu, johon luokanopettaja tai luokanvalvoja kutsuu oppilaan ja huoltajan. Keskustelussa käsitellään mm. arviointikäytäntöjä ja oppilaan oppimisen edistymistä ja osaamisen tasoa monipuolisten tuotosten ja erilaisten näyttöjen avulla. Tällä turvataan oppilaan ja hänen huoltajiensa riittävä tieto opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Arviointi on kokonaan sanallista vuosiluokilla 1-2. Kolmannelta vuosiluokalta alkaen oppiaineet arvioidaan numeerisesti väli- ja lukuvuositodistuksessa lukukauden päätteeksi. Tämä on summatiivista arviointia. Opintojen aikainen formatiivinen arviointi on jatkuvaa ja myös tärkeä osa oppilaan oppimisen arviointia. 

Valinnaisten aineiden arviointi 

Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, merkitään todistukseen numeroarvosana. Numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistukseen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet, merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle syventävänä valinnaisena. (esim. Kuvataide - vuosiviikkotuntimäärä - arvosana ja alempana Kuvataiteen syventävä valinnainen - 2 vuosiviikkotuntia - arvosana) 

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee kurssin nimi (esim. musiikin alle bändisoitto) 1 vuosiviikkotunti sekä merkintä ”hyväksytty”. 

Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon Soveltavat valinnaiset aineet alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnällä ”hyväksytty”. 

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun vaihdon yhteydessä, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet. Kesken jäänyt valinnaisaine arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee merkintä ”osallistunut”. Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todistukseen myös oppilaan suorittama tuntimäärä. Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai sanallinen arvio ”hyväksytty” riippuen siitä, minkä laajuiseksi kyseinen valinnainen aine on koulun opetussuunnitelmassa määritelty sekä merkintä opetussuunnitelman mukaisesta tuntimäärästä. 

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvioidaan numeroin. 

Päättöarvioinnissa yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa. 

Valinnaisten aineiden (oppiaineisiin liittyvät syventävät valinnaiset ja muut soveltavat valinnaiset) arvioinnissa käytetään yleistä uutta ohjeistusta. Näin toimitaan myös päättöarvioinnin kohdalla. 

Päättöarvioinnissa yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa. 

Opinnoissa eteneminen 

Opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt noudattavat yleistä opetussuunnitelmaa kohdassa 6.6.1. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa erillisissä näytöissä saavuttaneensa yhdessä tai useammassa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Näyttöjä voi olla yksi tai useampia rehtorin harkinnan mukaan joko lukuvuoden aikana tai lukuvuoden päätyttyä. 

Erityinen tutkinto 

Uudessakaupungissa ei voi suorittaa erityistä tutkintoa. Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuus on lähiseudun vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Rehtori voi kuitenkin harkintansa mukaan päättää yksittäisen oppilaan kohdalla erityisen tutkinnon osien suorittamisesta. 


Käyttäytymisen arvioinnin ohjeet ja painotukset:
 

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa, monipuolista ja totuudenmukaista. Käyttäytymisen arvosana perustuu seuraavassa esitettyjen käyttäytymiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Oppilaita ohjataan näihin tavoitteisiin pyrkimisessä. Käyttäytymisestä arvioidaan seuraavia asioita 

1. Sääntöjen noudattaminen ja niihin sitoutuminen 

2. Hyvät tavat (tervehtiminen, asiallinen kielenkäyttö, kohteliaisuus, hyvät ruokailutavat, rehellisyys) 

3. Yhteistyötaidot ja empatia (toisten kuunteleminen, kunnioittaminen ja auttaminen, yhteistyökykyisyys ja vastuullisuus, henkisen ja ruumiillisen koskemattomuuden kunnioittaminen) 

4. Työn arvostaminen (työrauha, oman ja toisen työn arvostaminen) 

5. Ympäristön vaaliminen (siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen sekä kestävän kehityksen edistäminen) 

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit: 

Erinomainen (10) Noudattaa hyviä käytöstapoja oma-aloitteisesti ja luontevasti eri tilanteissa. Kunnioittaa ja kannustaa toisia joka tilanteessa. Arvostaa toisten töitä ja kannustaa heitä työskentelemään. Toimii itse sääntöjen mukaan. Toimii rehellisesti. On esimerkkinä muille. 

Kiitettävä (9) Noudattaa hyviä käytöstapoja luontevasti eri tilanteissa. Kunnioittaa ja ohjatessa kannustaa toisia melkein joka tilanteessa. Arvostaa toisten töitä. Toimii sääntöjen mukaan. Toimii rehellisesti. 

Hyvä (8) Noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja. Huomioi yleensä toiset. Ohjattaessa kannustaa toisia. Huolehtii yleensä omista töistään, mutta ei osaa huomioida toisten töitä. Pyrkii noudattamaan koulun sääntöjä. 

Tyydyttävä (7) Käytöstavat vaativat vielä harjoittelua ja muistuttamista. Toisten huomioon ottamisessa valikoivuutta ja välinpitämättömyyttä. Ei suhtaudu arvostaen omiin eikä toisten töihin. Ei aina noudata koulun sääntöjä. 

Kohtalainen (6) Käytöstavat ovat huonot ja välinpitämättömät. Käyttäytyy tahallaan huonosti toisia kohtaan. Ei huolehdi töistään. Arvostelee toisten töitä negatiivisesti. Vilpillinen käytös toistuu. Ei arvosta koulun sääntöjä. 

Välttävä (5) Käytöstavat ovat törkeät ja välinpitämättömät. Koulutyö on täysin epäsäännöllistä. Ei noudata ollenkaan sääntöjä. 

• alkuopetuksen välitodistus

• käyttäytymisen liite alkuopetuksen välitodistukseen

• alkuopetuksen lukuvuositodistus

• käyttäytymisen liite alkuopetuksen lukuvuositodistukseen

• sanallisen arvioinnin kriteerit

• 3.-6.-luokkien välitodistus

• 3.-6.-luokkien lukuvuositodistus

• 7.-9.-luokkien välitodistus

• 7.-8.-luokkien lukuvuositodistus

• päättötodistus

• erotodistus

ePerusteet