Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arvioinnin kohteina ovat oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että oppilaan osaamista ei arvioida oppilaan käyttäytymisen perusteella. Arvioinnin tavoitteet ja käytänteet selvitetään oppilaille aina ennen arvioinnin suorittamista ja varmistetaan, että oppilas on ymmärtänyt ne. Myös huoltajille annetaan tietoa arvioinnin käytänteistä etukäteen. Kaikessa arvioinnissa kiinnitetään huomiota vuorovaikutteisuuteen, oppilaan rohkaisuun ja oppilaan osallisuutta edistävään arviointitapaan. Oppilaalle annettava palaute on luonteeltaan rakentavaa palautetta, jolloin palaute kertoo oppilaalle, mihin suuntaan hänen tulee suunnata oppimistaan. Tällöin oppilaalla on mahdollisuus aitoon vuorovaikutukseen palautteen antajan kanssa. Palaute on aina kannustavaa ja rakentavaa. Arviointikulttuurin kehittäminen on keskiössä oppimisessa ja hyvinvoinnissa. 

Formatiivinen arviointi

Opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin japalautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä 

Oppimisen arvioinnin painopisteet vaihtelevat vuosiluokittain, mutta oppilaan tuntemista tulee painottaa jokaisella vuosiluokalla. Opettajan on hyvä tietää, minkälaisista lähtökohdista oppilaan oppiminen lähtee liikkeelle ja mikä on se tavoite, johon oppilaan oppimisen tulisi päätyä. Tämän vuoksi kaikki tukitoimet tulee kirjata huolellisesti Wilmaan, jotta tieto oppilaiden tuentarpeista siirtyy vuosiluokalta toiselle etenkin nivelvaiheissa. 

Oppimisen tavoitteet pitää tehdä oppilaille avoimiksi ikätaso huomioiden. Oppilaita pitää opastaa kohti tavotteita ja välitavotteita. Oppilaille tulee antaa välitöntä kannustavaa palautetta heidän oppimisestaan, mutta palautteen pitää olla joka tapauksessa realistista ja oppilaan oppimista edistävää. Kun oppimista arvioidaan, ei pidä arvioida vain lopputulosta vaan koko prosessia. 

Alla työkaluja ja tehtäviä formatiivisen arvioinnin tueksi: http://blogs.helsinki.fi/opinarvio/files/2015/08/V%C3%A4lineit%C3%A4-formatiiviseen-arviointiin.pdf 

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet 

Itsearvioinnin sekä vertaisarvioinnin tulee olla luonteva osa opetusta. Itse- ja vertaisarviointi pitää toteuttaa ikätaso huomioon ottaen niin, että oppilaan taidot arvioida sekä omaa että luokkakavereiden oppimista kehittyvät jatkuvasti. Myös opettajan säännöllisesti antama palaute on tärkeää, jotta oppilaan käsitykset omasta oppimisesta ovat mahdollisimman realistisia. Itsearviointi on olennainen osa oppimiskeskustelua. 

Ylemmillä vuosiluokilla itse- ja vertaisarviointi voi olla läpinäkyvämpää kuin alemmilla vuosiluokilla.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Lukuvuoden aikana ja sen päätteeksi tehtävä arviointi 

Vuosiluokilla 1–3 lukuvuoden päätteeksi käytetään sanallista arviointia. Vuosiluokalla 4 arvioidaan numerolla äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, englanti, ympäristöoppi ja uskonto/elämänkatsomustieto. Taito- ja taideaineet arvioidaan vuosiluokalla 4 sanallisesti. Vuosiluokilla 5–9 lukuvuoden päätteeksi käytetään numeroarviointia.Numeroarviointia voi täydentää sanallisesti kaikilla vuosiluokilla. 

Oppimiskeskustelu korvaa välitodistuksen jokaisella luokka-asteella. Oppimiskeskustelut toteutetaan marras-tammikuussa.Sekä toisella että kuudennella vuosiluokalla oppimiskeskustelu käydään tammi-helmikuussa. Toisella ja kuudennella vuosiluokalla oppimiskeskustelussa käydään lisäksi läpi nivelvaiheen ohjaava palaute, joka on osa oppimiskeskustelulomaketta. 

Ohjeita oppimiskeskusteluun: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/perusopetuksen_oppilaan_arviointi/arviointikeskustelu_opettajan_oppilaan_ja_huoltajan_kohtaamisena 

Lukuvuositodistukset luodaan Multiprimukseen. Alla linkki todistuspohjiin vuosiluokille 1-6, jossa näkyvät todistukseen kirjattavat asiat. 

https://peda.net/urjala/ops-seurantaryhm%C3%A4/ops-2016a/to/arviointi/todistuspohjat/l 

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet 

Käyttäytymistä arvioidaan sekä oppimiskeskustelussa että arvioinnin yhteydessä lukuvuoden päätteeksi. Vuosiluokilla 1-3 käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti. Vuosiluokilla 4-6 käyttäytymistä arvioidaan numeroarvosanalla ja täydentävälläsanallsiella arviolla todistuksen liitteenä. Vuosiluokilla 7-9 käyttäytymistä arvioidaan numerolla. 

10 (erinomainen) 

– noudattaa esimerkillisesti sovittuja toimintatapoja ja -sääntöjä 

– käyttäytyy esimerkillisen hyvin eri tilanteiden vaatimalla tavalla 

– ottaa esimerkillisesti huomioon muut ihmiset ja ympäristön 

9 (kiitettävä) 

– noudattaa sovittuja toimintatapoja ja -sääntöjä 

– käyttäytyy hyvin eri tilanteiden vaatimalla tavalla 

– ottaa kiitettävästi huomioon muut ihmiset ja ympäristön 

8 (hyvä) 

– noudattaa pääsääntöisesti sovittuja toimintatapoja ja -sääntöjä 

– käyttäytyy pääsääntöisesti hyvin eri tilanteiden vaatimalla tavalla 

– ottaa pääsääntöisesti hyvin huomioon muut ihmiset ja ympäristön 

7 (tyydyttävää) 

– poikkeaa joskus sovituista toimintatavoista ja -säännöistä 

– käyttäytyy useimmiten hyvin eri tilanteiden vaatimalla tavalla 

– ottaa useimmiten huomioon muut ihmiset ja ympäristön 

6 (kohtalainen) 

– rikkoo sovittuja toimintatapoja ja -sääntöjä 

– tarvitsee usein ohjausta käyttäytymiseen eri tilanteissa 

– ottaa ajoittain huomioon muut ihmiset ja ympäristön 

5 (välttävä) 

– rikkoo jatkuvasti sovittuja toimintatapoja ja -sääntöjä 

– tarvitsee jatkuvasti ohjausta käyttäytymiseen eri tilanteissa 

– ei ota huomioon muita ihmisiä ja ympäristöä 

4 (heikko) 

– suhtautuu välinpitämättömästi ja halveksuen sovittuihin toimintatapoihin ja -sääntöihin 

– ei osaa käyttäytyä tilanteiden vaatimilla tavoilla 

– ei kykene yhteistyöhön muiden ihmisten kanssa ja suhtautuu välinpitämättömästi ja halveksuen ympäristöön 

 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Opinnoissa eteneminen 

Opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt noudattavat sitä, mitä opetussuunnitelman perusteiden luvussa 6.6 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana määrätään. 

Ennen luokalta jättämistä oppilaalle varataan mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia annetaan yksi tai useampi lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Opettaja määrittelee erillisen kokeen sisällön ja suorittamistavat. 

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Perusopetuksen opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä luokalta raukeaisivat. Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hän eroaa koulusta.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Lukuvuoden aikana ja sen päätteeksi tehtävä arviointi 

Vuosiluokilla 1–3 lukuvuoden päätteeksi käytetään sanallista arviointia. Vuosiluokilla 4–9 lukuvuoden päätteeksi käytetään numeroarviointia.Numeroarviointia voi täydentää sanallisesti kaikilla vuosiluokilla. 

Oppimiskeskustelu toteutetaan jokaisella luokka-asteella. Oppimiskeskustelut toteutetaan marras-helmikuussa.

Ohjeita oppimiskeskusteluun: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/perusopetuksen_oppilaan_arviointi/arviointikeskustelu_opettajan_oppilaan_ja_huoltajan_kohtaamisena 

Oppimiskeskustelulomakkeet:

https://peda.net/urjala/ops-seurantaryhm%C3%A4/ops-2016a/to/arviointi/todistuspohjat

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvioinnin laatii oppiaineen opettaja siinä vaiheessa kun oppiaineen opiskelu päättyy. Tämä voi oppiaineesta riippuen tapahtua vuosiluokalla 7, 8 tai 9. Oppilaan osaamista verrataan päättövaiheessa valtakunnallisiin kriteereihin. Oppiaineen tietojen ja taitojen hallitsemisen arvioinnissa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä, kuten valtakunnallisia päättökokeita, päättötöitä tai portfolioita. Lisäksi oppilas tekee ennen päättöarvosanan antamista itsearvioinnin omasta osaamisestaan. 

Valinnaisten aineiden päättöarvioinnissa noudatetaan valinnaisaineiden arvioinnissa esitettyjä kriteerejä. Valinnaisaineet voidaan arvioida sanallisesti merkinnällä “hyväksytty”. Yhtenäisen, vähintään kaksi vuosiviikkotuntia kestävän valinnaisaineen arviointi tapahtuu numeerisesti, samoin B2 -kielen. Oppilaan huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus pyytää vapaaehtoisen B2 -kielen arviointia päättötodistuksessa merkinnällä “hyväksytty”. 

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Lukuvuoden aikana ja sen päätteeksi tehtävä arviointi 

Vuosiluokilla 1–3 lukuvuoden päätteeksi käytetään sanallista arviointia. Vuosiluokilla 4–9 lukuvuoden päätteeksi käytetään numeroarviointia.Numeroarviointia voi täydentää sanallisesti kaikilla vuosiluokilla. 

1-2 -luokat sanallinen arviointi , S hyväksytty tai H hylätty

matematiikka (2 sanallista kohtaa), äidinkieli (4 kohtaa) sekä käyttäytyminen (3 kohtaa)

Näiden lisäksi arvioidaan seuraavat oppiaineet hyväksytty/hylätty-arvioinnilla: en, ym, ue, mu, ku, li, ks

 

3lk sanallinen arviointi, S hyväksytty tai H hylätty

matematiikka (3kohtaa), äidinkieli (5 kohtaa), englanti (2 kohtaa), käyttäytyminen (7 kohtaa), ym , uskonto , musiikki , käsityö , kuvaamataito sekä liikunta

 

4-6 lk numeerinen: kaikki oppiaineet. Sen lisäksi käyttäytymiseen sekä numeerinen että sanallinen arviointi. Valitkaa arviointiruutuun numero ja käyttäytymisen 7 kohtaan sanallinen vaihtoehto.

 

Oppimiskeskustelu toteutetaan jokaisella luokka-asteella. Oppimiskeskustelut toteutetaan marras-helmikuussa.. 

Oppimiskeskustelupohjat: 

Lukuvuositodistukset luodaan Multiprimukseen. Alla linkki todistuspohjiin vuosiluokille 1-6, jossa näkyvät todistukseen kirjattavat asiat. 

https://peda.net/urjala/ops-seurantaryhm%C3%A4/ops-2016a/to/arviointi/todistuspohjat/lukuvuositodistukset-1-8-paattotodistus-ja-valitodistus-mal2

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet