Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Turun vaakuna

Oppilaan 2. luokan opettaja käy kevään aikana nivelvaiheen palautekeskustelun yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Oppilaan siirtyessä 7. luokalle oppilaan 6. luokan opettaja käy 6. luokan aikana nivelvaiheen palautekeskustelun yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Nivelvaiheen palautekeskustelusta oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään merkintä oppilaan Wilman tuki-lehdelle. Mikäli oppilaalla on voimassa oleva oppimissuunnitelma tai HOJKS, kirjataan opetuksen järjestämisen kannalta olennainen tieto asiakirjan seurantaosioon.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan muun mahdollisen arviointipalautteen ajankohdat ja muodot, tiedottaminen oppilaille ja huoltajille sekä yhteistyö huoltajien kanssa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Turun vaakuna

Käyttäytymisen arviointi

Turussa hyvän käyttäytymisen (arvosana 8) kriteereinä ovat, että

·       oppilas käyttäytyy pääsääntöisesti asiallisesti ja vastuuntuntoisesti sekä toimii rehellisesti ja luotettavasti.

·       oppilas toimii pääsääntöisesti myönteisesti kouluyhteisössä, ottaa huomioon muut ihmiset ja ymmärtää

vastuunsa ympäristöstä.

·       oppilas ymmärtää pääsääntöisesti sääntöjen ja ohjeiden merkityksen sekä noudattaa niitä ja käy säännöllisesti koulua.

Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan ylläolevaa jaottelua käyttäen, mitkä ovat koulun kasvatustavoitteisiin, toimintakulttuurin linjauksiin ja järjestyssääntöihin perustuvat käyttäytymisen tarkennetut arviointikuvaukset eri arvosanoille.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Turun vaakuna

Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan toimintatavat silloin, kun ennakoidaan, että oppilas ei saa suoritettua vuosiluokan oppimäärää hyväksytysti.

·       riittävän aikainen yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa

·       oppilaan monipuoliset mahdollisuudet osoittaa osaamistaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Turun vaakuna

Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan, miten koulussa opiskeltavien valinnaisaineiden arviointi toteutetaan päättöarvioinnissa ja mitkä valinnaisaineet ovat sellaisia sanallisesti arvioitavia syventäviä opintoja, joilla voidaan korottaa yhteisen oppiaineen arvosanaa.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Turun vaakuna

Lukuvuoden päätteeksi annettavassa lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan saavuttamat tavoitteet hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa hyväksytty/hylätty vuosiluokilla 1-3 ja täydennetään näiden vuosiluokkien arviointia sanallisella liitteellä. Vuosiluokkien 4-8 arviointi suoritetaan numeerisesti.

Oppilaalle, jonka äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli, voidaan antaa lukuvuositodistuksessa sanallinen arviointi vielä vuosiluokilla 5-8. Poikkeuksena ovat päättyvät oppiaineet, jotka arvioidaan numeerisesti. Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta sanallista arviointia koko perusopetuksen ajan päättöarviointi mukaan lukien.

Lukuvuositodistuksissa käytetään yhtenäistä todistuspohjaa.

Vuosiluokalla 9 annettava välitodistus ja päättötodistus annetaan periaatteilla, jotka on kuvattu päättötodistuksen antamisesta valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa.   

Välitodistus

Turun vaakuna

Kouluissa, joissa on jaksojärjestelmä, annetaan lukuvuoden aikana korkeintaan yksi välitodistus, jossa on numeroarviointi.

6.       luokan välitodistus on numeerinen.

Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan

·       lukuvuoden aikana mahdollisesti annettavien väliarviointien ajankohdat ja muodot (esimerkiksi välitodistus tai dokumentoitu arviointikeskustelu).

·       mahdollinen täydentävä sanallinen arviointi numeerisissa väli- ja lukuvuositodistuksissa vuosiluokilla 4-8.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan muun mahdollisen arviointipalautteen ajankohdat ja muodot, tiedottaminen oppilaille ja huoltajille sekä yhteistyö huoltajien kanssa.

 

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet