Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Toholammin alakoulujen arviointikulttuuri

Oppimista edistävän arvioinnin tehtävä on edistää, kehittää ja kannustaa oppimista oppimisprosessin aikana monin erilaisin pedagogisin keinoin (mm. palaute, itsearvio, vertaispalaute).

Oppimisen tulosten arviointi on oppimisprosessin jälkeen tehtävää loppuarviointia, jonka tehtävä on kertoa, miten hyvin oppilas saavutti oppimisjakson tavoitteet. Oppimisen tulosten arvioinnin keskeinen tehtävä on edistää oppimista, ei antaa vain arvosanaa.

Vuosiluokat 1-2

 • Lukuvuositodistus on sanallinen: hylätty suoritus - tavoitteet saavutettu hyväksytysti (oppiaineittain)
 • Matematiikassa ja äidinkielessä on laajempi arviointi
 • Todistukseen voidaan antaa lisäksi muuta sanallista arviointia
 • Lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaan ja huoltajan kanssa käydään vähintään kerran lukuvuoden aikana arviointikeskustelu oppilaan edistymisestä oppiaineissa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä
 • Väliarviointi suoritetaan arviointikeskusteluissa opettajan, huoltajien ja oppilaan kesken marras-tammikuun aikana. 2. luokan arviointikeskustelu on nivelkohdassa laajempi.
 • Arviointikeskustelujen pohjana on oppilaan itsearviointikaavake.
 • Arviointikeskusteluiden teemat:
  • 1. luokka: koulunalun rutiinit; koulumatka, kaverit, ruokailu
  • 2. luokka: oman vastuun kehittyminen; läksyt, tarvikkeet

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin.

Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutenaan, eikä se vaikuta oppiaineista saatavaan sanalliseen arviointiin. Käyttäytyminen arvioidaan lukuvuositodistuksessa erillisellä liitteellä sanallisesti.

Vuosiluokat 3-6

 • Lukuvuositodistus on sanallinen: hylätty suoritus - tavoitteet saavutettu hyväksytysti - tavoitteet saavutettu hyvin - tavoitteet saavutettu kiitettävästi (oppiaineittain)

 • Matematiikassa ja äidinkielessä on laajempi arviointi

 • Todistukseen voidaan antaa lisäksi muuta sanallista arviointia

 • Lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaan ja huoltajan kanssa käydään vähintään kerran lukuvuoden aikana arviointikeskustelu oppilaan edistymisestä oppiaineissa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä

 • Väliarviointi suoritetaan arviointikeskusteluissa opettajan, huoltajien ja oppilaan kesken marras-tammikuun aikana. 6. luokan arviointikeskustelu on nivelkohdassa laajempi.

 • Arviointikeskustelujen pohjana on oppilaan itsearviointikaavake.

 • Arviointikeskusteluiden teemat:

  • 3. luokka: opiskelutaitojen kehittyminen; uudet oppiaineet ja opettajat, kokeet

  • 4. luokka: vastuut ja vapaudet; kaverisuhteet, omista velvoitteista huolehtiminen

  • 5. luokka: uudet oppiaineet, murrosikä

  • 6. luokka: yläkouluun siirtyminen, opiskelutekniikkojen hiominen ennen yläkoulua

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin.

Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutenaan, eikä se vaikuta oppiaineista saatavaan sanalliseen arviointiin. Käyttäytyminen arvioidaan lukuvuositodistuksessa erillisellä liitteellä sanallisesti.

Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen

Yläkoulu

Opintojen aikaista arviointia toteutetaan oppiainekohtaisesti soveltuvin tavoin. Oppilaalle tulee kertoa opiskelukokonaisuuden tavoitteet. Opintojen aikana oppilaalle annetaan suullista tai kirjallista palautetta. Oppilaalle annetaan mahdollisuus itsearviointiin sekä vertaisarviointiin.

Oppimista arvioidaan numeroin vuosiluokilla 7.- 9. kahdesti vuodessa niissä aineissa, joissa se on mahdollista.

Koulussamme noudatetaan valtakunnallisen OPSin periaatteita ja käytäntöjä opinnoissa etenemisessä, luokalta siirtymisessä ja luokalle jättämisessä.

Valinnaisaineet arvioidaan numeroin tai suoritusmerkinnällä. Kunkin aineen arviointitapa on kirjattu ainekohtaiseen OPSiin.

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.

Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan yleinen käyttäytyminen, erilaisuuden hyväksyminen, vastuun ottaminen ja yhteistyökyky. Käyttäytymisen arvosanaa voivat alentaa esim. kiusaaminen, uhkailu, väkivaltainen käytös, opetuksen häirintä, pinnaaminen, myöhästely, sopimaton kielenkäyttö, koulun omaisuuden turmeleminen, roskaaminen, lunttaus ja koulualueelta luvatta poistuminen.

Käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Luokanohjaajalla on yhdessä opettajakunnan kanssa mahdollisuus muuttaa aritmeettisen keskiarvon mukaista numeroa.

Peruskoulun päättyessä arvioinnissa käytetään valtakunnallisia kriteereitä (Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit, Opetushallituksen määräys OPH-5042-2020).

Alakoulu

Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista arviointikeskusteluin ja todistuksin tiettyinä ajankohtina. Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän usein.

Väliarviointi suoritetaan arviointikeskusteluissa opettajan, huoltajien ja oppilaan kesken marras-tammikuun aikana. 2. ja 6. luokan arviointikeskustelut ovat nivelkohdissa laajemmat. Arviointikeskustelujen pohjana on oppilaan itsearviointikaavake.

Lukuvuoden päätteeksi oppilaalle annetaan luokilla 1-6 sanallinen arviointi lukuvuositodistuksessa kaikista opiskelluista oppiaineista.

Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea tilanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi.

Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävässä arvioinnissa käytetään valtakunnallisia kriteereitä (Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi, Opetushallituksen määräys OPH-172-2023).

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutenaan, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Käyttäytymisen arvioinnissa tärkeää on oppilaan itsearviointi ja arviointikeskuste­lut luokanopettajan/luokanvalvojan, oppilaan ja huoltajan kesken. Oppilaalle annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin.

Käyttäytyminen arvioidaan kaikilla vuosiluokilla samoin kriteerein, ikäkausi huomioiden. Arviointi perustuu koulun opetussuunnitelman käyttäytymiselle annettuihin tavoitteisiin ja järjestyssääntöihin. Opettajat arvioivat oppilaan käyttäytymisen yhdessä.

Käyttäytymisen tavoitteet

Oppilas

- käyttäytyy koulun arjessa luontevasti

- toimii rehellisesti ja luotettavasti

- ottaa huomioon toiset ihmiset

- antaa toisille työrauhan

- saapuu ajoissa oppitunneille ja koulun kaikkiin tilaisuuksiin

- ottaa huomioon sekä oman että muiden kouluyhteisön jäsenten turvallisuuden

- pitää huolta omista, luokan ja koulun yhteisistä tavaroista ja tiloista

- ottaa huomioon ympäristökysymykset koulun arjessa

Käyttäytymisen arvioinnin kuvaus

Käyttäytymisen arvioinnissa pyritään ottamaan huomioon oppilaan kehitysvaihe ja elämäntilanteet. Käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti.

Erinomainen

- Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan hyvää käyttäytymistä.

Hyvä

- Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen yleensä myönteisesti. Hänen käytökseensä on jouduttu mahdollisesti puuttumaan satunnaisesti.

Vaihteleva

- Oppilas on saavuttanut vaihtelevasti käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen vaihtelevasti. Hän häiritsee joskus opiskelua eikä noudata aina koulun järjestyssääntöjä. Hänen käytökseensä on jouduttu puuttumaan puhuttelemalla ja/tai muilla toimenpiteillä.

Kohtalainen

- Oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön tai yhteiseen omaisuuteen kielteisesti. Hän häiritsee opiskelua ja rikkoo järjestyssääntöjä. Hänen käytöksensä on epäasiallista ja loukkaavaa. Hänen käytökseensä on puututtu usein kurinpidollisin toimin.

Välttävä

- Oppilas on saavuttanut välttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Hänen käytöksensä on erittäin epäasiallista ja loukkaavaa. Hänen käytökseensä on puututtu erittäin usein kurinpidollisin toimin. Oppilas tarvitsee valvontaa selviytyäkseen koulutyöstä.

Valinnaisuuden arviointi

Taide- ja taitoaineiden, musiikin, kuvataiteen, käsityön ja liikunnan valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimäärää, ja ne myös arvioidaan osana niiden opetusta. Näistä opinnoista ei tule erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen.

Valinnaisena aineena tarjotaan perusopetuksen yhteisten aineiden yksittäisiä syventäviä opintoja ja soveltavia opintoja, jotka voivat koostua useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Jokainen valinnainen opintokokonaisuus arvioidaan sanallisesti (suoritettu - hyvin suoritettu - kiitettävästi suoritettu).

Sellaiset valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen arvioidaan sanallisesti (suoritettu - hyvin suoritettu - kiitettävästi suoritettu).

Vieraiden kielten valinnaiset oppimäärät arvioidaan seuraavasti: A1-kieli ja B2-kieli arvioidaan vuosiluokilla 4–6 sanallisesti: tavoitteet saavutettu - tavoitteet saavutettu hyvin - tavoitteet saavutettu kiitettävästi.

ePerusteet