Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Tampereen yliopiston normaalikoulussa huoltajia tiedotetaan lukuvuoden alussa arviointikäytänteistä.

Arvioinnin yleisistä linjoista ja käytänteistä huoltajia tiedotetaan koulutiedotteilla sekä vanhempainilloissa. Opetussuunnitelma on huoltajien luettavissa koulun kotisivuilla.

Oman lapsen/nuoren arvioinnista huoltajia tiedotetaan suullisesti, Wilman välityksellä sekä lähettämällä kotiin nähtäväksi oppilaan tuotoksia sekä arviointidokumentteja.

Luokanopettaja tai luokanohjaaja kutsuu perusopetuksen oppilaat ja heidän huoltajansa vähintään kerran lukuvuodessa oppilaskohtaiseen arviointikeskusteluun. Arviointikeskustelut pyritään rakentamaan oppilaan minäkäsitystä myönteisellä tavalla rakentaviksi tilanteiksi, joissa oppilasta itseään kannustetaan ottamaan osaa keskusteluun sekä asettamaan mielekkäitä ja realistisia tavoitteita jatkoa ajatellen. Keskusteluissa huoltajien kanssa paneudutaan oppimisen edistymiseen sekä yleisesti koulunkäynnin sujumiseen, toverisuhteisiin ja muihin oppilaan kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin teemoihin

Luokilla 1–2 pidetään strukturoitu arviointikeskustelu joulukuun tai tammikuun aikana. Keskustelussa käsitellään oppilaan edistymistä ja työskentelytaitojen kehittymistä eri oppiaineissa sekä hänen käyttäytymistään ja yleistä suoriutumistaan koulunkäynnissä. Tavoitteena on tehdä näkyväksi oppilaan edistyminen ja siten tukea oppilaan itsetuntoa ja käsitystä itsestään. Arviointikeskustelun runko on kaikille yhteinen.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Tampereen yliopiston normaalikoulussa käyttäytymisen arvioinnin lähtökohtana ovat käyttäytymiselle asetetut tavoitteet.

Tavoitteena on ohjata oppilasta

– ihmisen arvostamiseen ja kunnioittamiseen

– yhteisestä ympäristöstä huolehtimiseen

– yhteisten sopimusten ja sääntöjen noudattamiseen

– hyvien tapojen noudattamiseen.

Käyttäytymisen tavoitteiden noudattaminen näkyy arjessa esim. hyvänä kaveruutena, rakentavana yhteistyönä, kohteliaina ja ystävällisinä sanoina ja tekoina, toisista välittämisenä, asiallisena ruokailukäyttäytymisenä, koulun sisä- ja ulkotilojen viihtyisyydestä ja siisteydestä huolehtimisena sekä järjestyssääntöjen noudattamisena.

Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Luokanopettaja tai luokanohjaaja kokoaa arviointitiedon ja merkitsee arvosanan väli- ja lukuvuositodistukseen. Ero- ja päättötodistukseen käyttäytymisen arviointia ei merkitä.

Käyttäytymisen arvioinnin avuksi on laadittu seuraavat kuvaukset neliportaiselle arviointiasteikolle (lk 1-3):

Erittäin hyvä

Hyvä

Oppilas

– käyttäytyy ystävällisesti muita kohtaan

– toimii rehellisesti ja luotettavasti

– auttaa mielellään muita

– ylläpitää työrauhaa ja vahvistaa myönteistä ilmapiiriä

– huolehtii ympäristöstä sekä omista ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti

– noudattaa yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja

Oppilas

– käyttäytyy yleensä ystävällisesti muita kohtaan

– toimii rehellisesti

– huolehtii omalta osaltaan työrauhasta

– huolehtii pääsääntöisesti ympäristöstä sekä omista ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä

– noudattaa yleensä yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja.

Kohtalainen

Taito aluillaan (lk 1-2) / Välttävä (lk 3)

Oppilas

– käyttäytyy toisinaan epäasiallisesti muita kohtaan

– toimii useimmiten rehellisesti

– häiritsee toisinaan työrauhaa

– laiminlyö ajoittain ympäristöä sekä omia ja yhteisiä tehtäviä ja välineitä

– noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti.

Oppilas

– käyttäytyy siten, että hänellä on usein vaikeuksia tulla toimeen toisten kanssa

– syyllistyy usein rangaistaviin rikkomuksiin

– estää usein muiden työskentelyä

– halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä omia ja yhteisiä tehtäviä ja välineitä

– ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista.

Käyttäytymisen arvioinnin avuksi on laadittu seuraavat kuvaukset arvosanoille 4–10 (lk 4-9):

Erinomainen, 10

Kiitettävä, 9

Oppilas

– käyttäytyy esimerkillisesti ja ystävällisesti muita kohtaan

– toimii rehellisesti ja luotettavasti

– auttaa mielellään ja oma-aloitteisesti muita

– luo ja ylläpitää työrauhaa sekä vahvistaa myönteistä ilmapiiriä

– huolehtii ympäristöstä sekä omista ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti

– noudattaa yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja.

Oppilas

– käyttäytyy ystävällisesti muita kohtaan

– toimii rehellisesti ja luotettavasti

– ylläpitää työrauhaa ja vahvistaa myönteistä ilmapiiriä

– huolehtii ympäristöstä sekä omista ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti

– noudattaa yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja.

Hyvä, 8

Tyydyttävä, 7

Oppilas

– käyttäytyy yleensä ystävällisesti muita kohtaan, ei kiusaa

– toimii rehellisesti

– huolehtii omalta osaltaan työrauhasta

– huolehtii pääsääntöisesti ympäristöstä sekä omista ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä

– noudattaa yleensä yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja.

Oppilas

– käyttäytyy toisinaan epäasiallisesti muita kohtaan

– toimii useimmiten rehellisesti

– häiritsee toisinaan työrauhaa

– suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöön sekä omiin ja yhteisiin tehtäviin ja välineisiin

– noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti.

Kohtalainen, 6

Välttävä, 5

Oppilas

– käyttäytyy siten, että hänellä on vaikeuksia tulla toimeen toisten kanssa

– käyttäytyy tavalla, jossa on selvästi epärehellisiä ja epäluotettavia piirteitä

– häiritsee usein työrauhaa

– laiminlyö ympäristöä sekä omia ja yhteisiä tehtäviä ja välineitä

– suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin.

Oppilas

– käyttäytyy siten, että hänellä on usein vaikeuksia tulla toimeen toisten kanssa

– syyllistyy usein rikkomuksiin, joista on seuraamuksena kasvatuskeskustelu ja/tai kurinpitotoimenpiteitä

– estää usein muiden työskentelyä

– halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä omia ja yhteisiä tehtäviä ja välineitä

– ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista.

Heikko, 4

Oppilas

– käyttäytyy siten, että hänellä on suuria vaikeuksia tulla toimeen toisten kanssa

– syyllistyy jatkuvasti kurinpitotoimenpiteitä vaativiin tekoihin

– estää muiden työskentelyn

– halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä omia ja yhteisiä tehtäviä ja välineitä

– ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Tampereen yliopiston normaalikoulussa: Jos oppilaan suoriutuminen heikkenee yllättävästi jossakin oppiaineessa tai käyttäytymisessä tai suoriutuminen on jatkuvasti kohtalaista tai jopa siitä heikompaa, tulee opettajan keskustella oppilaan kanssa sekä ottaa yhteyttä huoltajiin ja tarvittaessa konsultoida opiskeluhuoltohenkilöstöä. Tilanteesta keskustellaan ja tarvittavat tukitoimet sovitaan välittömästi. Kun oppilaan siirtyminen seuraavalle luokalle on epävarmaa tai siirtymästä on tulossa ehdollinen, keskustellaan tilanteesta mahdollisimman nopeasti huoltajan kanssa.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Tampereen yliopiston normaalikoulussa luokkien 4-6 valinnaisaineista tulee todistukseen merkintä hyväksytty/hylätty.

Luokilla 8-9 taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (Tampereen yliopiston normaalikoulussa käytettään lyhennettä vt-aineet) arvioidaan osana aineen kaikille yhteisen oppimäärän arviointia.

Valinnaisena aineena (Tampereen yliopiston normaalikoulussa käytetään lyhennettä vm-aineet) luokilla 8-9 tarjotaan perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä opintoja tai soveltavia opintoja, jotka voivat koostua useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Jokainen valinnainen aine (vm-aine) arvioidaan omana kokonaisuutenaan. (Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty -merkinnällä, muut numerolla).

Perusopetuksen päättöarviointi

Tampereen ylioiston normaalikoulussa sanallisesti arvioitu syventävä valinnainen aine voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa, mistä on merkintä kyseisen valinnaisaineen kohdalla.

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Tampereen ylioiston normaalikoulussa sanallisesti arvioitu syventävä valinnainen aine voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa, mistä on merkintä kyseisen valinnaisaineen kohdalla.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Tampereen yliopiston normaalikoulussa lukuvuositodistuksessa luokilla 1–2 arvioidaan kaikki aineet sanallisesti: hyväksytty /hylätty.  Erillisessä liitteessä annetaan tarkempaa tietoa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen osaamisesta lukemisen, kirjoittamisen ja vuorovaikutuksen osalta sekä matematiikan osaamisesta laskutaidon sujuvuuden ja soveltamisen osalta.  Lisätieto annetaan edellä mainituista asioista käyttämällä asteikkoa erittäin hyvä, hyvä, kohtalainen tai taito aluillaan. Samassa liitteessä annetaan käyttäytymisen sanallinen arvio neliportaisella asteikolla: erittäin hyvä, hyvä, kohtalainen tai taito aluillaan. 

Luokalla 3 annetaan sanallinen välitodistus syyslukukauden päättyessä sekä sanallinen lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Arviointiasteikko on neliportainen: erittäin hyvä, hyvä, kohtalainen tai välttävä. Samaa arviointiasteikkoa noudatetaan sekä eri oppiaineiden että käyttäytymisen arvioinnissa. Jos jossakin aineessa tavoitteita ei ole saavutettu hyväksytysti, kirjataan asia lukuvuositodistuksen viestitilaan.

Luokilla 1-3 käyttäytymisen sanallinen arvio merkitään todistuksen liitteeseen.

Luokilla 4–6 annetaan numeerinen välitodistus syyslukukauden päättyessä sekä numeerinen lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Luokilla 4–6 opiskeltavat soveltavat valinnaiskurssit arvioidaan lukuvuositodistuksessa maininnalla, että oppilas on osallistunut opetukseen (mainitaan kurssi) ja saavuttanut tavoitteet hyväksytysti. Jos jossakin aineessa tavoitteita ei ole saavutettu hyväksytysti, kirjataan asia lukuvuositodistuksen viestitilaan. Lukuvuositodistukseen tulee maininta, jos oppilas on opiskellut musiikkipainotuksen mukaan.

Luokilla 7–9 opetus on rytmitetty viiteen jaksoon ja oppiaineet on kurssitettu. Kaikille yhteiset kurssit arvioidaan kurssin päättymisen jälkeen. Arviointi on numeerista lukuun ottamatta valinnaisaineiden alle kahden vuosiviikkotunnin kokonaisuuksia, joista oppilas saa merkinnän ”hyväksytty”. Käyttäytyminen arvioidaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Syyslukukauden päätteeksi annetaan kursseista arvosanakooste, jossa on myös käyttäytymisen arvosana. Lukuvuoden lopussa annetaan lukuvuositodistus luokilla 7–8. Luokalla 9 annetaan lukuvuoden päättyessä päättötodistus, johon ei merkitä käyttäytymisen arvosanaa. Lukuvuositodistukseen vuosiluokilla 7–8 tulee maininta, jos oppilas on opiskellut musiikki- tai sirkustaidepainotuksen mukaan. Päättötodistuksessa mahdollinen painotus mainitaan erillisellä liitteellä.

Ne valinnaiset aineet (Tampereen yliopiston normaalikoulussa vm-aineet), jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään 2 vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeerisesti. Oppimäärältään alle 2 vuosiviikkotunnin käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti. Sanallisesti arvioitu syventävä valinnainen aine voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa, mistä on merkintä kyseisen valinnaisaineen kohdalla.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Katso kohta todistukset.

Välitodistus

Katso kohta todistukset.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Katso kohta todistukset.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Tampereen yliopiston normaalikoulussa ei ole mahdollista suorittaa erityistä tutkintoa.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet