Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua, kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin sekä arvioida oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä monipuolisesti. 

Arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys ovat kaiken arvioinnin lähtökohtana. Opettajien antamalla palautteella on suuri merkitys oppilaalle. Rakentava, kannustava ja rehellinen palaute on opettajan tärkeä pedagoginen työkalu. Wivi Lönnin koulussa arvostetaan yrittämistä ja työntekoa, ja siihen myös kannustetaan. Koulussa halutaan myös edistää oppilaiden osallisuutta. Avoin vuorovaikutteinen työskentelyilmapiiri rohkaisee oppilasta kysymään ja kyseenalaistamaan asioita. Arvioinnin kannalta on tärkeää, että oppilas oppii ymmärtämään omaa oppimisprosessiaan ja osaa arvostaa sekä omaa että muun luokan työtä siten, että hän keskittyy koulutyöhön oppituntien aikana. Monipuoliset, jatkuvat ja joustavat arviointitavat sekä näyttötilanteet ovat sekä oppilaan että opettajan etu. 

Wivi Lönnin koulussa palautteen antaminen ja arviointi ovat jatkuvaa. Suurin osa siitä toteutuu opettajan ja oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa oppituntien ja muun koulun toiminnan yhteydessä, mutta myös muita arviointikeinoja, kuten itsearviointia ja vertaisarviointia, sovelletaan. Arviointia varten oppilaalla on mahdollisuus antaa näyttöjä monipuolisesti. Näytönantotapoja ovat esimerkiksi suullinen, kirjallinen ja toiminnallinen työskentely oppitunneilla sekä kirjalliset kokeet ja muut tehtävät – kuten läksykuulustelut. Lisäksi näyttöjä arviointia varten voi antaa muun koulutoiminnan ohessa kuten oppimiskokonaisuuksissa. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Wivi Lönnin koulussa oppilailta odotetaan ikätason mukaista ymmärtämistä oman työnteon ja työn tuloksen välisestä suhteesta. 

Oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa on keino kehittää oppilaiden itsearviointia. Selkeä ja kannustava palaute, jossa käydään läpi onnistumisien lisäksi epäonnistumiset ja niihin liittyvät syyt, auttavat oppilasta ymmärtämään työnteon, erityisesti keskittyvän tuntityöskentelyn sekä kotona tehtävän työn merkityksen osana oppimista, onnistumista ja epäonnistumista. 

Oppilas pyrkii itsearvioinnilla selvittämään kokemuksiaan uuden oppimisesta ja sitomaan sen osaksi aiemmin hankkimaansa tietoa. Oppimista syvennetään myös vuorovaikutteisissa oppimisprosesseissa, joissa oppilas testaa ajatuksiansa suhteessa ryhmään ja opettajaan. 

Wivi Lönnin koulussa itsearviointia toteutetaan osana oppimista säännöllisesti oppitunneilla ja osana arviointikeskusteluja. Vertaisarviointia käytetään osana arviointia esimerkiksi oppilasryhmien töitä tai yksittäisten oppilaiden esityksiä arvioitaessa. Vertaisarvioinnin yhtenä tavoitteena on oppia antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta. 

Wivi Lönnin koulussa opettajat suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät arviointimenetelmiä ja arviointia. Arviointimenetelmät suunnitellaan siten, että ne kehittävät koulun arviointikulttuuria opetussuunnitelman perusteissa kuvatuilla tavoilla. Arviointimenetelmien avulla on esimerkiksi mahdollista tunnistaa tuen tarpeessa olevat oppilaat. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Wivi Lönnin koulussa arvostetaan toiset huomioon ottavaa käytöstä sekä perinteisiä hyviä tapoja. Omista velvoitteista huolehtiminen ja luokan työrauhan arvostaminen ovat osa hyvää käytöstä. Hyvä käytös sisältää toisen arvostamisen omana itsenään. Erinomaiseen käytökseen kuuluu olennaisena osana myönteinen ja aktiivinen toiminta oman ryhmän ja koko kouluyhteisön hyväksi. Wivi Lönnin koulussa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden ja Tampereen opetussuunnitelman käyttäytymisen arviointiperusteita. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Wivi Lönnin koulussa noudatetaan arvioinnista annettuja valtakunnallisia ja kuntakohtaisia ohjeita. Tärkeä osa arviointia on vuorovaikutteinen ja vastavuoroinen koulupäivän aikana annettava palaute.  

Opettaja tiedottaa huoltajia arvioinnin periaatteista ja käy tarvittaessa keskusteluja heidän kanssaan arviointiin liittyen. 

Wivi Lönnin koulussa opettaja käy oppimiskeskustelut oppilaan ja tämän huoltajan kanssa marras-tammikuussa. Pohjana keskusteluille on oppilaan itsearviointi. Huoltajat saavat tietoa lapsensa oppimisesta, koulunkäynnistä ja arviointiperusteista sekä huoltajat antavat opettajalle opetuksen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot lapsestaan. Keskusteluissa sovitaan yhteisistä toimintatavoista oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tueksi. 

Koulussa järjestetään tiedottavia vanhempaintapahtumia kuten nivelvaiheiden tiedotustilaisuudet huoltajille ja oppilaille, valinnaisainetilaisuus ja luokka-astekohtaiset vanhempainillat. 

Väliarviointi annetaan syyslukukauden päättyessä viidennestä luokasta alkaen. Itsearviointi täydentää väliarviointia. Yksilöllistetyt oppimäärät arvioidaan samoin periaattein. Lukuvuositodistus annetaan lukuvuoden päättyessä ja perusopetuksen päättötodistus hyväksytysti opinto-ohjelmansa oppiaineet suorittaneelle. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa, lukuun ottamatta 9. luokalla tarvittaessa annettavaa välitodistusta, päättö- ja erotodistusta. Työskentelytaitojen arviointi on osa oppiaineen arviointia. 

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet