Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Sammon koulun käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaalle annetaan käyttäytymistä ohjaavaa palautetta säännöllisesti. Käyttäytyminen ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Erityisen tuen oppilaalle voidaan laatia käyttäytymisen tavoitteet osana henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa. Käyttäytymisen arvioinnissa huomioidaan oppilaiden erityispiirteitä ja yksilöllisyyttä. Tällöin oppilaan käytöstä arvioidaan suhteessa tämän henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Tavoitteet:

Käyttäytymisen tavoitteena on tukea oppilasta

· noudattamaan koulun järjestyssääntöjä ja ohjeita

· ottamaan toiset huomioon ja antamaan työrauhan

· arvostamaan henkilökohtaista koskemattomuutta

· toimimaan rehellisesti ja luotettavasti

· hallitsemaan erilaisia sosiaalisia tilanteita ja selvittämään ristiriitatilanteita

· kantamaan vastuunsa ympäristöstä, tiloista ja välineistä

· käymään säännöllisesti koulua ja pitämään kiinni aikatauluista

Arvioinnin kohteet:

· Koulun järjestyssääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

· Toisten huomioon ottaminen ja työrauhan antaminen

· Henkilökohtaisen koskemattomuuden arvostaminen

· Rehellisyys ja luotettavuus

· Sosiaalisten tilanteiden hallinta ja ristiriitatilanteista selviäminen

· Vastuu välineistä, tiloista ja ympäristöstä

· Koulunkäynti ja aikataulujen noudattaminen

erinomainen (10)

Oppilas

·       käyttäytyy esimerkillisesti ja ystävällisesti

·       noudattaa yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja

·       arvostaa toisten ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta

·       on rehellinen ja luotettava

·       auttaa mielellään muita, luo ja ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä

·       huolehtii tehtävistä, välineistä ja ympäristöstä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti

·       asennoituu myönteisesti ja aktiivisesti koulunkäyntiin

kiitettävä (9)

Oppilas

·       käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti

·       noudattaa yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja

·       arvostaa toisten ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta

·       on luotettava ja rehellinen

·       auttaa muita, ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä

·       huolehtii tehtävistä, välineistä ja ympäristöstä tunnollisesti

·       asennoituu myönteisesti koulunkäyntiin

hyvä (8)

Oppilas

·       käyttäytyy yleensä hyvin ja kohteliaasti

·       noudattaa lähes aina yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja

·       arvostaa toisten ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta

·       tulee hyvin toimeen toisten kanssa ja toimii yleensä rehellisesti

·       huolehtii omalta osaltaan työrauhasta

·       huolehtii tehtävistään, välineistä ja ympäristöstä

·       arvostaa omaa ja toisten työtä

·       vaikuttaa omalta osaltaan ilmapiiriin myönteisesti

·       asennoituu enimmäkseen myönteisesti koulunkäyntiin

tyydyttävä (7)

Oppilas

·       käyttäytymisen ongelmiin joudutaan toisinaan puuttumaan

·       noudattaa yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti

·       arvostaa yleensä toisten ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta

·       toimii yleensä rehellisesti

·       häiritsee oppitunteja ja tarvitsee tukea ryhmässä toimimiseen

·       huolehtii yleensä tehtävistään, välineistä ja ympäristöstä

·       asennoituminen koulunkäyntiin vaihtelee

kohtalainen (6)

Oppilas

·       käyttäytymiseen joudutaan puuttumaan usein

·       suhtautuu välinpitämättömästi yhteisiin sääntöihin ja hyviin tapoihin

·       loukkaa toistuvasti toisten ihmisten koskemattomuutta tai käyttäytyy väkivaltaisesti

·       toimii toistuvasti epärehellisesti

·       häiritsee usein työrauhaa, ei hallitse ryhmässä toimimisen taitoja

·       on piittaamaton oppimisympäristöstään

·       vähättelee koulutyötä

välttävä (5)

Oppilas

·       käyttäytymiseen joudutaan puuttumaan jatkuvasti, tarvitsee ulkopuolista kontrollia

·       ei välitä yhteisistä säännöistä eikä hyvistä tavoista

·       ei kunnioita toisia ihmisiä ja kohtelee muita ihmisiä huonosti

·       valehtelee toistuvasti

·       ei ole koulun kasvatus-ja kurinpidollisin keinoin ojennettavissa

·       halveksii ja laiminlyö tehtäviä, välineitä ja ympäristöä

·       ei arvosta omaa tai toisten koulutyötä

4

Oppilas

· ei sopeudu kouluyhteisön sääntöihin

 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet