Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Pispalan koulu  Käyttäytymisen arviointi

Sanallinen arviointi luokat 1-3

  

Erittäin hyvä  

 

Ottaa muut huomioon ja toimii vuorovaikutteisesti 

Oppilas käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti ja osoittaa kehittynyttä tilannetajua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.  Vuorovaikutus on myönteistä kaikissa tilanteissa.  

Oppilaan kielenkäyttö on kohteliasta ja toiset huomioivaa.  

  

Ottaa työskentely-ympäristön huomioon 

Oppilas kantaa vastuuta ja pyrkii käyttäytymisellään lisäämään ympäristön viihtyisyyttä.  

 

Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. 

Oppilas ymmärtää yhteiset säännöt ja toimii niiden mukaisesti ja on myös esimerkkinä muille.  

 

Hyvä  

 

Ottaa muut huomioon ja toimii vuorovaikutteisesti  

Oppilas osaa ottaa muut huomioon, toimii (yleensä) siten, että vuorovaikutus on myönteistä kaikissa tilanteissa. 

Ottaa työskentely-ympäristön huomioon 

Ottaa yhteiset tilat, välineet ja sähköiset ympäristöt, huomioon 

Oppilas osaa kantaa vastuuta ja pyrkii käyttäytymisellään lisäämään ympäristön viihtyisyyttä.  

 

Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä.  

Oppilas ymmärtää yhteiset säännöt ja toimii yleensä niiden mukaisesti. 

Käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa hyviä tapoja, sekä tukee myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista. 

  

Kohtalainen  

 

Ottaa muut huomioon ja toimii vuorovaikutteisesti 

 

Oppilaalla on usein vaikeuksia ottaa muita huomioon ja toimia myönteisessä vuorovaikutuksessa eri tilanteissa. 

Käyttäytyy ajoittain asiattomasti ja/tai tilannetta tai muita ihmisiä huomioon ottamatta, eikä aina korjaa käytöstään siitä huomautettaessa. 

Ei yleensä tue myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista. 

Ottaa työskentely-ympäristön huomioon 

Laiminlyö tai suhtautuu usein välinpitämättömästi yhteisiin tiloihin, välineisiin tai sähköisiin ympäristöihin. 

Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. 

Suhtautuu usein välinpitämättömästi yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja sääntöihin, sekä 

vähättelee hyvien tapojen merkitystä eikä noudata niitä. 

 

Tarvitsee harjoitusta/osittain 

 

Ottaa muut huomioon ja toimii vuorovaikutteisesti 

 

Oppilaalla on vaikeuksia ottaa muita huomioon ja toimia myönteisessä vuorovaikutuksessa eri tilanteissa. 

Käyttäytyy asiattomasti ja/tai tilannetta tai muita ihmisiä huomioon ottamatta, eikä korjaa käytöstään siitä huomautettaessa. 

Ei tue myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista. 

Ottaa työskentely-ympäristön huomioon 

Laiminlyö tai suhtautuu välinpitämättömästi yhteisiin tiloihin, välineisiin tai sähköisiin ympäristöihin. 

Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. 

Suhtautuu välinpitämättömästi yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja sääntöihin, sekä 

vähättelee hyvien tapojen merkitystä eikä noudata niitä.  

Käyttäytymisen arviointi Pispalan koulu luokat 4–6 

  

Arvosana 10 (Erinomainen)  

Oppilas toimii oikeudenmukaisesti, aktiivisesti ja aloitteellisesti kehittääkseen yhteisön hyvinvointia, sekä tekee muille oppilaille näkyväksi sitä, että hyvät tavat ja positiivinen asenne luovat hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä.  

Oppilas käyttäytyy tilanteeseen sopivasti ja edistää omalla käytöksellään yhteisesti sovittuja, hyvien tapojen mukaisia käytäntöjä.  

Oppilas suhtautuu kouluyhteisöön positiivisesti ja muita kannustaen sekä kunnioittaa omaa ja toisten työtä.  

  

Arvosana 9 (Kiitettävä)  

Oppilas ylläpitää hyvän ilmapiirin rakentumista ja tiedostaa hyvän yhteishengen merkityksen oppimisyhteisössä.  

Oppilas käyttäytyy kohteliaasti ja asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla ja noudattaa yhteisesti sovittuja, hyvien tapojen mukaisia käytäntöjä.  

Oppilas suhtautuu kouluyhteisöön positiivisesti sekä kunnioittaa omaa ja toisten työtä.  

 

 

Arvosana 8 (Hyvä)  

Oppilas tukee hyvän ilmapiirin rakentumista ja hyvää yhteishenkeä oppimisyhteisössä. 

Oppilas käyttäytyy kohteliaasti ja asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla ja noudattaa pääsääntöisesti yhteisesti sovittuja, hyvien tapojen mukaisia käytäntöjä.  

Oppilas ottaa muut huomioon ja suhtautuu kouluyhteisöön pääsääntöisesti positiivisesti. 

 

   

Arvosana 7 (Tyydyttävä)  

Oppilas tukee yleensä hyvän ilmapiirin rakentumista ja hyvää yhteishenkeä oppimisyhteisössä.  

Oppilas noudattaa yleensä hyviä tapoja ja antaa yleensä työrauhan.  

Oppilas käyttäytyy useimmissa tilanteissa asiallisesti ja noudattaa vaihtelevasti yhdessä sovittuja, hyvien tapojen mukaisia käytäntöjä. 

Oppilas ottaa vaihtelevasti muut huomioon ja suhtautuu kouluyhteisöön useimmiten positiivisesti. 

 

Arvosana 6 (Kohtalainen)  

Oppilas ei tue myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista.  

Oppilas käyttäytyy usein asiattomasti, vähättelee hyvien tapojen merkitystä ja suhtautuu välinpitämättömästi yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja sääntöihin.  

Oppilaalla on usein vaikeuksia ottaa muita huomioon. 

Oppilas suhtautuu kouluyhteisöön usein negatiivisesti. 

  

Arvosana 5 (Välttävä)  

Oppilas heikentää käytöksellään oppimisilmapiiriä.  

Oppilas käyttäytyy säännöllisesti asiattomasti ja rikkoo yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä.  

Oppilas ei ota käytöksellään muita huomioon ja suhtautuu kouluyhteisöön negatiivisesti. 

  

Arvosana 4 (Heikko)  

Rehtorin ja oppilashuollon harkinnan mukaisesti käyttäytymisnumero voidaan laskea tilapäisesti arvosanaan 4 vakavien rikkeiden vuoksi.  

Oppilaan käytös on epäkohteliasta ja hyvien tapojen vastaista. 

Oppilas ei noudata yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. 

Oppilaan käytös vaarantaa hänen omansa tai muiden oppimisyhteisön jäsenten turvallisuuden. 

 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet