Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINNIN TAVOITE JA KRITEERIT OLKAHISEN KOULUSSA

Tavoitteena on hyvä ja toiset huomioon ottava käyttäytyminen. Kriteerit suhteutetaan oppilaan ikään. Oppilaan käyttäytymisessä näkyy myönteinen asenne opiskeluun ja itsensä kehittämiseen, suvaitsevaisuus ja positiivinen asenne muita oppilaita kohtaan ja koko kouluyhteisöä kohtaan sekä hyvien tapojen, rehellisyyden ja asiallisen kielenkäytön ymmärtäminen ja noudattaminen jokapäiväisessä koulutyössä. 

 

arvosana 10 (sanallisessa arvioinnissa ERINOMAINEN) (arvosanan 8 ja 9 kriteerien lisäksi) 

Ottaa esimerkillisesti huomioon muut ihmiset ja ympäristön. 

Myönteinen suhtautuminen näkyy koko kouluyhteisössä. 

Vuorovaikutus on myönteistä kaikissa tilanteissa. Toimii aktiivisesti sekä vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin.  

Pyrkii aktiivisesti kehittämään koulun toimintaa ja on mukana vaikuttamassa yhteisiin asioihin.

On mukana kehittämässä kouluviihtyvyyttä.

Toimii esimerkillisesti koulun sääntöjen mukaan ja ohjaa myös muita noudattamaan niitä. 

 

arvosana 9 (sanallisessa arvioinnissa ERINOMAINEN) (arvosanan 8 kriteerien lisäksi) 

Ottaa muut huomioon ja oma-aloitteisesti auttaa ja kannustaa muita oppilaita. 

On ystävällinen ja kohtelias kouluyhteisön jäseniä kohtaan. 

Vuorovaikutus on myönteistä kaikissa tilanteissa. ​Osaa ratkoa mahdollisia ristiriitatilanteita omatoimisesti. 

Pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän ilmapiirin muodostumiseen ja koulun toimintaan. 

Pyrkii omalla toiminnallaan edistämään ympäristönsä hyvinvointia ja viihtyisyyttä. 

Toimii esimerkillisesti koulun sääntöjen mukaan. 

 

arvosana 8 (sanallisessa arvioinnissa HYVÄ)  

Ottaa muut huomioon ja haluaa auttaa ja kannustaa muita oppilaita. 

Noudattaa hyviä käytöstapoja ja osaa käyttäytyä asiallisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Vuorovaikutus on myönteistä kaikissa tilanteissa​. Pyrkii ratkomaan eteen tulevia ristiriitoja omatoimisesti. 

Tukee myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista tutussa luokkaympäristössä. Toimii rehellisesti ja luotettavasti. 

Kantaa vastuunsa ympäristöstä: yhteiset tilat, välineet ja sähköiset ympäristöt. 

Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä​ 

Käyttää asiallista kieltä. 

 

arvosana 7 (sanallisessa arvioinnissa KOHTALAINEN)

 Ottaa muut huomioon. Auttaa ja kannustaa muita oppilaita vaihtelevasti. 

 Noudattaa hyviä käytöstapoja vaihtelevasti. 

 Vuorovaikutus on useimmiten myönteistä. On joskus ristiriitoja kaveripiirissä. 

 Tukee vaihtelevasti myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista tutussa luokkaympäristössä. On yleensä rehellinen ja luotettava.  

On toisinaan välinpitämätön koulutyönsä ja kouluympäristönsä suhteen: yhteiset tilat, välineet ja sähköiset ympäristöt. 

Toimii vaihtelevasti koulun sääntöjen mukaan.

Puhuu aikuisille ja muille oppilaille joskus epäkohteliaasti. 

  

arvosana 6 (sanallisessa arvioinnissa OSITTAIN) 

On usein vaikeuksia ottaa muita huomioon ja suhtautuu usein välinpitämättömästi muihin ihmisiin.  

Käyttäytyy toistuvasti asiattomasti ja/tai tilannetta tai muita ihmisiä huomioon ottamatta. Vähättelee hyvien tapojen merkitystä eikä noudata niitä. 

On toistuvasti vaikeuksia toimia myönteisessä vuorovaikutuksessa eri tilanteissa. Ei kykene yhteistyöhön ja aiheuttaa ristiriitatilanteita 

Ei tue myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista. On epärehellinen. 

 Laiminlyö tai suhtautuu välinpitämättömästi yhteisiin tiloihin, välineisiin tai sähköisiin ympäristöihin.

Suhtautuu välinpitämättömästi yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja sääntöihin. 

Puhuu aikuisille ja muille oppilaille usein epäkohteliaasti ja käyttää usein epäasiallista kieltä. 

 

arvosana 5 (sanallisessa arvioinnissa VÄLTTÄVÄ / OSITTAIN)

Ei huomioi toisia ja on välinpitämätön muita ihmisiä kohtaan. 

Tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa hyvien käytöstapojen noudattamisessa. 

On jatkuvia vaikeuksia toimia myönteisessä vuorovaikutuksessa eri tilanteissa. Aiheuttaa tarkoituksella ristiriitatilanteita. 

Estää myönteisen oppimisilmapiirin muodostumista. Valehtelee toistuvasti. 

Aiheuttaa vahinkoa ympäristölleen. 

Rikkoo tietoisesti ja toistuvasti koulun sääntöjä. 

Käyttää jatkuvasti epäasiallista kieltä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet