Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Oppilaita arvioidaan monipuolisesti, systemaattisesti ja säännöllisesti. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan monilla eri tavoilla, esimerkiksi eri koejärjestelyillä: perinteinen koe, parikoe, ryhmäkoe, suulliset kokeet, kirjakoe, lunttilappu apuna –koe, kotikoe, sähköinen koe. Erilaiset projektityöt, kirjoitelmat, kuunnelmat ja näytelmät antavat mahdollisuuden osoittaa osaamistaan. Oppilaat asettavat omia tavoitteita itsellensä lukuvuoden aikana, he tekevät itsearviointia ja heitä arvioidaan tavoitteiden saavuttamisesta. Ryhmäarviointi ja vertaispalaute tukevat arviointia. Arviointi perustuu opetussuunnitelmaan. 

Lukuvuoden alkaessa järjestetään vanhempainilta, jossa opettaja käy luokka-asteen oppiaineiden arvioinnin perusteet ja kriteerit läpi sekä kertoo, mistä opetussuunnitelma löytyy.  Oppilaiden kanssa arvioinnin perusteet ja kriteerit käydään läpi lukuvuoden alussa ja/tai kurssien alkaessa. Oppilaiden ja huoltajien kanssa käydään oppimis- sekä nivelvaihekeskustelut. 

Huoltajien kanssa pidetään yhteyttä oppimiseen liittyvissä asioissa koko lukuvuoden ajan. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa kerrotaan huoltajille, mistä arvioinnin perusteet ja kriteerit löytyvät. Oppimiskeskusteluissa annetaan tarvittaessa lisätietoa arvioinnista. 

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen hyvän osaamisen kuvaus 1.-3. luokat 

OTTAA MUUT HUOMIOON JA TOIMII VUOROVAIKUTTEISESTI: 

 • Odottaa omaa vuoroa. 

 • Antaa työrauhan. 

 • Käyttäytyy kohteliaasti ja huomaavaisesti 

 • Puhuu ystävällisesti toisille. 

 • Kuuntelee muiden mielipiteitä 

 • Auttaa toisia pyydettäessä. 

 • Kunnioittaa toisen koskemattomuutta. 

 • Tunnistaa erilaisia tunteita ja osaa säädellä tunteitaan 

 • Osaa käyttäytyä koulun eri tilanteissa tilanteen vaatimalla tavalla. 

OTTAA TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖN HUOMIOON: 

 • Huolehtii omista koulutarvikkeistaan. 

 • Huolehtii koulun yhteisistä tarvikkeista. 

 • Huolehtii tilojen siisteydestä. 

 • Arvostaa omaa ja toisten työtä. 

 • Osaa toimia erilaisissa oppimisympäristöissä 

 • Harjoittelee koulun ja luokan kestävän kehityksen toimintamalleja. 

NOUDATTAA YHTEISESTI SOVITTUJA TOIMINTATAPOJA JA SÄÄNTÖJÄ: 

 • Noudattaa koulun sääntöjä ja kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita. 

 • Osaa toimia ilman jatkuvaa ohjausta. 

 • Toimii rehellisesti ja luotettavasti. 

Käyttäytymisen kohtalaisen osaamisen kuvaus 1.-3. luokat 

OTTAA MUUT HUOMIOON JA TOIMII VUOROVAIKUTTEISESTI: 

 • Odottaa harvoin omaa vuoroa. 

 • Antaa harvoin työrauhan. 

 • Käyttäytyy harvoin kohteliaasti ja huomaavaisesti 

 • Puhuu harvoin ystävällisesti toisille. 

 • Kuuntelee harvoin muiden mielipiteitä 

 • Ei auta toisia pyydettäessä. 

 • Jättää toistuvasti huomioimatta toisen oikeuden koskemattomuuteen. 

 • Vaatii toistuvasti ohjausta erilaisten tunteiden tunnistamiseen ja tunteiden säätelyyn. 

 • Vaikeuksia käyttäytyä koulun eri tilanteissa tilanteen vaatimalla tavalla. 

OTTAA TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖN HUOMIOON: 

 • Huolehtii vaihtelevasti omista koulutarvikkeistaan. 

 • Huolehtii koulun vaihtelevasti yhteisistä tarvikkeista. 

 • Huolehtii vaihtelevasti tilojen siisteydestä. 

 • Ei arvosta omaa ja toisten työtä. 

 • Vaatii toistuvasti ohjausta toimimiseen erilaisissa oppimisympäristöissä 

 • On välinpitämätön koulun ja luokan kestävän kehityksen toimintamalleja kohtaan. 

NOUDATTAA YHTEISESTI SOVITTUJA TOIMINTATAPOJA JA SÄÄNTÖJÄ: 

 • Noudattaa vaihtelevasti koulun sääntöjä ja kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita. 

 • Tarvitsee jatkuvaa ohjausta toimintaansa. 

 • Toimii usein epärehellisesti ja epäluotettavasti. 

Käyttäytymisestä ollaan oltu huoltajiin yhteydessä toistuvasti. 

Käyttäytymisen arvosanan 8 kuvaus 4.-6. -luokilla 

OTTAA MUUT HUOMIOON JA TOIMII VUOROVAIKUTTEISESTI: 

 • Odottaa vuoroaan. 

 • Antaa työrauhan muille ja itselleen. 

 • Noudattaa hyviä tapoja (tervehtii, kiittää, pyytää anteeksi). 

 • Kunnioittaa toisen koskemattomuutta. 

 • Ei myöhästele. 

 • Käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti. 

 • Osaa kontrolloida omaa käytöstään ja tarvittaessa korjaa käytöstään. 

 • Pystyy työskentelemään kaikkien kanssa. 

 • Tukee luokan hyvää ilmapiiriä. 

OTTAA TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖN HUOMIOON: 

 • Arvostaa omaa ja toisten työtä. 

 • Huolehtii yleisestä siisteydestä. 

 • Käsittelee yhteistä omaisuutta kunnioittavasti. 

NOUDATTAA YHTEISESTI SOVITTUJA TOIMINTATAPOJA JA SÄÄNTÖJÄ: 

 • Noudattaa koulun yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. 

 • Noudattaa aikuisten antamia ohjeita. 

 • Toimii rehellisesti ja luotettavasti. 

Käyttäytymisen arvosanan 6 kuvaus 4.-6. -luokilla 

OTTAA MUUT HUOMIOON JA TOIMII VUOROVAIKUTTEISESTI: 

 • Odottaa harvoin vuoroaan. 

 • Antaa harvoin työrauhan muille ja itselleen. 

 • Ei noudata hyviä tapoja. 

 • Jättää toistuvasti huomioimatta toisen oikeuden koskemattomuuteen. 

 • Myöhästelee. 

 • Käyttäytyy usein epäasiallisesti tai tilanteeseen sopimattomasti. 

 • Tarvitsee usein tukea käyttäytymiseensä. 

 • Vaikeaa työskennellä toisten kanssa. 

 • Vaikuttaa negatiivisesti luokan ilmapiiriin. 

OTTAA TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖN HUOMIOON: 

 • Ei arvosta omaa eikä toisten työtä. 

 • On välinpitämätön yleisestä siisteydestä. 

 • Käsittelee yhteistä omaisuutta epäkunnioittavasti. 

NOUDATTAA YHTEISESTI SOVITTUJA TOIMINTATAPOJA JA SÄÄNTÖJÄ: 

 • Vaikeuksia noudattaa koulun yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. 

 • Ei noudata aikuisten antamia ohjeita. 

 • Toimii usein epärehellisesti ja epäluotettavasti. 

Käyttäytymisestä ollaan oltu huoltajiin yhteydessä toistuvasti. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet